Sol på blå himmel

Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 17 april

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade bland annat att begära ändring av detaljplan för att skapa en aktivitetsyta på Kronoparken, att en fastighet på Kronoparken ska köpas för att bygga nytt vårdboende och att en mobil scen ska sättas upp på Stora torget under 2024. Här kan du läsa mer om några av besluten som fattades vid dagens nämndsammanträde.

Strategisk plan och budget 2025-2027

Kommunstyrelsen har i december 2023 beslutat om ett förslag till Strategisk plan och budgetramar för perioden 2025–2027. Teknik- och fastighetsnämnden yttrar sig nu över förslaget och redovisar hur de kan bedriva och utveckla sin verksamhet inom givna budgetramar under den kommande budgetperioden och vilka tillskott som behövs för tillkommande uppdrag och investeringar. Här är ett urval av de största investeringarna som nämnden äskar pengar för.

Skattefinansierad verksamhet:

 • Resecentrum, som bland annat inkluderar norra och södra stationsområdet, Östra station och Vikenpassagen (515 miljoner)
 • Nytt gruppboende på Ulleberg för personer med psykossjukdomar (46 miljoner)
 • Asfaltering, utökad grundram (35 miljoner)
 • Ombyggnation och upprustning av verkstad och verksamhetslokaler för teknik- och fastighetsförvaltningens personal inom offentlig utemiljö och VA samt en tvätthall för arbetsfordon (27,5 miljoner)

Avgiftsfinansierad verksamhet

 • Förnyelse av VA-ledningar på Sörmon och Lorensberg (148 miljoner)
 • VA-utbyggnad Höja Björby, Lungvik, Dingelsundet, Mosstorp Åstorp och Ulvsby (115 miljoner)
 • Exploateringsbudget
 • Infrastruktur etc i kommande detaljplan för när bland annat Citygross kommer till Ulleberg (220 miljoner)
 • Förbättra trafiklösningarna på Ullebergsleden, Bergviksvägen och i Bergviksrondellen i kommande detaljplan (95 miljoner)
 • Ombyggnad av bla Bergviksvägen med cirkulation i kommande detaljplan för Bergvik 1:37 (Månsberga Thon) (105 miljoner)

Samtliga äskanden inom investeringsbudget, driftbudget och exploateringsbudget finns i tjänsteskrivelsen.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämndens yttrande över strategisk plan och budget för 2025-2027 godkändes och skickas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Långsiktig investeringsplanering 2027-2034

Varje år beslutar kommunstyrelsen om en långsiktig investeringsplan. Detta för att få en övergripande bild av kommunens kommande investeringsbehov. Ärendet bereds sedan för att en kommunövergripande prioritering ska kunna föreslås och senare beslutas av kommunstyrelsen i december. Teknik- och fastighetsnämnden skickar in följande behov:

 • Reinvesteringsbehov i parker både i centrala Karlstad och i kransort
 • Förnya infrastruktur i mark, centrala Karlstad

Beslut: Nämnden godkände förvaltningens förslag och skickar in följande behov till kommunstyrelsen för kommande arbete med den långsiktiga investeringsplaneringen: parker i ett växande centrum och infrastruktur i mark, centrala Karlstad.

Fastighetsförvärv för nytt trygghetsboende på Kronoparken

2022 fick teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att i samverkan med berörda nämnder inleda en förstudie och planera för ett nytt trygghetsboende på Kronoparken. Förvaltningen har nu fått möjlighet att köpa fastigheten Kronjuvelen 1 på Kronoparken. Platsen lämpar sig bra för att bygga ett trygghetsboende med omkring 60 platser och befintlig byggnad kommer att rivas. Köpeskillingen är 9 miljoner kronor och priset uppskattas vara marknadsmässigt. En detaljplaneändring krävs på platsen för att utöka byggrätten inom fastigheten.

Beslut: Nämnden godkände förvaltningens förslag, att Karlstads kommun förvärvar tomträtten till fastigheten Kronjuvelen 1 med tillhörande byggnad enligt avtal. Nämnden tilldelas ett driftanslag på 13 miljoner kronor för 2024, för att förvärva fastigheten och riva befintlig byggnad.

Mobil pop-up-scen på Stora torget

Karlstads kommun har genom ett e-förslag fått in önskemål om att bygga en fast scen på Stora torget för att göra torget mer levande och för att det enklare ska gå att genomföra arrangemang och uppträdanden. Förvaltningen är positiva till idén och det har även kommit in liknande förslag i arbetet med stadsmiljöprogrammet. En fast scen skulle dock begränsa möjligheten till större evenemang på torget så förvaltningens förslag är att testa en mobil scen utan väggar och tak under 2024. Den mobila scenen finansieras genom förvaltningens budget för så kallad pop-up-verksamhet, aktiviteter som ska skapa upplevelser i centrum under sommartid.

Beslut: Nämnden godkände förvaltningens förslag och en mobil scen sätts upp på Stora torget under 2024.

Begäran om detaljplaneändring för att skapa aktivitetsyta intill Kronoteket

Kultur- och fritidsförvaltningen har planer på att skapa en mångfunktionell aktivitetsyta intill Kronoteket. Ytan är tänkt att kunna användas för bland annat sammankomster, spontanidrott och rörelse som exempelvis dans, skateboard, parkour, bouldering, pumptrack-cykling och bollsport. Syftet med att skapa en aktivitetsyta är att möjliggöra en ökad fysisk aktivitet bland barn och unga och stärka sammanhållningen. För att möjliggöra detta behöver detaljplanen ändras.

Beslut: Nämnden beslutade att en detaljplaneändring ska begäras hos stadsbyggnadsnämnen för markytan intill Kronoteket, inom del av Karlstad Kronoparken 1:1, för att möjliggöra byggande av en aktivitetsyta.

Övriga ärenden som behandlades på dagens nämndsammanträde

Här är ett urval av övriga ärenden som behandlades på dagens nämnd:

 • Förslag om att avgift för torghandel ska tas bort på fredagar och lördagar under sommarsäsongen godkändes.
 • Förslag om att genomföra pilotprojekt för att testa tjänsteskjuts för att främja mer hållbara tjänsteresor godkändes.
 • Investerings- och underhållsplan för 2025 godkändes.

Läs mer på karlstad.se

Här kan du se samtliga ärenden som behandlades på nämnden och handlingarna i varje ärende.

Länk till annan webbplats.
När protokollet är färdigjusterat så hittar du det på samma webbsida.

Sidan uppdaterad: 2024-04-18

18 Juni 2024