Fördjupad information om ekonomiskt bistånd

Vi har gjort några ändringar för hur vi handlägger ekonomiskt bistånd. Förändringen kommer först att gälla de ansökningar som kommer digitalt via vår e-tjänst, men på sikt kommer det också att gälla för pappersansökningar.

I många fall är nu en fullständigt ifylld ansökan tillräcklig som underlag för att vi ska kunna fatta ett beslut på din ansökan om ekonomiskt bistånd. Det här betyder att du inte behöver skicka in kontoutdrag och kopia på alla fakturor varje månad. Underlaget ska istället skickas in vid särskilda tillfällen. I ansökan fyller du i alla inkomster, swish-insättningar och de kostnader du vill ansöka om ekonomiskt bistånd för. Det är viktigt för att vi ska kunna fatta ett beslut.

Så kontrollerar vi dina uppgifter

Istället gör vi två typer av kontroller där vi kan begära in ytterligare handlingar. Antingen om handläggaren behöver utreda saken ytterligare, eller i form av stickprov. Vid ett stickprov blir du slumpmässigt utvald att lämna in underlag för alla inkomster och utgifter för två månader tillbaka. Utifrån att stickproven är slumpmässiga kan det ske vid flera tillfällen ett antal månader i rad, eller i perioder inte alls. I samband med att ett stickprov genomförs kommer du också att få en kallelse till en mötestid för en ekonomisk avstämning. Syftet med mötet är att gå igenom din ansökan och följa upp din plan mot egen försörjning.
Aviseringar och begäran om ytterligare uppgifter eller handlingar kommer i första hand att ske digitalt via vår e-tjänst och i andra hand via post.

Allmän information

När du söker ekonomiskt bistånd första gången gör vi en grundutredning för att få en bild av dina behov och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd. Därför krävs utöver uppgifter om inkomster och utgifter ofta också ett individuellt möte. Det är viktigt för oss för att få en bild av din aktuella situation och allt du har gjort för att lösa den.

Om du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd flera gånger behövs, förutom vid ansökan om specifika ändamål eller situationer som beskrivs längre ner, oftast inga handlingar utöver en korrekt och väl ifylld ansökningsblankett. Men vi vill alltid få in uppdaterad information om du fått nytt:

 • Uppehållstillstånd
 • Hyreskontrakt
 • Läkarintyg

Stickprov och ekonomisk avstämning

När vi får in din ansökan går en handläggare igenom den, gör en bedömning och fattar beslut. Vi kommer också att göra slumpmässiga stickprovskontroller där ett antal ansökningar varje månad väljs ut för en ekonomisk avstämning.

När en ansökan slumpmässigt väljs ut skickas det automatiskt ut ett kompletteringskrav till vår e-tjänst där du blir meddelad vilka handlingar du behöver skicka in. Om du har uppgett ett mobiltelefonnummer kommer du att få ett sms om att något hänt i ditt ärende.

Vid de tillfällena får du information att skicka in de här handlingar:

 • Specifikation över alla inkomster de senaste två månaderna. Handlingar som ska skickas in är: kontoutdrag från alla konton de senaste två månaderna och specifikation över eventuella inkomster, som lönespecifikation.
 • Underlag på kostnader du har ansökt om ekonomiskt bistånd för. Exempelvis hyresavi, elräkning och fackföreningsavgift.
 • Underlag över tillgångar, som bil eller värdepapper, och kopia på senast deklaration och slutskattebesked. Om du aldrig tidigare har deklarerat kan ett kontoutdrag från skattekontot på skatteverket bedömas vara tillräckligt.

Stickproven är slumpmässiga, hur ofta du uppmanas skicka in handlingar kommer att variera.

Om det vid tidigare stickprov inte har funnits några skillnader mellan de uppgifter som du har lämnat och de faktiska inkomsterna eller kostnaderna är sannolikheten lite lägre att du väljs ut för stickprov nästa gång.

I motsats kommer sannolikheten för stickprov i framtiden att öka om det visar sig att det finns felaktigheter i din ansökan. Tillsammans med stickprovet kommer också din handläggare att skicka en kallelse för ett möte. Mötet är en del av den ekonomiska avstämningen och har två syften, att tillsammans gå igenom den ansökan du har skickat in och att göra en uppföljning av den aktuella planeringen.

Ansökan om bistånd till specifika kostnader

Bistånd till specifika kostnader, det vill säga utgifter som inte ingår i den så kallade riksnormen för försörjningsstöd, kan förenklat bestå av två delar: Bistånd där handläggaren behöver underlag för att pröva rätten till bistånd och bistånd där handläggaren behöver mycket få eller inga underlag alls. Tänk på att handläggaren, om det behövs, alltid kan begära in mer underlag för att utreda rätten till bistånd.

Kostnader där handlingar oftast inte behövs:

Exempel på kostnader som vid behov kan beviljas utan underlag om kostnaden har godkänts tidigare och summan överensstämmer med tidigare månad är:

 • Hyra
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Fackföreningsavgift

Andra kostnader som vid behov kan beviljas utan underlag är:

Avgifter för öppen hälso- och sjukvård kan godkännas upp till högkostnadsskyddet, 1 150 kr under en 12 månaders period. Tänk på att du inte har rätt till ersättning för uteblivna hälso- och sjukvårdsbesök.

 • Avgifter för receptbelagd medicin godkänns upp till högkostnadsskyddet, 2 350 kronor under en 12 månaders period. Bistånd godkänds bara för medicin som är förskrivet på recept och bedöms nödvändigt av en läkare av hälsoskäl.
 • Nödvändiga kommunala avgifter för exempelvis barn- och äldreomsorg.

Handlingar som alltid behöver lämnas

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd för de här kostnaderna behöver vi alltid underlag och, eller en personlig kontakt:

 • Tandvård
 • Glasögon
 • Hemutrustning
 • Spädbarnsutrustning
 • Flyttkostnader
 • Umgängesresor

Det är viktigt att de uppgifter du lämnar in är rätt

Det är viktigt att du lämnar rätt information i din ansökan så att vi kan fatta beslut utifrån rätt uppgifter. Om beslutet är fattat på fel uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig. Misstänker vi att felaktiga uppgifter kan ha lämnats medvetet är vi enligt lag skyldiga att göra en polisanmälan. För att undvika felaktiga utbetalningar är vi också skyldiga att meddela andra myndigheter om för högt ekonomiskt stöd kan ha beslutats eller betalats ut av dem.

Taggar för sidan

Ekonomi och socialbidrag

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juli 2024