Beslut i korthet 2015

Möte den 19 maj

Det här beslutade kommunstyrelsen

Kommunen ser över sin ekonomiska redovisning

Hösten 2014 åkte Karlstads kommuns IT-enhet till USA.
Resan var dyr
och efteråt undrade många vad pengarna hade använts till.
Nu har kommunen revisorer granskat resan
och sett att det fanns brister i redovisningen.
De säger också att det är otydligt vad som gäller
när kommunens chefer och anställda reser.

Nu ska kommunens regler för resor och ekonomi ses över
och göras om så att de blir tydligare.

IT-enheten ska förbättra sin ekonomiska uppföljning

Kommunen har gjort en utredning av IT-enhetens rutiner.
Man har intervjuat de anställda och gått igenom avtal.
Utredningen visade flera brister.
Till exempel har enheten inte ordning på ekonomin
och kontrollerar inte sina fakturor ordentligt.

Nu ska IT-enheten bli bättre på att följa upp sin ekonomi.
De ska bland annat se till att den som godkänner fakturor
är en person som har koll på leveranserna.

IT-enheten hanterar många miljoner kronor varje år.
Kommunstyrelsen behöver ha inblick i ekonomin.
Därför är det viktigt att ekonomiuppföljningen fungerar. 

Centrum Karlstad får bidrag till Rix FM-festival

Centrum Karlstad får 150 000 kronor från kommunen.
Pengarna ska användas till att ordna Rix FM-festivalen.
Festivalen är på Stora torget i Karlstad den 26 augusti.

Drivhuset får 200 000 kronor

Stiftelsen Drivhuset får 200 000 kronor av Karlstads kommun.
Det ekonomiska stödet gäller för åren 2015 och 2016.
Pengarna ska användas till projektet Drivkraft.
Projektet får också pengar från EU.

Kommunen avslår medborgarförslag om EU-migranter

En Karlstadsbo har skickat in ett medborgarförslag
där hen vill att kommunen ska reagera mot tiggare i Karlstad.
Medborgaren tycker att tiggarna orsakar problem.

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

Kommunen har inte laglig rätt att agera mot tiggarna
så som medborgaren föreslår.
EU-rätten säger till exempel att medborgare i EU
har rätt att vara i Sverige i tre månader.
Det finns inte heller något förbud mot att tigga.

Kommunen kan däremot agera som fastighetsägare,
om mark eller lokaler som kommunen äger
används på ett problematiskt sätt.

Kommunen ska utreda möjligheten till öppna data

Politiker i Karlstad vill att kommunen ska erbjuda öppna data.
Öppen data är information från offentliga organisationer,
som vem som helst får använda.
Det kan till exempel vara befolknings-statistik.
Politikerna säger att öppna data är bra för flera saker:

  • Medborgarna får insyn i kommunens verksamhet.
  • Det skapar möjlighet till tillväxt.

Det finns några få kommuner i Sverige
som har öppna data.

Nu ska kommunledningskontoret utreda frågan
om hur öppna data kan införas i Karlstad.

Budgetprognosen för 2015 godkändes

I april varje år lämnar kommunens nämnder in prognoser
för hur de tror att det ekonomiska resultatet blir.
Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret
presenterade sin budgetprognos på mötet.

Redovisningen av budgeten godkändes av kommunstyrelsen.

Kommunen överklagar i målet om
Värmlands Näringslivsutveckling AB

Kommunen har varit i rättegång.
Förvaltningsrätten ansåg att kommunen bröt mot lagen
när kommunfullmäktige bildade bolaget
Värmlands Näringslivsutveckling AB.
Rätten menade att det kunde ses som stöd till enskild,
vilket kommunen inte får ge.
Kommunen överklagade beslutet till Kammarrätten,
men den nekade kommunen prövning.
Nu överklagar kommunen till nästa nivå,
Högsta förvaltningsdomstolen.

Kommunstyrelsen godkänner att kommunen överklagar.
Miljöpartiet och Vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

Beslut inför kommunfullmäktige

Några av frågorna från kommunstyrelsens möte
ska gå vidare till kommunfullmäktige.
Det här ska kommunfullmäktige besluta om:

Uppföljning av miljö- och klimatstrategin

Karlstad kommun har en miljö- och klimatstrategi.
Där finns mål för hur kommunen ska arbeta med miljöfrågor.
Nu har man gjort en uppföljning
för att se om kommunen arbetar bra mot målen.

Uppföljningen visar att förvaltningarna arbetar med rätt saker
men att det behövs mer resurser och insatser.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av miljö- och klimatstrategin.

Badförbud utökat till Pråmkanalen

Sedan förra sommaren finns det ett badförbud
på vissa platser i Karlstad.
Badförbudet gäller mellan Vänerterminalen till Löfbergskajen.

Nu vill kommunen utöka badförbudet.
Anledningen är att ungdomar badade på farliga platser
förra sommaren,
till exempel från en bro där båtbussen passerar.

Nu ändrar kommunen förbudet
så att det omfattar Pråmkanalen, från Tyggårdsviken
till gångbron mellan Gjuteribacken och Pråmvägen.
De nya reglerna ska börja gälla den 17 juni.

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige godkänner ändringarna.

Flygplatsen ska få drivas med offentliga pengar

Karlstad Airport ägs av kommunen sedan 2010.
Under hela tiden har flygplatsen haft ett ekonomiskt underskott.
Det innebär att flygplatsen finansieras av skattepengar.

Enligt EU:s lagar är det okej att göra så,
eftersom flygplatsen är viktig för allmänheten.
Nu vill kommunen ta ett formellt beslut
om kommunens stöd till flygplatsen.

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige
att låta flygplatsen fortsätta drivas med offentliga medel.

Nya regler för sotning

Nu finns det nya råd för hur ofta man ska sota.
Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
som har ändrat råden för sotning.
Det nya är att eldstäder och pannor i värmecentral
som får tillsyn löpande
inte behöver sotas lika ofta som tidigare.
Nu räcker det med var tredje år.

Kommunstyrelsen föreslår att de nya reglerna
ska gälla i Karlstad från den 1 juli.

Hen som standardpronomen i Karlstad

Kommunstyrelsen föreslår att ordet hen ska bli standard
som personligt pronomen i kommunala dokument
när personens könstillhörighet är okänd eller oväsentlig.

Förslaget kommer från en motion
från Anders Tallgren (S) och Lena Andersson (S).

Karlstads kommun följer Språkrådets rekommendationer,
och dessa säger inte emot att använda ”hen”.

Kommunledningskontoret får nu i uppdrag
att uppdatera kommunens skrivregler.

Ny policy ska motverka våld i nära relationer

Linda Larsson (S) föreslår i en motion
att Karlstads kommun ska anta policyn Huskurage.
Policyn är till för att förhindra våld i nära relationer.
Den säger till exempel hur man ska agera
om man märker tecken på våld i huset där man bor.

Kommunstyrelsen föreslår att motionen godkänns.
Trygghetscenter får i uppdrag att införa policyn Huskurage
i kommunen.

Förslag om kulturförskola

Två Socialdemokrater i kommunen har lämnat en motion
om att skapa en kulturförskola i Cyrillushuset.
Barn- och ungdomsförvaltningen har utrett frågan
och kommit fram till att det inte går.
Anledningen är bland annat att huset är värdefullt
som kulturhistoriskt byggnadsminne.
Det är dessutom för litet för en förskola.

Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad.
Det blir alltså ingen mer utredning.

Tillbaka

Uppdaterad den