VA-taxan höjs från och med 1 januari 2023

Torsdag den 8 december tog kommunfullmäktige i Karlstads kommun beslut om att taxan för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxan) höjs från och med 1 januari 2023.

Den nya taxan innebär att brukningsavgiften höjs med 14 procent och att anslutningsavgiften höjs med 9,3 procent. Bakgrunden till höjningen av taxan är kraftigt stigande ränte- och elkostnader som påverkar VA-verksamheten.

Inför 2023 påverkas VA-verksamheten av en orolig omvärld med kraftigt stigande ränte- och elkostnader. En stor del av verksamhetens kostnader är räntekostnader för investeringar vid vattenverk, reningsverk och på ledningsnät och det påverkar därför taxan.

- Precis som för alla andra påverkas även VA-verksamheten av ökade kostnader. Höjningen av taxan är nödvändig för att täcka verksamhetens ökade el-, ränte-, fordons-, materialkostnader med mera Det du betalar för vatten och avlopp motsvarar de faktiska kostnader kommunen har. VA-verksamheten finansieras med avgifter och inte med skatter. Avgifterna ska enligt vattentjänstlagen motsvara kommunens totala kostnader för vatten- och avloppstjänsterna. Sett över en treårsperiod ska resultatet för VA-verksamheten vara plus minus noll, säger Patrik Nilsen, avdelningschef VA-avdelningen.

VA-taxan är uppdelad i brukningsavgift och anslutningsavgift

VA-taxan är uppdelad i två delar, anslutningsavgifter och brukningsavgifter. Brukningsavgiften beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten. Det är en årlig kostnad. Anslutningsavgift tas ut när en fastighet ansluter sig till det kommunala VA-nätet och det är en engångskostnad.

Räkneexempel brukningsavgift

Ett enbostadshus som förbrukar 150 kubikmeter per år och som är anslutet till vatten, avlopp och dagvatten har 2022 en årsavgift på 7 410 kronor inklusive moms.

För ett enbostadshus som förbrukar 150 kubikmeter per år innebär 14 procent höjning inför 2023 en ökad kostnad på 86 kronor per månad. Årsavgiften inklusive moms blir 8 446 kronor. För ett flerbostadshus med 15 lägenheter innebär höjningen en ökad kostnad på 658 kronor månad. Årsavgiften inklusive moms blir 64 291 kronor.

Räkneexempel anslutningsavgift

Anslutningsavgiften för vatten, avlopp och dagvatten för ett enbostadshus med en tomtyta på 800 kvadratmeter är för år 2022 205 594 kronor inklusive moms.

Höjningen av taxan med 9,3 procent inför 2023 innebär en anläggningsavgift för enbostadshus på 224 719 kronor inklusive moms och för flerbostadshus med 15 lägenheter 501 341 kr inklusive moms.

Taxan har höjts de senaste åren

Inför 2020 höjdes brukningsavgiften med 2%, inför 2021 med 2,7 % och inför 2022 med 3,1%. De senaste åren har en årlig indexreglering av anslutningsavgiften gjorts, förutom inför 2021 då indexregleringen inte resulterade i någon uppräkning. 2018 höjdes anslutningsavgiften med 1,42 % 2019 med 2,1 %, 2020 med 3,2% och 2022 med 3,3%.

- Vi har höjt taxan de senaste åren för att kunna täcka våra kostnader. Vi behöver bygga ut vatten- och avloppsledningar, pumpstationer och göra nödvändiga investeringar för framtiden i den takt som Karlstads kommun växer. Vi behöver också förhålla oss till gällande lagstiftning, krav och regler. I Sverige har vi historiskt sett haft låga VA-avgifter på grund av att utbyggnaden av vatten och avlopp som skedde på 60- och 70-talet var med hjälp av statliga bidrag. Det har inneburit en lägre kostnad för VA-verksamheterna än den verkliga och det speglat sig i ett lägre pris till abonnenterna. Framöver behöver vi vänja oss vid ökade avgifter då vi har flera utmaningar framför oss som kommer att påverka kostnaderna för VA-verksamheten, exempelvis ökade miljökrav, ökat behov av klimatanpassning och stora investeringsbehov, säger Patrik Nilsen, avdelningschef på VA-avdelningen.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

22 Juni 2024