Kommunstyrelsens beslut i korthet 2013

Den 18 juni

Politiker i möte

Det här beslutade kommunstyrelsen

Forsknings- och designstudio får 250 000 kronor

Det svenska IT- och designforskningsinstitutet,
The Interactive Institute Swedish ICT AB,
ska bygga en forsknings- och designstudio i Karlstad
och söker 250 000 kronor i bidrag
från Karlstads kommun.
Verksamheten kommer att arbeta
i nära samarbete med bland annat
företag, högskola och kommunen
för att skapa nya företag
som ger arbetstillfällen i Karlstad.

Beslut
Kommunstyrelsen säger ja
till att ge 250 000 kronor varje år
under åren 2013 till 2015,
för att det ska kunna bli
en forsknings- och designstudio i Karlstad.

För frågor:
Marianne Andersson, 054-540 80 17
marianne.andersson@karlstad.se

Leader Närheten får stöd till landsbygdsutveckling

I Leader är en del
av det europeiska landsbygdsprogrammet
för åren 2007 till 2013.

I programmet samarbetar föreningar,
företag och kommuner
för att tillsammans arbeta
med att utveckla landsbygden.

I Sverige har det funnits 63 Leader-områden.
Leader Närheten är ett av dem.
Leader Närheten omfattas av landsbygdsområdena
i de fem kommunerna Forshaga, Grums,
Hammarö, Kil och Karlstad.

Nu söker de ekonomiskt stöd
för den nya programperioden mellan åren 2014 och 2020.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
att Leader Närheten får stöd
med 718 900 kronor för år 2014.
När det gäller landsbygdsprogrammet
för åren 2014 till 2020,
får Leader Närheten komma in med en ny ansökan.

För frågor:
Ulrika Henrikson, 054-540 10 33
ulrika.henrikson@karlstad.se

Studie kring förbindelserna mellan Karlstad och Hammarö

Hammaröleden, Skoghallsleden
och Skoghallsbanan
är viktiga för personer som pendlar
och för företagens transporter.
Ett samarbetsavtal finns nu
mellan myndigheten Trafikverket
och kommunerna Karlstad och Hammarö.
Samarbetsavtalet säger
att man ska undersöka
andra sätt att resa mellan orterna.

För att göra denna undersökning
behöver man göra en så kallad åtgärdsvalstudie.

Kostnaden för att ta fram en åtgärdsvalsstudie
blir 400 000 kronor,
en kostnad som delas lika mellan kommunerna och Trafikverket.

Beslut
Kommunstyrelsen tycker det är bra
att göra en åtgärdsvalsstudie.

För frågor:
Peter Thörn, 054-540 10 31
peter.thorn@karlstad.se

Medborgarförslag om
att förbjuda raketer får avslag

Kommunen har fått in tre medborgarförslag
från Karlstadsbor
som alla vill förbjuda fyrverkerier och smällare.
I förslagen skriver medborgarna
att det är farligt att skjuta raketer
där människor bor
och att djur mår dåligt av smällandet.

Beslut
Kommunstyrelsen säger nej
till alla tre förslagen.
Kommunstyrelsen tycker inte
att det finns något behov av
att ändra de regler som redan finns.

För frågor:
Marie Edwinson, 054-540 10 15
marie.edwinson@karlstad.se

Ulf Johansson fortsätter som näringslivsdirektör

Ulf Johansson har arbetat som näringslivsdirektör
i Karlstads kommun
sedan hösten 2007.
Nu får han ett nytt förordnande
och fortsätter som näringslivsdirektör.

Beslut
Den nuvarande näringslivsdirektören Ulf Johansson
får nytt förordnande till och med 31 augusti 2016.

För frågor:
Ulf Nyqvist, 070-566 10 54
ulf.nyqvist@karlstad.se

Beslut inför kommunfullmäktige

Det här ska kommunfullmäktige besluta om.

100 nya Karlstadsjobb
och tidigare start för Älvpromenaden

Färre långtidssjukskrivna
och förtidspensioneringar
gör att Karlstads kommun
får tillbaka 70 miljoner kronor
för tidigare inbetalda sjukförsäkringspremier
från AFA försäkring.

Nu föreslår kommunstyrelsen
att en del av pengarna ska gå till
att skapa 100 nya Karlstadsjobb.

20 miljoner kronor av pengarna
ska gå till teknik- och fastighetsnämnden
för underhåll av vägar/cykelvägar, fastigheter, lekplatser,
skolgårdar med mera.

10 miljoner kronor ska användas
för att starta etapp 1
i stadsutvecklingsprojektet Älvpromenaden.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade
att teknik- och fastighetsnämnden får 20 miljoner kronor
för underhåll av vägar, cykelväg, fastigheter, lekplatser,
skolgårdar och trädgårdar vid vårdboenden under 2013.

Teknik- och fastighetsnämnden får
dessutom ett särskilt investeringsanslag
på tio miljoner kronor
för att starta etapp 1
i stadsutvecklingsprojektet Älvpromenaden, "Solsidan".

Kommunledningskontoret får ett tilläggsanslag
på en miljon kronor
för att arbeta med satsningen på 100 Karlstadsjobb.

Vänsterpartiet lämnade ett eget förslag

VA-taxan höjs från årsskiftet

Teknik- och fastighetsnämnden
sa tidigare i år
hur priset för vatten och avlopp
kommer att bli under de kommande tre åren.

Förslaget var en höjning på 7.5 procent
under åren 2014 och 2015,
samt 7 procent under år 2016.
En av orsakerna till höjningen
är den stora investeringen
av en ny huvudvattenledning från Sörmon.
När den är klar kommer det
att innebära en ökad kostnad på 5 miljoner kronor varje år.

Efter att nämnden behandlat frågan
har man nu nya siffror.
De visar att det räcker med en höjning
på 6 procent under de kommande åren
för att täcka de planerade kostnadsökningarna.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
att vatten- och avloppstaxan höjs
med 6 procent från 1 januari år 2014.

För frågor:
Ingemar Granath, 054-540 10 47
ingemar.granath@karlstad.se

Motion: Främja läsförståelsen hos barn och unga

I en motion till kommunfullmäktige
skriver socialdemokraterna Linda Larsson
och Lars-Gösta Blåvitt Elofsson
att kommunen borde se över
hur Karlstads-Hammarö gymnasienämnd,
barn- och ungdomsnämnden
samt kultur- och fritidsnämnden
kan samarbeta kring
bland annat betalning av e-böcker.

Det finns också en plan som säger att
det ska finnas samverkan
mellan barn- och ungdomsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden
för att öka elevers tillgänglighet till skolbibliotikarier.
Motionen vill också att planen ska
gälla även för Karlstads-Hammarö
gymnasienämnd.

Beslut
Kommunstyrelsen säger ja
till förslaget om samarbetet kring e-böcker.
De tre nämnderna
som det handlar om
ska utreda hur deras samarbete ska vara.

Förslaget om att Karlstads-Hammarö gymnasienämnd
ska ingå i samarbetet,
säger kommunstyrelsen nej till
eftersom det redan finns
skolbibliotikarier på gymnasiet.

För frågor:
Per Wiker, 054-540 10 14
per.wiker@karlstad.se

Motion: Kommunalt naturreservat på Skutberget

I en motion till kommunfullmäktige
föreslår vänsterpartisterna Håkan Svenneling och Lena Grip
att kommunen ska undersöka

om det går att göra ett naturreservat på Skutberget.
Området är viktigt för motion och friluftsliv
för Karlstadsborna
men saknar i dag ett skydd för naturen,
skriver de i motionen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
att säga nej till motionen
eftersom en utredning
om att bilda ett naturreservat i området
redan har börjat.

För frågor:
Gunnar Hellerström, 054-540 10 33
gunnar.hellerstrom@karlstad.se

Motion: Låt fler ordna trygghetsboende

I dag har Karlstads kommun
trygghetsboenden i områdena Viken,
Sixbacken och Hagaborg.

Det finns bovärdsteam på området
som kan erbjuda stöd och hjälp med
att till exempel sätta upp gardiner
eller byta glödlampa.

Trygghetsboende är ett samarbete
mellan Karlstads Bostads AB
och vård- och omsorgsförvaltningen.

I en motion till kommunfullmäktige
föreslår Socialdemokraterna
att trygghetsboende
ska omfatta fler aktörer på bostadsmarknaden,
i första hand kommunens delägda Stiftelsen Karlstadshus.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
att man ska säga ja till motionen.
Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag
att utreda möjligheterna
att samverka med fler aktörer
och då främst stiftelsen Karlstadshus.

För frågor:
Gunnar Hellerström, 054-540 10 33
gunnar.hellerstrom@karlstad.se

Frågor besvaras av:

Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070-689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna, 070-614 14 90
Maria Frisk, Miljöpartiet 076-126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070-001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070-001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet 070-557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070-532 77 00

Tillbaka

Uppdaterad den