Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sola i Kallsta

Kvinnodagen firar vi inte – vi uppmärksammar den

Idag, 8 mars, är det Internationella kvinnodagen. Det är kanske inte en dag då vi jublar och firar, men vi uppmärksammar den. För vi är inte nöjda. Det är mycket arbete som återstår och som kommun arbetar vi varje dag med att försöka skapa ett mer jämställt samhälle.

– På internationella kvinnodagen så uppmärksammas kvinnors livssituation runt om i världen. Arbetet för att uppnå ett jämställt samhälle, arbets- och familjeliv måste pågå alla årets dagar, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

I Sverige är arbetsmarknaden kraftigt könssegregerad. De olika arbetsvillkoren drabbar i första hand kvinnor i form av större ohälsa och sämre ekonomi. Kvinnor står för majoriteten av arbetskraften i kommuner (76 %). Även kvinnor måste erbjudas hållbara arbetsvillkor om välfärden ska klara kompetensutmaningen och det ökade behovet av välfärd.

I Karlstads kommun har kvinnor nästan dubbelt så höga sjuktal som män.

– År ut och år in så är ohälsotalen högst inom de kvinnodominerade verksamheterna. Nu vill vi se positiv förändring, säger Linda Larsson (S)

Utmaningarna kommunen har är inte unika, hela arbetsmarknaden brottas med samma problematik. Det unika med Karlstads kommun i det här sammanhanget är att den sätter hållbart och jämställt arbetsliv som sitt enda interna mål för vi vill verkligen vill göra skillnad framåt.

Några exempel på vad kommunen gör idag:

  • Ledar- och medarbetarundersökning varannan vecka för att snabbt kunna agera och bli ännu mer proaktiva i vårt arbetsmiljöarbete.
  • Jämställdhetsanalys ska ingå som en självklar del, inte bara när vi tittar på sjuktal - utan främst för att utvärdera om kvinnor och män har tillgång till likvärdiga arbetsvillkor.
  • Nytt digitalt arbetsmiljösystem som ger bättre förutsättningar för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom att systematiskt samla in och analysera data förbättras förutsättningarna att arbeta ännu mer förebyggande och främjande.
  • Vi vässar arbetet mot hot, våld och otillåten påverkan för att göra arbetsmiljön tryggare för alla. Bland annat erbjuder vi utbildningar till såväl tjänstepersoner som förtroendevalda om hur det kan förebyggas och hanteras.
  • På våra förvaltningar och bolag är jämställdhetsarbetet ständigt i fokus. På vård- och omsorgsförvaltningen har man till exempel slopat minutstyrningen inom hemtjänsten och ökat medarbetarnas inflytande över sitt arbete.

På en mer övergripande nivå har kommunen också varit aktiv. Nyligen var Karlstads kommun och Region Värmland arrangörer av Forum Jämställdhet, Sveriges största konferens om jämställdhetsfrågor. Karlstads kommun och Region Värmland är också bland de allra första i Europa att anta den uppdaterade CEMR-deklarationen, som är en europeisk deklaration för ökad jämställdhet på regional och kommunal nivå.

– Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter att forma samhället och sina liv, avslutar Linda Larsson (S).

Kommunen nöjer sig inte med att bli bättre på att hitta och presentera osakliga skillnader – utan vill bli bättre på att agera för att jämna ut dem. Kommunen ska främja ett hållbart och jämställt arbetsliv där en förbättring av kvinnors arbetsmiljö prioriteras.

Just denna dag, den 8 mars, hör vi Sveriges Radio Ekot berätta om en ny analys från Jämställdhetsmyndigheten. Den visar att inkomstgapet mellan kvinnor och män ökar och det kan dröja över 100 år innan vi uppnår jämställda inkomster i Sverige. Just därför är arbetet för ett hållbart och jämställt arbetsliv lika viktigt den 9 mars.

Sidan publicerad: 2024-03-08

Hittade du det du sökte på sidan?