Beslut i korthet 2015

Möte den 14 april

Det här beslutade kommunstyrelsen

Strategisk plan och budget för 2016–2018

Kommunstyrelsen har gjort ett förslag till budget
för åren 2016–2018.
Budgeten har en ram på 225,1 miljoner kronor.
Pengarna kontrolleras av kommunstyrelsen och kommunledningskontoret,
och ska delas upp mellan nämnderna.

Alla nämnder i Karlstads kommun ska nu få kommentera förslaget. De ska beskriva vad de kan göra
med de pengar de kommer att få.
Nämnderna utgår från kommunens strategiska plan.

I budgetförslaget har kommunstyrelsen gjort flera förslag
för att spara pengar.Till exempel har man bestämt
att kommunen inte ska rekrytera ny personal
när gammal personal går i pension.
I stället ska man dela upp arbetsuppgifterna.

Några saker kommer att behöva mer pengar
än som finns i budgeten.
Till exempel när regionen ska förstoras.
Det behövs också pengar till säkerhet för kommunens personal och politiker.

När nämnderna har kommenterat budgetförslaget
kommer kommunstyrelsen göra ett nytt förslag.
Det kommer senare i vår.

Ändrad plan för landsbygdsutveckling

Kommunledningskontoret har tidigare gjort ett förslag
för hur man ska kunna bygga bostäder nära vatten.
Förslaget kallades LIS-plan. LIS står för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Under våren 2014 fick kommunens invånare kommentera förslaget.

Nu har kommunen gjort ändringar i LIS-planen.
Kommunstyrelsen har godkänt ändringarna.
Nu ställs planen ut och Karlstadsborna får lämna synpunkter igen.

Bra möjligheter för att bygga bostäder

Karlstads kommun vill att kommunen ska få 700 nya invånare per år.
Då behövs 415 nya bostäder varje år.

Nu har Stadsbyggnadsnämnden fattat beslut
om planer för hur man ska bygga i Karlstad.
Planerna ska vara till hjälp
när kommunen väljer hur den ska prioritera.
Planerna gäller för åren 2015–2016.

Kommunstyrelsen godkänner planerna.
Kommunstyrelsen föreslår också att stadsbyggnadsnämnden ska
undersöka möjligheten att bygga vid Eriksberg.
Där vill man göra kontor, industrier och handel.

Karlstads kommun vill vara med i stort IT-projekt

Karlstads kommun kommer ansöka om att vara med
i ett nytt europeiskt IT-projekt.
Projektet heter Use IT
och är en dela v Nordsjöprogrammet.
Det handlar om digital delaktighet och service.

Kommunstyrelsen föreslår att Karlstad ska bli
en så kallad lead partner i projektet.

Stiftelsen Inova får 1 250 000 kronor

Karlstads kommun ger Inova 1 250 000 kronor
i bidrag för år 2015. Stiftelsen Inova jobbar med
att hjälpa människor att utveckla affärsidéer.
Det tycker Karlstads kommun är viktigt.
På så sätt kan kommunen få fler företag.

Communicare får en halv miljon kronor

Organisationen Communicare hjälper unga människor
att starta och driva företag.
Nu ska de få 500 000 kronor om året i tre år
i bidrag från Karlstad kommun.

Kommunen har som mål att vara
en av de bästa kommunerna i Sverige för företagare.
Karlstad vill ha fler och nya företag.
Därför vill kommunen stödja Communicares arbete.

Fokus på insatser mot mobbning
efter uppföljning av ungdomspolitiken

Hösten 2014 genomförde Karlstad en undersökning
av den lokala ungdomspolitiken.
Målet med undersökningen är att ta reda på
hur situationen är för ungdomarna i Karlstad.
Total svarade 1400 ungdomar
som gick i årskurs åtta eller tvåan i gymnasiet.

Enkäten visade att arbetet med skolmaten,
elevhälsan och skolbiblioteken
har gett resultat.
Alla de sakerna får bättre betyg av eleverna nu.
Däremot är fler elever stressade nu än tidigare.

Ungdomarna själva vill att kommunen ska satsa på skolan,
på arbete för unga
och att jobba mot rasism.

Kommunstyrelsen har godkänt uppföljningen av undersökningen.
Nu ska olika nämnder i kommunen använda rapporten
för att hitta områden som kan förbättras.
De har fått i uppdrag att fokusera på åtgärder mot mobbning.  

Kommunen kritisk till vattenmyndighetens förslag

Sverige har en vattenmyndighet.
Myndigheten gör åtgärdsprogram.
Där står det vad kommuner behöver göra
för att vattnet ska vara bra.
Åtgärdsprogrammet gäller sjöar, vattendrag och grundvatten. Karlstads kommun har fått ge kommentarer
på åtgärdsprogrammet för Västerhavet.

Karlstads kommun är mycket kritisk till hela förslaget.
Kommunen tycker att förslaget inte tar hänsyn
till konsekvenserna för hela samhället.
Kommunstyrelsen har nu skrivit ett svar
med kritik till vattenmyndigheten.  

Familjecentral etableras i Karlstad

Kommunstyrelsen har beslutat att Karlstad ska
öppna en familjecentral.
På familjecentralen ska det finnas öppen förskola,
vårdcentral och personal från socialförvaltningen.
Syftet med att samla verksamheterna
är att göra det lättare för Karlstadborna.
Kommunen ska samarbeta med Landstinget i Värmland.
Det är inte bestämt än var familjecentralen ska ligga.

Utredning om att byggplanering vid Ilanda

Politikerna vill att Karlstad ska göra plats för nya verksamheter.
För det behövs så kallad verksamhetsmark;
mark som är förberedd för att bygga kontor eller industrier på.

Kommunstyrelsen har nu bestämt att utreda
om industriområdet Ilanda kan bebyggas mer i framtiden.
I utredningen ska man undersöka till exempel
hur det skulle påverka miljön och trafiken.

Kommunen vill avslå överklagan om ökat flyktingmottagande

I januari beslutade kommunfullmäktige
att Karlstad ska ta emot fler flyktingar
och ensamkommande barn.
Beslutet överklagades av en Karlstadsbo
och gick till förvaltningsrätten.

Nu ska kommunen säga vad de tycker
till förvaltningsrätten.
Kommunstyrelsen vill fortfarande ta emot fler flyktingar.
Därför vill de att överklagan ska avslås.

Kommunen överklagar kammarrättens beslut 
om Värmlands Näringslivsutveckling AB

Kommunen vill överklaga i fallet om
Värmlands Näringslivsutveckling AB.
Karlstad kommun beslutade att bilda bolaget för en tid sen.
Men Förvaltningsrätten ansåg att det bröt mot lagen,
eftersom det kunde ses som stöd till enskild.
Kommunen överklagade, och fallet gick vidare
till kammarrätten. De ville inte pröva fallet.

Nu överklagar kommunen igen.

Beslut inför kommunfullmäktige

Några av frågorna från kommunstyrelsens möte
ska gå vidare till kommunfullmäktige.
Det här ska kommunfullmäktige besluta om:

Kommunens ekonomi gick bra 2014

Nu är årsredovisningen för Karlstads kommun klar.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner den.

Årseredovisningen visar att det gick bra för Karlstad under 2014.
Kommunen har följt sin budget och tjänat 57 miljoner kronor.
Pengarna kommer att användas till investeringar till kommunen.

Undet 2014 fick Karlstad 564 invånare mer än året innan.
Det har byggts mycket i kommunen under året. Men det behövs
 fortfarande nya bostäder.

Kommunen har också börjat arbeta för att göra väg E18 säkrare.

Karlstads kommun har gjort flera insatser för miljön.
Ett nytt värmeverk har blivit klart,
och kommunen har öppnat en fabrik som gör
biologiskt bränsle till flygplan.

Flera undersökningar visar att de som bor i Karlstad trivs och tycker om sin stad. Många tycker om parkerna och kulturen.

Ny plan för vatten och avlopp

Kommunen har tagit fram en ny plan för vatten och avlopp.
I planen står vad kommunen behöver göra
för att det ska fungera bra.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
den nya planen.

Turismverksamheten flyttar till kommunledningen

Karlstad kommun har en turismverksamhet, som har ansvar för turismen i hela regionen.
Just nu tillhör turismverksamheten kultur- och fritidsförvaltningen. Nu ska den flytta till kommunledningskontoret,
där en ny chef ska få ansvaret.
Ändringen görs för att det ska bli bättre samarbete
mellan kommunen och företagen.

Kommunstyrelsen föreslår att turismverksamheten  flyttas
till kommunledningskontoret, från den 1 juli i år.

Torghandel sex dagar i veckan från 1 juli

Karlstads kommun ska få torghandel sex dagar i veckan.
Fram tills nu har torghandel bara varit tillåten
onsdagar, fredagar och lördagar.
Nu vill kommunen tillåta torghandel måndag till lördag,
på Stora torget och Hagatorget i Karlstad.

Kommunstyrelsen har sagt ja till förslaget
och föreslår att kommunfullmäktige godkänner
de nya ordningsföreskrifterna för torghandel.
I så fall börjar de nya reglerna gälla den 1 juli.

Nya avgifter för att hyra mark av kommunen

Kommunen har bestämt nya avgifter (taxor)
för de som hyr mark av kommunen.
Det gäller till exempel torghandel och uteserveringar.

Att hyra en fast torgplats på Stora torget
kommer att kosta 200 kronor i månaden.
Tidigare kostade det 1 600 kronor per år.
Höjningen blir alltså 800 kronor för den som hyr hela året.

För uteserveringar sänks avgiften.
Det nya priset per kvadratmeter blir 25 kronor per månad
i stället för 10–19 kronor per dag

Priserna för trottoarskyltar varierar beroende på var de står.

De nya avgifterna ska gälla från 1 juli,
om kommunfullmäktige godkänner dem. 

97 medborgarförslag under 2014

Kommunens nämnder har sammanställt förra årets medborgarförslag, och redovisat dem för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslå r att kommunfullmäktige godkänner redovisningen av medborgarförslagen.

Totalt behandlade nämnderna 97 förslag under år 2014.
24 förslag accepterades, 2 förslag ingår i kommunens planer.
63 förslag fick avslag, och genomfördes alltså inte.

Flest förslag fick teknik- och fastighetsnämnden.

Sju motioner accepterades under 2014

Kommunledningskontoret redovisade uppföljningen
av motioner som nämnderna har accepterat under 2014.
Totalt var det sju motioner som kommunen skulle arbeta vidare med.
Av dem har två genomförts.
Arbetet med de andra fem pågår fortfarande.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Kontaktcenter tog emot över hundra tusen ärenden

Kontaktcenter redovisade sin sammanställning av
hur många ärenden de har haft under 2014.
Ärendena kan vara synpunkter, frågor och felanmälningar
från Karlstadsborna.
De allra flesta hör av sig via telefon.

Totalt fick kommunen över 100 000 sådana ärenden.
Många av ärendena handlade om ekonomiskt bistånd,
andra om gator, andra om byggfrågor.

Kommunstyrelsen föreslå r att kommunfullmäktige godkänner redovisningen från Kontaktcenter.

Karlstads El- och stadsnät bildar bolag med andra aktörer

Karlstads El- och stadsnät vill gå ihop med andra kommuner
och bilda ett gemensamt bolag.
Syftet är att samarbeta för få ett bra stadsnät.
Stadsnät innebär bredband, alltså snabbt internet.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget.

Motioner

Motioner är förslag från kommunens politiker till kommunfullmäktige.

Motion: Ta bort reklam på bussarna

Socialdemokraterna föreslår att kommunen ska utveckla
ett område för friluftsliv och spontanidrott på Gubbholmen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunen följer förslaget.
Det kan man göra genom att ta bort buskar och sly
och sätta upp belysning.

Motion: Utveckla Gubbholmen

Vänsterpartiet föreslår att kommunen ska sluta ha reklam
på Karlstadsbussarnas TV-skärmar.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunen inte följer förslaget.
Anledningen är att pengarna från reklamen används
för att finansiera bussarna.

Tillbaka

Uppdaterad den