Vårdnad, boende och umgänge

När föräldrar inte lever tillsammans kan det vara svårt att komma överens i frågor som rör barnen. Till exempel hur barnen ska bo och hur umgänget ska se ut med den förälder som barnet inte bor tillsammans med.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal vänder sig till föräldrar som håller på att separera eller inte lever tillsammans och som har svårt att prata med varandra om barnen och samarbeta kring dem.

Samarbetssamtalen ska hjälpa er att komma överens i frågor som gäller barnen, till exempel hur de ska bo, hur umgänget ska vara och hitta ett bra sätt för samarbete i fortsättningen.

Som samtalsledare kan vi hjälpa er att hitta lösningar som ni båda kan acceptera och som ni tror blir bra för era barn. Samtalsledarens roll är att hjälpa er att komma fram till en överenskommelse men det är ni föräldrar som fattar besluten.

Samtalen är kostnadsfria, vi har sekretess och vi för inte journal. Om ni vill ha samarbetssamtal måste båda föräldrarna kontakta familjerättsenheten eller Kontaktcenter.

Avtal

Föräldrar som är överens om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska vara kan skriva ner det i ett avtal. Avtalet ska godkännas av socialnämnden om det är till barnets bästa. Avtal som socialnämnden godkänner är juridiskt bindande och har samma verkan som en dom.

Föräldrar kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket om ingen tidigare ändring av vårdnaden har gjorts.

Tvist i domstol

Om föräldrarna inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge kan en stämningsansökan lämnas till tingsrätten för att domstolen ska fatta beslut i föräldrarnas ställe. Innan en stämningsansökan kan lämnas in till tingsrätten måste föräldrarna komma på ett informationssamtal hos familjerättsenheten. Ring Kontaktcenter för att boka tid för ett informationssamtal. Telefonnummer och tider finns högre upp på sidan.

Tingsrätten kan begära en utredning av familjerättsenheten. I den ska en bedömning om vad som bäst för barnet göras. I avvaktan på ett slutligt beslut kan tingsrätten fatta ett så kallat interimistiskt (tillfälligt) beslut.

Sveriges Domstolar har en webbplats där det finns information om hur mål och ärenden går till men också aktuell information från domstolarna.

Umgänge med umgängesstöd

Beslut om umgänge med umgängesstöd innebär att en umgängesstödjare som socialtjänsten utser medverkar vid ett barns umgänge med en förälder. Beslutet kan bara fattas av domstolen och är under en begränsad tid.

Taggar för sidan

Vårdnad, boende, umgänge

Sidan uppdaterad: 2023-06-01

3 Oktober 2023