Flygbild över Karlstad
Per Pixel

Satsningar på miljö, skola och trygghet i grönröda styrets budgetförslag

Karlstads grönröda styre har nu presenterat sin budget för 2024-2026. Budgetförslaget avhandlades vid kommunledningsutskottets senaste möte och enligt majoriteten är det ett budgetförslag där man lagt “stor vikt av att ha ordning och reda på kommunens ekonomi”.

– För oss är det också viktigt att kommunen präglas av humanism, tolerans och medmänsklighet. Det är med dessa värderingsmässiga utgångspunkter som vi har tagit oss an årets budgetarbete och hela styrningen av kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Larsson (S) i ett pressmeddelande.

Det grönröda styret beskriver det ekonomiska läget som tufft och ser oroligt på vilka konsekvenser en alltför hög inflation kan få på verksamheten.

– För att mildra de ekonomiska effekterna de närmaste åren, så föreslår vi en utdelning ur kommunens bolagssektor på 124 miljoner kronor. Vi använder 80 miljoner kronor nästa år, 2024. Det är en av de ekonomiska förutsättningarna i vårt förslag, säger Linda Larsson (S).

Trygghet genom hela livet

Det grönröda styret vill att Karlstad ska vara en inkluderande kommun där invånarna känner trygghet genom hela livet vill därför värna om de mest utsatta; barn, äldre och personer som behöver extra hjälp för att klara av sin vardag. De föreslår därför flera satsningar på förebyggande arbete och avsätter fem miljoner kronor till arbetsmarknads- och socialnämnden.

I budgetförslaget kan man också finna löften om satsningar på en konstgräsplan i Molkom och ytterligare en Fritidsbank på Våxnäs.

– Fritidsbanken är ett bra exempel på hur man sänker trösklar och gör all typ av sport och rörelse mer tillgänglig. Därför satsar vi vidare på en Fritidsbank på Våxnäs, säger kommunalråd Frida Pettersson (C).

Barn- och ungdomsnämden kan också räkna med ett extra tillskott i form av sex miljoner till ett läsprojekt och utöver det vill man skjuta till 15 miljoner kronor till barn- och ungdomsnämnden för 2024.

15-minutersstaden ska vara vägledande i samhällsplaneringen

Utvecklingen med ökande skillnader i levnadsvillkoren mellan olika stadsdelar ska brytas menar de grönröda. Det betyder att både nya och befintliga områden ska utvecklas så att man har möjlighet att via gång eller cykel nå arbete, skola, fritidsaktiviteter, service, kultur och grönområden i sin närhet. Bostäder ska byggas i hela kommunen och det ska vara blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer.

Under mandatperioden vill de grönröda prioritera kommunens större stadsdelar och mindre tätorter och pekar på satsningar i Vålberg och Vallargärdet. För Vålbergs del handlar det om 20 miljoner till en ny gång- och cykelbana på Långgatan och 50 miljoner till en järnvägsanslutning och godsterminal.

– På Vallargärdet går vi fram med en investering i ny förskola och skola för 192 miljoner kronor. Den nuvarande skolan är från 1964 och är i stort behov av en upprustning, säger kommunalrådet Anders Tallgren (S).

Vill ha ett grönt och tryggt Karlstad

De grönröda vill höja ambitionerna inom miljö- och klimatområdet för att nå målen om en fossilfri kommun 2026 och en klimatneutral kommun 2030. För budgetperioden avsätter man bland annat cirka 20 miljoner på investeringar i solceller på befintliga byggnader. I budgetförslaget lyfter man också fram åtgärder som måste genomföras för att minska framtida risker med ett förändrat klimat.

– Romstadvägen och Älvgatan måste skredsäkras och likaså delar av Pråmkanalen. Dessutom fortsätter investeringen med att översvämningssäkra Skåre, säger Monika Bubholz (MP).

Satsningar på äldre och skor till vårdpersonal

När det gäller vård- och omsorgsnämndens verksamhet, så vill de grönröda förstärka budgeten med medel för att stärka konkurrenskraft, tillgodose framtida rekryteringsbehov och insatser för att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö. Två delar i detta är avskaffandet av den så kallade minutstyrningen inom hemtjänsten och medel för arbetsskor till vårdnära personal.

Den största enskilda investeringen i budgeten är ett nytt vårdboende på Stockfallet för 330 miljoner kronor. Det ersätter nuvarande Gunnern. Man vill också se en målformulering i kommunens strategiska plan om att främja ett hållbart och jämställt arbetsliv där en förbättring av kvinnors arbetsmiljö och hälsotal prioriteras.

Fullmäktige beslutar om budgeten 20 juni

Budgetförslag har alltså redan hanterats av kommunledningsutskottet. Den 7 juni ska ärendet avhandlas vid kommunstyrelsen möte och då lär även oppositionen ha lagt fram ett motförslag. Budgeten klubbas definitivt vid kommunfullmäktiges möte den 20 juni.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

22 Juli 2024