Kontakt och hantering av personuppgifter

Här hittar du våra kontaktuppgifter och information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Kontakta oss

Telefontider

Måndag klockan 13.00 – 14.30
Tisdag, torsdag och fredag klockan 9.00 – 11.00
Ring Kontaktcenter på 054-540 00 00 så kopplar de dig till oss.

E-post

ofn@karlstad.se

Postadress

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd
651 84 Karlstad

Besöksadress

Drottninggatan 30, ingång via Trygghetscenter.

Receptionen är öppen 09.00–15:00 (lunchstängt 12.00–12.30). Under öppettiderna kan du lämna och hämta handlingar. Övriga besök efter överenskommelse.

Överförmyndarhandläggare

Handläggarna ansvarar för huvudmän och underåriga utifrån begynnelsebokstaven i deras efternamn.

Ann-Catrine Forsberg A, O, Q, R, T
Anna Boreby B, C, D, E,
Elin Hartmeier G, H, W, Y, Z, Å, Ä
Emma Prahl J, K, P
Liselott Löfdahl F, I, M, N, U, V, X, Ö samt skyddade personuppgifter
Andrea Henriksson L, S

Hantering av personuppgifter

När du använder kommunens tjänster eller när vi köper tjänster av andra för att utföra vår verksamhet behandlar vi de personuppgifter som behövs i varje enskilt fall. Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är.

Med behandling av personuppgifter menas allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är att vi samlar in, registrerar, organiserar, strukturerar, lagrar, bearbetar, överför eller raderar uppgifter.

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd inom Karlstads kommun, organisationsnummer 212000-1850, med adress Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi hanterar personuppgifter för att kunna utreda ställföreträdarnas lämplighet innan de får ett ärende tilldelat.

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, kontaktuppgifter.

Laglig grund

Myndighetsutövning.

Exempel på behandlingar som utförs

 • Utdrag ur belastningsregistret.
 • Utdrag ur aktuellt socialarkiv.
 • Kreditupplysning via kreditupplysningsföretag.

Vi hanterar personuppgifter för att utöva tillsyn över ställföreträdarskap.

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, övriga personuppgifter som enskild lämnar i ärendet.

Laglig grund

Myndighetsutövning och allmänt intresse.

Exempel på behandlingar som utförs

 • Granska redovisningshandlingar.
 • Administrera och utreda klagomålsärenden.

Vi hanterar personuppgifter för att utreda ärenden i de enskilda ärendena.

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, kontaktuppgifter.

Laglig grund

Myndighetsutövning och allmänt intresse.

Exempel på behandlingar som utförs

 • Utreda ärenden som ska fattas på delegation av nämnden.
 • Utreda ärenden som ska fattas av nämnden.

Vi hanterar personuppgifter för att kunna fatta beslut i nämnd.

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, kontaktuppgifter.

Laglig grund

Myndighetsutövning och allmänt intresse.

Exempel på behandlingar som utförs

 • Hantera uppgifter om enskilda i ärenden som nämnden eller styrelsen beslutar om.
 • Skicka ut beslutsunderlag.
 • Skriva protokoll.

Denna behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna uppfylla vår skyldighet att lämna ut allmän handling, samt att ge den registrerade tillgång till sina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens bestämmelser.

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, övriga personuppgifter som enskild lämnar i ärendet.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse.

Vi hanterar personuppgifter för att kunna rekrytera ställföreträdare till överförmyndarnämndens verksamhet.

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, bild, övriga personuppgifter som enskild lämnar i ärendet.

Laglig grund

Myndighetsutövning och allmänt intresse.

Exempel på behandlingar som utförs

 • Hantera intresseanmälningar.
 • Matcha ställföreträdare med huvudmän.

Vi hanterar personuppgifter för att kunna skicka ut nyhetsbrev till alla ställföreträdare.

Kategorier av personuppgifter

Namn och kontaktuppgifter

Laglig grund

Intresseavvägning

Vi hanterar personuppgifter för att kunna administrera arvodesutbetalning.

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, kontonummer, övriga personuppgifter som enskild lämnar i ärendet.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse eller avtal.

Exempel på behandlingar som utförs

 • Utreda arvodesbegäran.
 • Betala ut arvode.

Denna behandling av dina personuppgifter krävs för att kunna hantera deltagande i kurser vi anordnar.

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, övriga personuppgifter som enskild lämnar i ärendet.

Laglig grund

Intresseavvägning.

Exempel på behandlingar som utförs

 • Skicka inbjudan till kurser och föreläsningar.
 • Ta emot anmälningar.

Denna behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter och bevaka kommunens rättigheter enligt lag och avtal.

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, övriga personuppgifter som enskild lämnar i ärendet.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse eller avtal.

Exempel på behandlingar som utförs

 • Hantera skadeanmälan och skadeståndsanspråk.
 • Betala ersättning.
 • Driva domstolsprocesser.

Med IT-incidenter menas alla informations- och säkerhetsincidenter där IT-system är inblandade. Denna behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt dataskyddsförordningen.

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, övriga personuppgifter som enskild lämnar i ärendet.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse.

Exempel på behandlingar som utförs

 • Spåra, logga och kontrollera aktiviteter i IT-system.
 • Anmäla incident till tillsynsmyndighet.

Vi hanterar personuppgifter för att kunna utreda behov av ställföreträdarskap. Denna behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna utöva tillsyn och fatta beslut i ärenden.

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, migrationsverkets beteckning för ensamkommande barn, övriga personuppgifter som enskild lämnar i ärendet

Laglig grund

Myndighetsutövning och allmänt intresse.

Exempel på behandlingar som utförs

 • Registrering av ärendet.
 • Inhämta läkarintyg.
 • Kommunicering med anhöriga.
 • Kommunicering med andra myndigheter.

Om dataskydd

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till
kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller via mejl karlstadskommun@karlstad.se.

Det går också bra att kontakta ansvarig nämnd eller bolag genom att skicka e-post till ofn@karlstad.se.

Kommunens nämnder och bolag har en gemensam organisation för dataskyddsombud och funktionen finns på kommunledningskontoret. Dataskyddsombudet nås på dataskyddsombud@karlstad.se eller genom Kontaktcenter som du når på telefon 054-540 00 00.

Taggar för sidan

God man, förvaltare, förmyndare

Sidan uppdaterad: 2024-05-16

18 Juni 2024