Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Utvecklas
Cykelbana och gata
Lisa Härdne

Lisa Härdne

Vägledning i staden

Bakgrund

”Vägledning i staden” är en innovationsutmaning från Karlstads kommun och DigitalWell Arena. Karlstads kommun undersöker möjligheten att upphandla en digital tjänst som kan få människor med kognitiva utmaningar att i större uträckning, självständigt ta del av stadens utbud. Det kan exempelvis handla om kultur, föreningsliv, olika aktiviteter och upplevelser som ger ett rikare liv.

Antalet personer med nedsatt kognitiv förmåga i olika variationsgrad är idag sannolikt fler än 200 000. Den här gruppen människor förväntas nästan fördubblas fram till 2050, vilket innebär en stor utmaning för samhället.

Personer med kognitiva utmaningar kan inte alltid ta till sig information, vägledning och stöd på det sätt som den är utformad. De här personerna behöver ofta anpassad information och anpassat stöd för att klara sig på egen hand och få en delaktighet i samhället. Det är en stor grupp människor som påverkas. ”Vägledning i staden” skulle kunna erbjuda de här människorna större trygghet, inkludering och delaktighet i samhället, samtidigt som det också kan bidra till en högre grad av egenförmåga och självständighet.

Om vägledningen i högre grad kan ske digitalt frigörs också resurser hos offentlig sektor, dessutom leder det till ökad trygghet och ökat oberoende även hos anhöriga.

Utmaning

Personer med kognitiva utmaningar, det kan vara personer inom autismspectrat, personer med demensproblematik, personer med förvärvad hjärnskada eller personer som av annan orsak har ett annat sätt att tolka eller ta till sig information på.

  • Vi vet att många personer inom den här målgruppen inte tar del av det samhället erbjuder. Det kan handla om att man inte vet hur man ska göra, vilket skapar en osäkerhet som gör att man inte vill utsätta sig för den stress och oförutsägbarhet som det innebär.
  • Personer inom målgruppen fungerar ofta bättre om man får informationen visuellt. Det betyder att man ser informationen, och att informationen finns kvar så att man kan titta på den om och om igen med samma budskap.
  • Visuell information kan vara skriven, det kan vara ett foto, en bild på ett objekt, mm. Genom bedömningar av personens förmåga att ta till sig information och instruktioner kommer man fram till vad som fungerar för varje individ.
    Det är viktigt att tänka på att samma person kan behöva olika typer av visuella instruktioner beroende på intresse och motivation, likaså hur många moment som kan ingå i en uppgift eller i en aktivitet som ska utföras.
  • Digital teknik har gett oss stora möjligheter att klara oss på egen hand. Skyltar och vägledning som finns i staden kan kompletteras med eget valt stöd, som en GPS, Google maps eller annat. En del personer med kognitiva utmaningar klarar inte av allmänna instruktioner och allmän vägledning. För de här personerna behöver vi anpassa information till det sätt personen bäst tar till sig information på, dvs vi måste säkerställa att vi pratar samma språk.

Lyssna hur olika situationer kan upplevas för personer med kognitiv svikt

Angreppssätt

Vi kommer jobba enligt efterfrågeaccelerationsmetodik Länk till annan webbplats..

För er som bolag innebär det bland annat att ni kommer jobba tillsammans med verksamhet och användare från Karlstads kommun i en process där även andra bolag kan ingå för att utforma en värdeskapande lösning.

För Karlstads kommun är det centralt att den framtagna lösningen blir hållbar över tid. Vi kommer därför på olika sätt att stödja er som bolag för att säkra en kommersiellt skalbar lösning på marknaden.

För er som behovsägare så finns möjlighet att engagera sig i projektet och påverka på olika sätt så att lösningen utformas på ett sätt som kan, efter upphandling, skapa värde hos många flera utanför Karlstads kommun.

Värde

Genom att målgruppen i högre utsträckning självständigt kan tillgodogöra sig utbudet i staden så är ambitionen att målgruppens livskvalitet skall öka, med en bibehållen eller minskad insats från kommunens och omsorgspersonalens sida.

Målsättningarna med projektet är:

  • Målgruppen skall i högre utsträckning och med en högre grad av sjävständighet tillgodogöra sig stadens utbud
  • Minskad insats per aktivitet hos kommunen och omsorgspersonalen

Vill du veta mer? Hör av dig!

Ann-Sophie Gustafsson

Utvecklingsledare

Om initiativet

Status
Utvecklas

Samverkansområde

  • Skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor och ett självständigt liv
  • Utbilda för lärande och sysselsättning genom livets alla skeden

Aktörer
Vård- och omsorgsförvaltningen

Teknik eller metod
Tjänstedesign, Efterfrågeacceleration

Håll dig uppdaterad om initiativet

Hantera prenumeration

Dom olika faserna

Marknadsundersökning

Nu har vi startat den första fasen, marknadsanalys, där vi vill undersöka: Finns det någon lösning som adresserar utmaningen på marknaden? Finns det bolag som har idéer och förmåga att vara med i ett gemensamt innovations- och utvecklingsarbete tillsammans med Karlstads kommun? Finns det flera potentiella kunder som har samma behov som Karlstads kommun har, dvs finns det en marknad för en sådan här lösning? Du kan läsa mer om bakgrunden om detta initiativ här

Upphandling

Initiativet har nu gått in i upphandlingsfasen. Läs mer om initiativet här

Utveckling

Utvecklingsarbetet kommer, innan en potentiell lösning kan färdigställas, att innehålla tre olika specifika faser: 1. Konceptfas 2. Prototypfas 3. Utvecklingsfas De leverantörer som tilldelas kontrakt, i enlighet med i upphandlingsdokumenten, går vidare till första fasen, konceptfasen. Under de två första faserna; konceptfasen och prototypfasen sker samarbete mellan de leverantörer som tilldelats kontrakt tillsammans med kommunen. I sista fasen, utvecklingsfasen är inriktningen att etablera samarbete med en slutlig leverantör.

Sidan uppdaterad: 2024-06-03

Hittade du det du sökte på sidan?