Kommunens beredskap för kris och krig

En samhällsstörning eller en samhällskris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Kommunen är ansvariga för verksamhet som måste fungera även under kriser, exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola.

Karlstads kommun ska ha beredskap att hantera olika typer av kriser som kan drabba vår verksamhet och har det yttersta ansvaret för alla människor som befinner sig i kommunen.

Kommunens beredskap

Vid en samhällsstörning är det viktigt att kommunen snabbt kan komma igång och agera. Kommunen har därför flera beredskapsfunktioner som finns tillgängliga och redo att börja arbeta med kort varsel. Koncernen har bland annat en koncernövergripande tjänsteperson i beredskap samt en kommunikatör i beredskap.

Kommunens krisledning

En kris kan innebära sådan påfrestning att ordinarie organisation behöver anpassas och förstärkas för att hantera händelsen. Då kan en särskild krisledningsorganisation, en så kallad stab, aktiveras. Exempel på när en organisationen bör övergå till krisledning är;

  • Ordinarie arbetsmetoder och resurser räcker inte för att hantera situationen.
  • Flera verksamhetsområden är berörda och samordning krävs.
  • Stort behov av kriskommunikation.
  • Behov av att samverka med andra organisationer.

Krisledningsnämnd i Karlstadsregionen

Alla kommuner ska enligt lag ha en krisledningsnämnd. Den kan träda in och ta över ansvaret från övriga nämnder i kommunen, helt eller delvis.

Kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors har en gemensam krisledningsnämnd.

Krisledningsnämnden i Karlstadsregionen Öppnas i nytt fönster.

Civilt försvar och krig

Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Det är det arbete som görs av kommuner, regioner, statliga myndigheter, privata företag och frivilligorganisationer.

Kommunerna ska planera för att under höjd beredskap bland annat bidra till att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, upprätthålla en nödvändig försörjning och bidra till det militära försvarets förmåga.

Det civila och militära försvaret utgör tillsammans Sveriges totalförsvar.

Taggar för sidan

Trygg och säker

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

25 Maj 2024