Skolskjuts

Skolskjuts i grundskolan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undvika trängsel i allmänna färdmedel. Barn- och ungdomsförvaltningen har därför riskbedömt hur skolskjutsar för våra elever kan genomföras på ett säkert sätt så att risken för smittspridning minimeras.

Skolskjuts hösten 2021

Upphandlad skolskjutstrafik i våra grundskolor erbjuder alltid eget säte med bälte för våra elever.  Alla resor som görs under skoldagen med dessa fordon, som resor till och från skolan, till simundervisning eller ämnen på annan skola, har alltid tillräckligt med sittplatser.

För att försäkra oss om att risken för smittspridning i våra fordon är minimal uppmanas bussbolagen att torka av alla handtag och bältesspännen minst två gånger per dag.  

Vissa elevgrupper är extra infektionskänsliga och för att minimera att de råkar ut för smitta i skolskjutsen kommer vi planera trafiken för dem så att de får åka i en egen taxibil eller endast åker skolskjuts med andra elever från samma skola eller verksamhet.

Vi bevakar kontinuerligt råden från Folkhälsomyndigheten och följer dessa. Om smittrisken i samhället ökar kan vi komma att vidta ytterligare åtgärder kring skolskjutsarna.

--------------------------------------------------

Rätt till kostnadsfri skolskjuts

Du som har barn i förskoleklass eller grundskola och bor tillräckligt långt från skolan kan få skolskjuts. Vilka avstånd som gäller varierar beroende på vilken klass ditt barn går i. Elever i förskoleklass och grundskola kan få skolskjuts från hemmet där barnet är skrivet och till den skola som du har blivit anvisad enligt närhetsprincipen.

Du behöver inte ansöka om skolskjuts, utan det sköts av din skola.

Avstånd mellan hemmet och skolan

För att ditt barn ska få skolskjuts gäller följande avstånd mellan hemmet och skolan. Om det finns gång- och cykelväg mäts avståndet där.

  • Förskoleklass: 3 km
  • Årskurs 1-3: 3 km
  • Årskurs 4-9: 4 km

Avstånd mellan hemmet och hållplatsen

För att ditt barn ska få skjuts till och från hållplatsen för skolskjutsen gäller följande gångavstånd:

  • Förskoleklass: 2 km
  • Årskurs 1-3: 2 km
  • Årskurs 4-9: 2 km

Rätt till skolskjuts av andra skäl

Ditt barn kan få skolskjuts även om avståndet är kortare än vad som står ovan. Funktionshinder, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet kan göra att ditt barn får skolskjuts.

E-tjänst för att ansöka om skolskjuts av andra skäl

Om du väljer en annan skola

Om du väljer en annan skola till ditt barn än den som ni har blivit anvisad enligt närhetsprincipen har du inte rätt till skolskjuts, om det innebär extra kostnader för kommunen.

Skolskjuts vid växelvis boende

Barn i grundskola och särskola kan i vissa fall få skolskjuts om de bor varannan vecka hos båda föräldrarna. Rätten gäller under följande förutsättningar:

  • Föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis (varannan vecka) hos båda.
  • Båda föräldrarna bor i Karlstads kommun och minst en av föräldrarna bor inom skolans upptagningsområde.
  • Övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

E-tjänst för att ansöka om skolskjuts vid växelvis boende

Ansökan görs läsårsvis och ska vara inskickad senast 31 maj för nästa läsår. Om behov av skolskjuts uppstår under läsåret, kan vi även behandla ansökningar löpande.

Turlistor

Busslista Ilanda, Skåre och Stodene.pdf

Busslista Molkom.pdf

Busslista Skattkärr.pdf

Busslista Vallargärdet.pdf

Busslista Vålberg.pdf

Busslista Väse.pdf

Borttappade busskort

Du som tappat ditt busskort (värmlandstrafik och karlstadsbuss) kan vända dig till kontaktcenter. De hjälper dig att spärra ditt kort och ta fram ett nytt kort.

Har du frågor om skolskjuts?

Kontakta kontaktcenter på telefon 054-540 00 00, välj svarsalternativ 2 (barn och ungdom). Alternativt via e-post: karlstadskommun@karlstad.se

Karlstads kommuns riktlinjer för skolskjuts i grundskola och grundsärskola.

Uppdaterad den