Påbörja ett nytt uppdrag som god man eller förvaltare

När du påbörjar ett nytt uppdrag behöver du skapa dig en
överblick över det. Det kan exempelvis vara att ta reda på vilka inkomster respektive utgifter huvudmannen har.

Stöd för dig som påbörjar ett nytt uppdrag

I vår hjälpguide har vi samlat information som kan vara till stöd för dig som ställföreträdare vid uppstart av ditt nya uppdrag. Vi har besvarat de vanligaste frågorna om uppstarten av ett uppdrag. Observera att detta endast är en vägledning. Andra kontakter kan behöva tas beroende på huvudmannens behov och livssituation.

Frågor och svar om uppstart av nytt uppdrag

Ta kontakt med tidigare god man eller förvaltare för att få en överlämning av
uppdraget. Om du är den första, försök att ta reda på vilka som är närmast anhöriga eller om det finns andra personer som står huvudmannen nära. Anteckna kontaktuppgifter.

Om du inte kan fråga huvudmannen själv så kan du exempelvis fråga vårdpersonal eller grannar.

Se även över om du behöver kontakta:

 • socialtjänst
 • handläggare LSS
 • biståndshandläggare
 • hemtjänst
 • boendestödjare
 • kontaktperson

Om din huvudman bor på ett vårdboende behöver du boka in ett möte. Du och personalen kan då presentera er och diskutera praktiska frågor, som exempelvis huvudmannens kostnader för det löpande uppehället.

Se över övriga kontakter med vården, som exempelvis slutenvård och öppenvård.

Registerutdraget använder du i kontakter med myndigheter och banker med mera. Det bevisar att just du är god man eller förvaltare och behörig att företräda huvudmannen.
På registerutdraget om ställföreträdarskap framgår:

 • Datum för förordnandet.
 • Huvudmannens personuppgifter.
 • Ställföreträdarens personuppgifter.
 • Om det är ett godmanskap eller förvaltarskap.
 • Vilken omfattning uppdraget har.

Det är viktigt att du som ställföreträdare noga läser ditt förordnande. Som ställföreträdare har du inte rätt att agera utöver förordnandets omfattning. Då blir handlingen ogiltig för huvudmannen enligt föräldrabalken 11 kap 5 §. Du som ställföreträdare kan bli ersättningsskyldig enligt föräldrabalken 11 kap 6 §.

Vi har sammanställt en punktlista som kan underlätta för dig att få med alla
uppgifter och underlag som behövs för att lämna in en komplett förteckning.
Förteckningen ska skickas in till överförmyndaravdelningen inom två månader.

 • Ta med ditt registerutdrag.
 • Fråga efter saldobesked på samtliga tillgångar/konton och skulder per förordnandedagen. Det är det datum som står på ditt registerutdrag som skickats ut från överförmyndaren.
 • Meddela att du som ställföreträdare ska betala räkningar från transaktionskontot och ska därför ha tillgång till endast det kontot.
 • Kan huvudmannen hantera ett bankkort själv ska ett separat ”fickpengskonto” öppnas för detta ändamål, om ett sådant inte redan finns.
 • Meddela banken att samtliga konton utom transaktionskontot och huvudmannens ”fickpengskonto” ska förses med överförmyndarspärr.
 • Begär underlag som visar vem som har dispositionsrätt till vilket konto. Observera att det måste framgå att samtliga konton utom transaktionskontot och huvudmannens ”fickpengskonto” har överförmyndarspärr.

Påbörjar du ett uppdrag där det ingår att förvalta egendom? Då ska du inom två månader lämna in en förteckning till överförmyndaravdelningen över huvudmannens tillgångar och skulder per förordnandedagen. Det gäller inte vid byte av ställföreträdare. Förteckningen ska lämnas in tillsammans med underlag från banken.

Du kan också lämna förteckningen digitalt via vår e-tjänst.

Taggar för sidan

God man, förvaltare, förmyndare

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

21 Maj 2024