Mindre renoveringar, ombyggnationer och vägarbeten

Råtorp VA-arbete

VA Råtorp 2018
Grop i gatan på Råtorp under arbetet.

Ett stort arbete med förnyelse av VA-ledningar genomförs nu på Råtorp. Arbetet utförs i etapper och hela projektet beräknas vara klart 2020.

Begränsad framkomlighet Ringgatan och Dyevägen

Nu är båda körfälten öppnade på Råtorpsvägen men Dyevägen är avstängd från Råtorpsvägen.

Bussen leds om

Bussen kommer att köra via Råtorpsvägen istället för Ringgatan under tiden som arbetet pågår. Körsträckan kommer att fortsätta vara dragen via Råtorpsvägen tills Ringgatan i sträckningen Södra Fjärstadsgatan - Dyevägen samt Dyevägen fram tills Råtorpsvägen fått ny beläggning någon gång under sommaren.

Här på Karlstadsbuss webb kan du läsa mer mer om den omdragna linjesträckningen.

Ny bussdraging från 21 januari

Från måndag 21 januari öppnas hållplatserna Strandhagagatan och Älvåker upp för trafik för linje 2 och 64. Den tillfälliga ersättningshållplatsen Strandhagagatan på Råtorpsvägen plockas bort. Övriga hållplatser utefter Ringgatan är fortfarande avstängda och vi hänvisar resande med linje 8 till hållplatserna Klarälvsgatan, Södra Fjärstadsgatan och Trangärdstorpsvägen. Ovanstående körväg gäller i båda riktningar.

Tillfälligt parkeringsförbud Strandvallagatan

Bussen kommer att gå via Strandvallagatan och för att bussen ska kunna passera är det förbjudet att parkera längs Strandvallagatan under omledningen. Bussen leds om på den här vägen tills vidare.

Vi gör ändringen för att skapa smidigare busstrafik i norra delen av Råtorp och för att vi nu ser en möjlighet att använda befintliga busshållplatser inne på området, som skapar en säkrare trafikmiljö för bussresenärer under arbetet. Den tillfällig hållplatsen vid Strandhagagatan plockas därför bort.

Just nu

  • Vecka 44 - mars. På grund av arbete med vattenledningar i backen kommer vattnet att stängas av vardagar mellan 8-10 på vissa adresser på Råtorp. Berörda adresser har fått information i sin brevlåda.

  • Grävarbetena i Etapp 2 kommer att fortsätta i Ringgatan från Dyeparken i riktning mot Norra Fjärstadsgatan. Grävningen beräknas vara klar i slutet av mars 2019.

  • Under vecka 49 startade arbetena med Etapp 3, att lägga nytt dagvattenutlopp, vid Klarälven i höjd med Dyevägen.

  • Vecka 2 fortsatte arbetena med att lägga ledningarna över Råtorpsvägen och vidare i Dyevägen fram till korsningen i Ringgatan. Där vi sedan fortsätter norrut i Ringgatan upp till Stöpaforsgatan.

  • Från mitten av vecka 8 kommer biltrafik inte att kunna köra i korsningen Dyevägen Svennebogatan. Gång- och cykeltrafik kommer med skyltning att ledas förbi korsningen på en sida av arbeten i taget. Biltrafik från Svennebogatan norr om korsningen att ledas norrut via Högforsgatan till Ringgatan och via Strandvallagatan till Skogaholmsvägen. Biltrafiken söder om korsningen kommer att ledas söderut till Norra Fjärstadsgatan.

När?

Arbetet startade hösten 2017 och kommer att pågå fram till och med 2020.

Varför?

Detta arbete utförs för att dimensionera upp vattenledningen till vattentornet i Skåre, men även för att kunna ansluta fastigheter till dagvattennätet, då det varit problem med översvämningar i fastigheter i området. Arbetet syftar också till att förnya och rusta upp ledningsnätet - dagvatten, spillvatten och vatten - och att på vissa sträckor, där det i dag inte finns någon dagvattenledning, lägga en ny. Belysning och vissa hållplatsers utformning i området kommer också att ses över.

Var?

Arbetet kommer att utföras på Södra Fjärstadsgatan och en del av Ringgatan från Södra Fjärstadsgatan fram till Dyevägen.

Vem?

VA-enheten och Trafik- och Gatuenheten på Karlstads kommun är beställare. Entreprenör är anläggningsavdelningen på Karlstads kommun.

Arbetet pågår till 2020

Arbetet utförs i etapper. Etapp 1 är genomförd, etapp 2 och 3 kommer att utföras under 2018 och 2019 och etapp 4 under 2019 och 2020.

Kontakt

Har du frågor kring arbetet så får du gärna kontakta:

Disa Holm, projektledare VA, 054-540 68 15

Carola Kvick, projektledare trafik och gata, 054-540 68 23

Tomas Jonasson, byggledare, 054-540 66 47

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den