Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sola i Karlstad står staty vid Klarälvens strand i centrala Karlstad.
Maria Obed

Maria Obed

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

Bygglov för nybyggnad av affärshus i Välsviken har beviljats av stadsbyggnadsnämnden. Karlstads kommun och stadsbyggnadsförvaltningen har också fått möjligheten av Transportstyrelsen att lämna yttrande avseende ansökan om tillstånd att inrätta helikopterflygplats vid Nya Centralsjukhuset i Karlstad.

Remissvar om tillstånd att inrätta helikopterflygplats vid Nya Centralsjukhuset

Region Värmland har ett pågående projekt för Centralsjukhuset Karlstad vilket innebär en stor ombyggnation inom kommande 20-årsperiod. Karlstads kommun och stadsbyggnadsförvaltningen har fått möjligheten av Transportstyrelsen att lämna yttrande avseende ansökan om tillstånd att inrätta helikopterflygplats vid Nya Centralsjukhuset. Aktuell plats för tilltänkt helikopterplatta ligger inom norra delen av Centralsjukhuset Karlstad. Den byggnad som helikopterplattan är tänkt att placeras på finns inte idag. För att uppföra byggnaden krävs en ansökan och beslut om bygglov. Stadsbyggnadsförvaltningen har ännu ingen ansökan om bygglov för aktuell byggnad. Stadsbyggnadsförvaltning kommer pröva förutsättningarna enligt plan- och bygglagen (2010:900) PBL, i samband med ansökan och beslut om bygglov.

Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus i Ulleberg

FFAB Entreprenad AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus på fastigheten Gräsdalen 1:8. Förslaget planeras uppföras i fem våningar och innehåller 119 lägenheter som varierar i storlek från 23 till 54 m² och ett till tre rum och kök.

Beslut: Bygglov för två flerbostadshus beviljas.

Ändrad användning från kontor till handel

Karlstads Bostads AB har ansökt om bygglov på fastigheten Gripen 13 i Karlstads kommun. Aktuell plats är belägen i Tingvallastaden. Ansökt bygglov avser ändrad användning från kontor till handel. I detta ingår ändring av brandskydd och ändring av ventilation. Ändring av brandskydd har påbörjats utan startbesked. En byggsanktionsavgift ska tas ut för överträdelsen.

Beslut: Bygglov för ändrad användning beviljas. En byggsanktionsavgift om 26 250 kronor påförs ”Karlstads Bostads AB” för att ha påbörjat ändringar i byggnadens brandskydd innan beslut omstartsbesked och brutit mot bestämmelsen i 10 kap. 3 § PBL.

Bygglov för nybyggnad av affärshus i Välsviken

Välsviken Fastigheter AB ansöker om bygglov för nybyggnad av affärshus på fastigheten Grossisten 1. Förslaget planeras uppföras i en våning om 3 073 m² och innehåller en butik för sällanvaruhandel.

Beslut: Bygglov för affärshus beviljas.

Bygglov för nybyggnad av sju enbostadshus i Busterud

Obos Mark AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av sju enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader på fastigheten Busterud 1:172. Denna ansökan utgör samma som tidigare ärende B 2022-001478 men med ny gestaltning i form av andra kulörer.

Beslut: Bygglov för sju enbostadshus beviljas.

Begäran om planbesked Mätaren 3

Fastighetsägaren till Mätaren 3 har begärt att gällande detaljplan ändras för att möjliggöra befintlig skolverksamhet och tillskapa en ny byggrätt gällande kontor, centrumändamål samt bostäder på den befintliga parkeringen mot Våxnäsgatan. Befintliga byggnader är värdefulla och ska bevaras. En komplettering med bostäder på befintlig parkeringsyta bedöms vara möjligt att prövas i planarbetet.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden lämnar planbesked och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan.


Stadsbyggnadsförvaltningens arbetsutskott

Stadsbyggnadsförvaltningens arbetsutskott har också haft möte under dagen och fattat beslut om en detaljplan och samråd i Stodene, samt granskning av detaljplan för Bomstadbadens camping.

Detaljplan för del av fastighet i Stodene

Specialelektronik bedriver i dag verksamhet på fastigheten Stodene 1:230 som angränsar till kommunens fastighet Stodene 1:37. Företaget är i stort behov att få möjlighet att utveckla pågående verksamhet på befintlig plats. Verksamheten bedrivs på ett sätt som gör det mycket besvärligt att ha lager på annan plats än precis intill huvudkontoret då produkterna ska utvecklas/anpassas för kunderna och visas upp inne på kontoret. För att kunna bedriva en fungerande verksamhet på platsen krävs det att upprättas en detaljplan för en del av angränsade fastighet Stodene 1:37 med syfte att åstadkomma byggrätter för lager/förvaring. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Stodene 1:37 m.fl. Avsikten med detaljplanen är att planlägga en del av åkermarken på Stodene 1:37 med syfte att åstadkomma byggrätter för lager/förvaring. Plane syftar också till att bekräfta bef. byggnader som redan finns på fastigheten Stoden 1:230.

Arbetsutskottets beslut:

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd enligt PBL 5 kap 11§.
2. Genomförandet av planen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. (6 kap. § 7 miljöbalken).

Detaljplan för Bomstadbadens camping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av Bomstadbadens camping så att framtida förändringar i campares efterfrågan tillgodoses. Planen ska ge tydlig information om hur kvartersmark för camping får användas liksom vad som gäller för mark för allmän användning dvs strandområdet. Vidare ska tydligt framgå var strandskyddsbestämmelser ska gälla och var strandskydd har upphävts. För enklare handläggning av bygglovsärenden anges hur stor och var befrielse från bygglovskrav ska gälla.

Planförslaget var utställt för granskning II mellan 11 april och 12 maj 2023. Planprocessen går vidare med ytterligare en ny granskning eftersom planförslaget ändrats väsentligt efter granskning II. Udden utgår ur planförslaget eftersom en samsyn kring hanteringen av strandskyddsfrågorna inte kan nås med Länsstyrelsen. Ändringen av förslaget bedöms vara av en sådan omfattning att en ny granskning krävs.

Arbetsutskottets beslut:

Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra granskning enligt PBL 5 kap 18§.

 

Sidan publicerad: 2023-07-12

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?