Orrholmen - ny skola och idrottshall

Planerad

En ny skola och ny idrottshall ska byggas för att möta behovet av grundskoleplatser i stadsdelarna Orrholmen och Viken.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Orrholmsskolan ska rivas för att ge plats åt en större och mer modern skola för cirka 640 elever. Även en ny fristående idrottshall ska byggas intill skolan. Karlstad växer och behovet av förskole- och grundskoleplatser i centrala Karlstad ökar. 

Den befintliga Orrholmsskolan byggdes 1968 och är i behov av renovering. Den nya skolan kommer vara tre våningsplan med en sammanhängande utemiljö och skolgård till största delen på den östra sidan mot vattnet i Tullholmsviken. 

Huvuddrag 

Planområdet ligger i stadsdelen Orrholmen och har tidigare använts för skola och idrottsplan. Befintliga skolbyggnader har idag en begränsad kapacitet att erbjuda mer grundskoleplatser för stadsdelarna Orrholmen och Viken. Skolbyggnaderna är också i behov av renovering. Området har en strategisk placering då platsen ligger i bra anslutning till bil-, gång- och cykelvägar och geografiskt bra i förhållande till Orrholmen, Viken och Tingvallastaden.

Detaljplanen innebär att en ny grundskola kan byggas. Detaljplanen ger också möjlighet till att bygga en idrottshall som kan möta skolans behov och kan hyras ut till övriga verksamheter på andra tider. Totalt sett innebär detaljplanen möjligheter att bygga en grundskola för cirka 640 elever.

Vintern 2019/2020 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen. Planförslaget som är förenligt med kommunens översiktsplan har varit utställt för granskning under hösten 2020. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd mellan 23 december 2019 och 31 januari 2020.
  • Planförslaget var utställt för granskning 23 oktober - 16 november 2020.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 9 december 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 5 januari 2021.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för fastigheterna Rodret 1 och del av Orrholmen 1:1 - Orrholmsskolan

Vem ska bygga?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.