Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
En person håller i en kanna med vatten och häller upp vatten i ett glas.

VA-taxan höjs från och med 1 februari 2024

Torsdagen den 18 januari tog kommunfullmäktige i Karlstads kommun beslut om att taxan för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxan) höjs från och med 1 februari 2024.

Den nya taxan innebär att brukningsavgiften, både rörliga och fasta, höjs med 22,2 procent.

- VA-taxan bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att VA-abonnenterna inte ska betala mer än vad som krävs för att täcka kostnaderna för kommunens VA-verksamhet. Kommunens tillväxt samt det förändrade omvärldsläget med inflation och höjda räntor, har gjort att kostnaderna för vattenförbrukning ökat betydligt, vilket påverkar taxenivån, säger Monika Bubholz (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

VA-taxans brukningsavgift

Brukningsavgiften är en periodisk avgift som ska täcka VA-verksamhetens löpande kostnader för exempelvis personal, drift, underhåll, ränta och avskrivningar. Avgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen beror på hur mycket vatten en fastighet använder och mäts med vattenmätare. Den fasta delen består dels av en grundavgift som påverkas av antalet mätare och storleken på mätarna, dels en avgift för dagvattenavledning.

Räkneexempel brukningsavgift

Brukningsavgift 2023

Ett enbostadshus som förbrukar 150 kubikmeter per år och som är anslutet till vatten, avlopp och dagvatten hade 2023 en årsavgift på 8 446 kronor inklusive moms.

Brukningsavgift 2024

För ett enbostadshus som förbrukar 150 kubikmeter per år innebär 22,2 % höjning inför 2024 en ökad kostnad på 156 kr per månad. Årsavgiften inklusive moms blir 10 323 kronor.

För ett flerbostadshus med 15 lägenheter innebär höjningen en ökad kostnad på 1 189 kronor månad. Årsavgiften inklusive moms blir 78 564 kronor.

Taxan har höjts de senaste åren

Inför 2020 höjdes brukningsavgiften med 2%, inför 2021 med 2,7 %, inför 2022 med 3,1% och inför 2023 med 14 procent.

- Vi har höjt taxan de senaste åren för att kunna täcka våra kostnader. Vi behöver bygga ut vatten- och avloppsledningar, pumpstationer och göra nödvändiga investeringar för framtiden i den takt som Karlstads kommun växer. Vi behöver också förhålla oss till gällande lagstiftning, krav och regler. I Sverige har vi historiskt sett haft låga VA-avgifter tack vare att utbyggnaden av vatten och avlopp som skedde på 60- och 70-talet var med hjälp av statliga bidrag. Det har inneburit en lägre kostnad för VA-verksamheterna än den verkliga och det har speglat sig i ett lägre pris till abonnenterna. Framöver behöver vi vänja oss vid ökade avgifter då vi har flera utmaningar framför oss som kommer att påverka kostnaderna för VA-verksamheten, exempelvis ökade miljökrav, ökat behov av klimatanpassning och stora investeringsbehov, säger Patrik Nilsen, avdelningschef på VA-avdelningen.

Sidan publicerad: 2024-01-19

Hittade du det du sökte på sidan?