Kommunstyrelsens beslut i korthet 2013

Den 16 april

Det här beslutade kommunstyrelsen

Snabbare upphandling
med nya arbetsformer

När myndigheter ska köpa varor eller tjänster
ska de göra upphandling.
I april förra året
fick kommunledningskontoret i uppdrag
att försöka få fram nya former
för hur kommunen ska göra upphandling.
Nu är rapporten klar
och på dagens möte
tog kommunstyrelsen beslut om förslagen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade detta:

 • Att Karlstads kommun
  ska ha en inköpscentral för kommunerna i Karlstadsregionen.
 • Att reglerna för upphandling
  i kommunens upphandlingspolicy ska ändras.
 • Att kommunen ska samarbeta med företagen
  för att det ska bli lättare
  för små och medelstora företag
  att lägga anbud i kommunala upphandlingar.
 • Att kommunledningskontoret
  och teknik- och fastighetsförvaltningen ska utreda
  om hela kommunens upphandlingsverksamhet
  ska samlas på kommunledningskontoret.
 • Att kommunledningsutskottet ska få information
  om kommande upphandlingar fyra gånger varje år.
  Kommunledningsutskottet beslutar
  vilka förfrågningsunderlag som de sedan ska säga ja till.

För frågor:
Peter Kullgren (KD), kommunalråd
070-532 77 00

Lennemyr Winkler blir tillförordnad gymnasiedirektör

Eftersom gymnasiedirektör Staffan Sjölund har sagt upp sig
behöver Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning anställa
en ny förvaltningsdirektör.
Fram till dess föreslår man Irene Lennemyr Winkler
att bli tillförordnad gymnasiedirektör
från och med den 1 maj.
Hon är idag verksamhetschef på Sundstagymnasiet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade
att Irene Lennemyr Winkler blir tillförordnad gymnasiedirektör.

För frågor:
Göran Nilsson (M), ordförande gymnasienämnden
070-567 52 70

Beslut inför kommunfullmäktige

Det här ska kommunfullmäktige besluta om.

Översyn av pensionärsrådet
och rådet för personer med funktionsnedsättning

För att kunna göra som pensionärsorganisationernas
och handikappföreningarnas vill,
och bättre använda deras kunskaper,
har kommunledningskontoret
tagit fram ett förslag
på nytt arbetssätt för pensionärsrådet
och rådet för personer med funktionsnedsättning.

Pensionärsrådet är personer från pensionärsorganisationer
och förtroendevalda från olika nämnder.
Idag träffas rådet fem gånger varje år.
Rådet för personer med funktionsnedsättning
är personer från handikappföreningar i Karlstad och runt omkring
och förtroendevalda från olika nämnder.
De träffas idag fyra gånger varje år.

Enligt det nya förslaget
ska möten för de båda råden
hållas två gånger varje år.

Organisationerna och föreningarna
kan få säga vad de tycker
om frågor som handlar om dem
så att förvaltningarna lyssnar på vad de tycker.
På så vis ökar delaktigheten innan kommunen beslutar.

Kommunledningskontoret föreslår även en temadag varje år.
Temadagen ska handla om ett ämne
och vara öppen för alla,
det vill säga inte bara för dem som sitter med i råden.
Det blir en plats där politiker, tjänstemän,
pensionärsorganisationer, handikappföreningar
och övriga medborgare kan mötas.

Beslut
Kommunstyrelsen förslår
att fullmäktige ska godkänna förslagen
på nytt arbetssätt för de båda råden.
Kommunledningskontoret får i uppdrag
att utvärdera arbetssättet efter två år.

Ansvarig handläggare:
Jenny Mentzer, 054-540 10 40
jenny.mentzer@karlstad.se

Horisont motverkar utanförskap och långtidsarbetslöshet

Projektet Horisont arbetar med
att ge stöd till personer mellan 16 och 24 år,
som saknar fullständiga gymnasiebetyg
och riskerar att hamna i ett utanförskap
eller som redan har hamnat i ett utanförskap.

Olika myndigheter samarbetar
för att snabbt kunna ge dessa ungdomar
det stöd de behöver så att de kan få
bättre hälsa, självkänsla,
studier och egen försörjning.

Projektet har gett goda resultat
och behovet av fortsatt stöd till denna grupp är stort.

Under det första verksamhetsåret var 80 personer
med i projektet.
34 av dessa ungdomar började gymnasiet,
fem av dem läste in fullständigt gymnasiebetyg,
sju personer är på väg till universitetet
och nio fick jobb.

Projektet pågår till och med juni år 2013.

Nu föreslår Karlstads-Hammarö gymnasienämnd
och arbetsmarknads- och socialnämnden
att försöket ska finnas med
i den vanliga kommunala verksamheten.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
att projektet Horisont blir permanent
och ska finnas med som en del
i gymnasienämndens vanliga verksamhet.
Varje år ska man rapportera om
hur det går för ungdomarna
till kommunstyrelsen.

Gymnasienämnden får 800 000 kronor
för att bedriva verksamheten
från den 1 juli till och med den 31 december 2013.

För frågor:
Göran Nilsson (M), ordförande gymnasienämnden
070-567 52 70

Byte till digitala trygghetslarm

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat
att gå över till digitala trygghetslarm
från den 1 september 2013.
Den snabba teknikutvecklingen,
gör att det analoga systemet som finns idag har brister.

Nämnden föreslår också
att avgiften för kunder med digitala trygghetslarm höjs
från 176 kronor till 225 kronor varje månad månad.

Ungefär 1 350 av sammanlagt 2 000 kunder
med trygghetslarm har även fler insatser,
vilket innebär att de redan betalar maxtaxa inom äldreomsorgen.
Höjningen kommer därför inte att påverka denna grupp.

För övriga 650 kunder
blir det en ökad kostnad med 49 kronor varje månad.
Men då slipper de den samtalskostnad
som finns i dag när man larmar.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
att avgiften för kunder med digitalt trygghetslarm
ska vara 6,08 procent av prisbasbeloppet,
vilket för år 2013 motsvarar 225 kronor varje månad.
Den nya avgiften gäller från och med september år 2013.
De kunder som redan finns
kommer att betala den gamla avgiften
tills dess att det nya digitala trygghetslarmet är installerat hos dem.

Ansvarig handläggare:
Ingemar Granath, 054-540 10 47
ingemar.granath@karlstad.se

Redovisning av medborgarförslag

Varje år redogör kommunens nämnder
för de medborgarförlag
som de arbeta med under året.
Under år 2012 tog nämnderna beslut
om sammanlagt 125 medborgarförslag.

29 förslag fick ja,
3 ingår i planeringen,
83 förslag fick nej
och resten behandlades på annat sätt.
Sedan fanns 32 medborgarförslag
som ännu inte var färdigbehandlade vid årsskiftet.

Av de personer som satt sitt namn på ett medborgarförslag
var 46 procent kvinnor
och 54 procent män,
alltså en nästan helt jämn könsfördelning.

Teknik- och fastighetsnämnden behandlade flest medborgarförslag, 68 stycken.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
ska säga ja till den här redovisningen.

Ansvarig handläggare:
Per Wiker, 054-540 10 14
per.wiker@karlstad.se

Redovisning av synpunkter

År 2009 införde Karlstads kommun
möjligheten för medborgare
att säga vad de tycker om kommunens arbete
på kommunens hemsida.
Medborgarna kunde också få komma med idéer,
tankar, förslag eller klagomål och beröm.

I samband med årsredovisningen
ska nämnderna se vad de kan göra
åt de synpunkter som kommit in under året.

Sammanlagt kom det in 463 synpunkter
till kommunen under år 2012.
De flesta av dessa, 338 stycken,
kom till teknik- och fastighetsnämnden.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige ska säga ja till redovisningen.

Ansvarig handläggare:
Per Wiker, 054-540 10 14
per.wiker@karlstad.se

Redovisning av motioner som kommunen sagt ja till

I samband med den årliga redovisningen
av medborgarförslag och synpunkter
ska kommunledningskontoret
också berätta om hur arbetet går
med de motioner som fått ja i nämnderna.

Under år 2012
fick 13 motioner ja.
Av dessa är sju färdiga
och man arbetar fortfarande med
de sex motionerna som är kvar.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
ska säga ja till redovisningen.

Ansvarig handläggare:
Per Wiker, 054-540 10 14
per.wiker@karlstad.se

Planarbetsprogram för år 2013 till 2014

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat
om ett planarbetsprogram
för åren 2013 till 2014,
som visar hur kommunen arbetar med olika planer
de kommande två åren.

För att nå visionen Livskvalitet Karlstad 100 000
måste kommunen få 700 nya personer varje år.
Då måste det också finnas 500 nybyggda bostäder varje år.
Med de planer som finns idag
går det att bygga lite fler än 2000 bostäder.

Men när det gäller mark för verksamheter
är planerna lite sämre
särskilt för småindustri
och liknande verksamheter.
I dag finns endast ett mindre antal planlagda tomter
som kan användas direkt.

Även för förskolor, skolor,
fritid och idrott finns sämre planer.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
att fullmäktige ska säga ja
till planarbetsprogrammet för år 2013 till 2014.

För frågor:
Maria Frisk (MP), ordförande stadsbyggnadsnämnden
076-126 01 02

Trygghetscertifiering av äldreomsorgen

Ingela Wretling (S) och Jan Bergergård (S)
föreslår i en motion
att Karlstads kommun ska starta ett arbete
med att certifiera verksamheter inom äldreomsorgen,
enligt kriterier för Safe Elderly.

Certifieringen betyder
att man arbetar för att minska skador
och lära av inträffade olyckor.

Arbetet går bland annat ut på
att undanröja risker i miljön
och förändra beteenden
som kan leda till skador.

Kriterier är framtagna av Världshälsoorganisationen, WHO
Collaborating Centre on Community Safety Promotion,
Karolinska Institutet
och Karlstads universitet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska säga ja till motionen.
Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag
att utreda möjligheterna
att trygghetscertifiera det nya vårdboende
som planeras för äldreomsorgen.

Ansvarig handläggare:
Per Wiker, 054-540 10 14
per.wiker@karlstad.se

Tidigare ombyggnad av E 18

En olycka på E 18 mellan Björkås och Skutberget
kan försämra dricksvattnet
för nästan 100 000 Karlstadsbor och Hammaröbor.

Vägen måste byggas om,
för att se till att trafiken blir säkrare.
Kostnaden är beräknad till över 400 miljoner kronor.

I dag är projektet inlagt i planen för år 2018.
Men enligt reglerna för förskottering
kan man börja ett projekt fem år tidigare.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade
att förskottera en ombyggnad av E 18 över Sörmon,
vilket betyder att ombyggnaden kan ske tidigare.
Kommunfullmäktige behandlar frågan i april.

Frågor besvaras av:

Per-Samuel Nisser, Moderaterna, 070-689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna, 070-614 14 90
Maria Frisk, Miljöpartiet, 076-126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet, 070-001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet, 070-001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet, 070-557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna, 070-532 77 00

Tillbaka

Uppdaterad den