Sola i Kallsta

Var uppmärksam på markförändringar i närheten av Norsälven

Med anledning av att det är mycket blött i marken just nu vill Karlstads kommun uppmana boende i området runt Norsälven att vara extra uppmärksamma på plötsliga förändringar i marken.

Det har varit känt sedan länge att marken runtomkring Norsälven består av känsliga jordlager vilket gör att området har en ökad risk för skred. Med anledning av det gör kommunen regelbundna mätningar och besiktningar av älvkanterna för att hålla koll på utvecklingen. Vid särskilda vädersituationer ska man alltid vara extra uppmärksam om man bor i skredutsatta områden.

Mycket vatten i marken

Problemen som kan uppkomma är inte enbart kopplade till kraftiga skyfall utan kan även uppstå när vattnet sjunker undan. Den senaste tiden har det kommit mycket nederbörd och vattennivåerna i sjöar och vattendrag är höga, vilket bidrar till att grundvattennivåerna rör på sig. Förändringar i vattennivåerna sker naturligt över hela året, så det är inget ovanligt.

- Det är viktigt att vara extra observant när vi har särskilda vädersituationer som innebär ökade vattenmängder i sjöar, vattendrag, skog och mark. Det gäller inte bara vid Norsälven utan även på andra platser som ligger i anslutning till vattendrag, säger Fredrik Nilson, avdelningschef på markavdelningen.

Var uppmärksam på förändringar

Det du ska vara extra uppmärksam på är:

  • sprickor i marken
  • plötsligt lutande lyktstolpar och träd
  • plötsliga sättningar eller insjunken mark
  • brott på kablar eller ledningar
  • annat som kan ge misstanke om att marken rör på sig.

Det ska du göra om du misstänker förändringar i marken

Om något inträffar eller observeras som kan innebära en akut fara, ring 112.

Vid frågor eller om du observerat något men är osäker, kontakta kommunen på telefonnummer 054-540 00 00, så får du prata med ansvarig tjänsteperson på markavdelningen.

 

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 April 2024