Kommunstyrelsens beslut i korthet 2013

Den 19 februari

Det här beslutade kommunstyrelsen

Förslag från medborgare om att välja
en "Sola i Karlstad" varje år

En medborgar vill att kommunen ska välja
en "Sola i Karlstad" varje år.
Det ska vara en engagerad person
som ska vara en bra förebild för Karlstad.

Den glada solen är Karlstads kommuns logotyp.
Det har den varit sedan år 1989.
Solen visar att Karlstad är en lite gladare stad än andra städer
och att invånarna är glada och öppna.
Solen är en symbol för gästfrihet,
precis som servitrisen Eva-Lisa Holtz var gästfri.
Det är hon som kallades för "Sola i Karlstad"
och som uttrycket kommer ifrån.

Kommunledningskontoret får i uppdrag
att utreda om vi ska ha utmärkelsen "Årets Sola"
och vilka regler vi i så fall ska ha.
De ska också se vem som ska betala för
att ordna utmärkelsen.

Ansvarig handläggare:
Linda Olsson
Telefonnummer: 054 540 10 23
E-post: linda.olsson@karlstad.se

Kommunen i en låda – kommunen in a box

När den amerikanska ambassaden besökte Karlstad
i september år 2012
kallades det för Ambassaden i en låda – Embassy in a box.

Tanken var att ambassaden flyttade sin verksamhet
till Karlstad för en dag.
Då kunde medborgarna se vad de har för service
och hur de arbetar.

Nu vill de styrande partierna i Karlstad
prova att flytta ut kommunens verksamhet
närmre medborgarna för en dag.

Kommunen skulle till exempel ha sin verksamhet
på ett vårdboende eller en skola.
Då skulle politiker och tjänstemän finnas nära medborgarna
och svara på deras frågor.

Kommunledningskontoret får i uppdrag
att göra en plan för hur det skulle fungera.
De ska redovisa planen
för kommunledningsutskottet i mars år 2013.

Kommunen ska locka fler turister med idrott

Projektet "Hockeyns grogrund och idrottsturism"
arbetar för att öka och förbättra ungdomsverksamheten
och utveckla idrottsturismen i länet.

Alla lokala hockeyföreningar
och hockeyförbundet i Värmland
är med i projektet.

Projektet håller på i tre år.
I år är det projektets sista år.
Då vill de medverkande satsa extra pengar
på att utveckla projektet.

Karlstads kommun betalade 200 tusen kronor
när projektet startade.
Nu har kommunen fått frågan
att betala 240 tusen kronor till
för att utveckla projektet.

Kommunstyrelsen betalar 200 tusen kronor
för att utveckla projektet.

Ansvarig handläggare:
Sanna Andersson
Telefonnummer: 054 540 12 98
E-post: sanna.andersson@karlstad.se

Beslut inför kommunfullmäktige

Det här ska kommunfullmäktige besluta om

Tillväxtstrategin för Karlstads kommun

Karlstads kommuns tillväxtstrategi
har mål för hur kommunen ska arbeta
för att nå önskad tillväxt till och med år 2020.
I strategin finns också delmål till och med år 2015.

Kommunen har undersökt om vi följer strategin.
Vi kan se att vi är på god väg att nå målen.

Karlstads kommun har bra tillväxt.
Fler turister besöker kommunen
och kommunen har fått fler invånare.

70 procent av invånarna i Karlstad
tycker att det är en bra kommun att leva och bo i.
Det är bättre resultat
än vad de flesta kommuner i Sverige har.
Många personer säger till vänner
att de också ska flytta till Karlstad.

Karlstad är den sjunde största turiststaden i Sverige,
trots att vi bara är på plats 21
om man ser till kommunens storlek.

Undersökningen visar också
att Karlstad kan bli bättre på att hjälpa företagare i kommunen.
När det är dåliga ekonomiska tider
har ungdomar och personer som är födda utomlands
det svårare än andra att få ett arbete.

Kommunstyrelsen föreslår
att Kommunfullmäktige ska säga ja till redovisningen
och godkänna den.

Arbetsmarknads- och socialnämnden får i uppdrag
att lägga till utrikes födda och ungdomar
som prioriterade målgrupper.
Det betyder att vi ska arbeta särskilt mycket med
att minska arbetslöshet och utanförskap för de här grupperna.

Arbetsmarknads- och socialnämnden
får i uppdrag av kommunstyrelsen
att samarbeta med Arbetsförmedlingen, Samspelet
och andra som kan vara med och ordna
en arbetsmarknadsdag under våren.

Partierna i opposition lämnade ett eget förslag.

Ansvarig handläggare:
Marie Landegård
Telefonnummer: 054 540 80 15
E-post: marie.landegard@karlstad.se

Budget för år 2013 – ändrat förslag

Kommunen har tagit fram
ett ändrat förslag för budgeten år 2013.
I förslaget står det hur nämnderna
ska göra med sina överskott
eller underskott av pengar
från förra året.

Arbetsmarknads- och socialnämnden
får 28 miljoner kronor extra.
Pengarna är till försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsats.

Teknik- och fastighetsnämnden får 15 miljoner kronor extra
eftersom de har gjort stora investeringar.

Kommunstyrelsen föreslår att budgeten för 2013 ändras
så som kommunledningskontoret föreslår.

Ansvarig handläggare:
Ingemar Granath
Telefonnummer: 054 540 10 47
E-post: ingemar.granath@karlstad.se

Visit Karlstad AB får mer pengar

Visit Karlstad AB ansvarar för
driften av kongressanläggningen Karlstad CCC.

Visit Karlstad AB har problem med ekonomin.
Det beror på
att de har haft kort tid på sig att sälja in stora kongresser.
Dessutom har de fått
en fastighetsskatt på 1,2 miljoner kronor per år
som de inte har räknat med.
Att det är dåliga ekonomiska tider
är också en anledning till att Visit Karlstad AB
har problem med ekonomin.

Karlstads kommun äger 49 procent av Visit Karlstad AB.

En stor del av ägarna till Visit Karlstad AB
har bestämt att ge bolaget 6,5 miljoner kronor
för att det få bättre ekonomi.

Fastighetsägaren har också bestämt
att Visit Karlstad AB
ska slippa att betala 5 miljoner kronor i hyra.

Kommunstyrelsen föreslår
att Karlstads kommun ger drygt 3,1 miljoner kronor
till Visit Karlstad AB.

Ansvarig handläggare:
Lars Sätterberg
Telefonnummer: 054 540 10 36
E-post: lars.satterberg@karlstad.se

Tre förvaltningar får en gemensam stab

Miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen
och teknik- och fastighetsförvaltningen ska få bättre stöd.
Därför har kommunledningskontoret och de tre förvaltningarna
tagit fram ett förslag om en gemensam stab.
En stab är en avdelning
som ger stöd åt andra avdelningar.

Det finns flera fördelar med en gemensam stab.
Till exempel får förvaltningarna tillgång till mer kompetens.
Då kan de bli mer effektiva
eftersom medarbetare kan fokusera på sina sakfrågor.

Enligt förslaget ska den gemensamma staben
tillhöra teknik- och fastighetsnämndens organisation.

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige ska säga ja till förslaget.

Förvaltningarna får i uppdrag
att organisera den gemensamma staben
så snart som möjligt.

Ansvarig handläggare:
Olle Wikberg
Telefonnummer: 054 540 10 32
E-post: olle.wikberg@karlstad.se

Återredovisning om möjligheterna att bli en fristad

I maj 2012 beslutade kommunfullmäktige
att vi ska utreda om Karlstad kan bli en fristad
för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter
som lever under hot i sina hemländer.
Med fristad menar vi en skyddad plats att vara på.

Det var Socialdemokraterna som kom med förslaget.

Det kostar Karlstad
ungefär 390 tusen kronor varje år
att vara en fristad.
Pengarna ska i så fall användas till
hyra och möbler för de personer som behöver fristaden.

Om Karlstad ska ansöka om att bli en fristad
måste staten ta det största ekonomiska ansvaret.
Det tycker kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige säger ja till återredovisningen.
Frågan om att bli en fristad
ska behandlas i budgetprocessen för åren 2014 till 2016.

Ansvarig handläggare:
Per Wiker
Telefonnummer: 054 540 10 14
E-post: per.wiker@karlstad.se

Förslag från medborgare

Förslag om psykiatrisk mellanvård

En medborgare föreslår
att Karlstads kommun ska ha psykiatrisk mellanvård
tillsammans med Landstinget i Värmland.

Medborgaren vill ha ett boende
som är anpassat för de personer
som är färdigbehandlade inom psykiatrin,
men som inte klarar av att bo ensamma.

Ett samarbete skulle minska risken för
att patienter mår dåligt
när de lämnar sluten vård inom landstinget
och får hjälp av öppen vård inom kommunen.

Landstinget och kommunen samarbetar redan idag.
Det finns även förslag på
vissa lagändringar som handlar om
kommunens ansvar för personer med psykisk ohälsa.

Kommunstyrelsen säger nej till förslaget.
eftersom det finns en utredning om
hur kommunen och landstinget ska samarbeta bättre.
Kommunstyrelsen väntar också på
om det kommer att bli nya lagar.

Ansvarig handläggare:
Per Danielsson
Telefonnummer: 054 540 80 18
E-post: per.danielsson@karlstad.se

Motioner, förslag från politiker i kommunfullmäktige

En checklista ska hjälpa kommunen
att se till barnens bästa

Socialdemokraterna vill att kommunen ska ta fram
och följa en checklista när de beslutar i kommunens nämnder.
På så vis ska nämnderna enklare se
om besluten påverkar barn och ungdomar.

Kommunen säger ja till motionen.
Kommunledningskontoret ska ta fram ett förslag
på hur sådan checklista ska se ut.

Ansvarig handläggare:
Niklas Forsberg
Telefonnummer: 054 540 10 35
E-post: niklas.forsberg@karlstad.se

Ändra översiktsplanen
så att det inte kan bli en bergtäkt i Vallagärdet – Ulvsby

Socialdemokraterna vill
att kommunen ska ändra översiktsplanen
så att det inte kan bli en bergtäkt i Vallagärdet – Ulvsby.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har fått i uppdrag
att ta fram en masshanteringsplan.
Först när det finns en sådan plan
kan översiktsplanen ändras.

Kommunstyrelsen säger nej till motionen
eftersom det redan finns ett uppdrag
att ta fram en masshanteringsplan.

Ansvarig handläggare:
Ulf Johansson
Telefonnummer: 054 540 10 25
E-post: niklas.forsberg@karlstad.se

Fler och bättre parkeringar för cyklar i centrum

Socialdemokraterna vill att det ska finnas
fler och bättre parkeringar för cyklar i centrum.
Nu är många cykelparkeringar fulla.
Det står cyklar som verkar vara utan ägare
på parkeringen.
Särskilt fullt är det på cykelparkeringarna
vid buss- och centralstationerna.

Därför parkerar många sina cyklar
på gångbanor och cykelbanor.
Det är farligt för synskadade personer
och för andra personer med funktionsnedsättning.

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige säger ja till motionen
när det gäller fler cykelparkeringsplatser vid busstationen.

Värmlandstrafik AB och Karlstads parkerings AB
får i uppdrag att ordna med de här parkeringarna.

När det gäller cykelparkering vid centralstationen
är det fastighetsägaren Jernhusen som har ansvar.
Teknik- och fastighetsförvaltningen
ska ta fram rutiner för
hur de ska ta hand om cyklar som verkar sakna ägare.
Det bestämde Kommunstyrelsen.

Ansvarig handläggare:
Per Thörn
Telefonnummer: 054 540 10 31
E-post: per.thorn@karlstad.se

Har du frågor till kommunalråden
då kan du ringa

Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070 689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna 070 614 14 90
Maria Frisk, Miljöpartiet 076 126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070 001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070 001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet 070 557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070 532 77 00

Tillbaka

Uppdaterad den