Beslut i korthet 2015

Möte den 20 oktober

Det här beslutade kommunstyrelsen

Det blir en familjecentral i Vålberg

På en familje-central finns öppen förskola, barnavård eller vårdcentral
och personal från socialförvaltningen i samma hus.
Snart kan Karlstads kommun starta sin första familjecentral.
Det bestämde kommunstyrelsen i mars i år.

Nu har kommunlednings-kontoret och Landstinget i Värmland
börjat arbeta med familjecentralen.
De har bestämt att Vålberg är ett bra ställe
för Karlstads första familjecentral.
Sedan ska kommunen öppna fler familjecentraler
på andra ställen.

Barn- och ungdomsförvaltningen ska
fortsätta arbetet med familjecentralen under 2016.
De får 200 000 kronor till det arbetet.

Ägare av kommunala bolag får nya regler

Kommunfullmäktige bestämmer hur 
ägare av kommunens bolag ska styra dem. 
Varje bolag får egna regler. 
Nu har fullmäktige tittat på reglerna 
och skrivit om dem lite
Det gör man alltid inför en ny mandatperiod. 
En mandatperiod är fyra år. 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tyckte inte 
att ändringarna var bra, 
så de gjorde andra förslag på ändringar.

Kommunstyrelsen tycker att fullmäktiges ändringar är bra.
Nu ska alla i kommunfullmäktige bestämma
om de ska godkänna dem.

Kommunledningskontoret får en ny utvecklingsdirektör

Kommunlednings-kontoret får en ny utvecklingsdirektör
den 1 februari 2016. Hon heter Ann Otto Nemes.
Ann har arbetat på Region Värmland sedan 2007,
nu senast som enhetschef på Enheten för regional tillväxt. 
Hon har också jobbat på Länsstyrelsen i Värmland 
och vid Sveriges riksdag. 
Ann kommer att vara utvecklingsdirektör i sex år.

Kommunen ska finansiera Leader Närheten

Leader är en metod för att utveckla landsbygden.
Den är en del av det europeiska landsbygds-programmet.
Metoden går ut på att föreningar, företag och kommuner
ska arbeta med landsbygds-utveckling tillsammans.
I Sverige finns det 63 så kallade Leader-områden.
Leader Närheten är ett av de 63 områdena.
I Leader Närheten ingår Forshaga, Grums, Hammarö och Kils kommuner.
Delar av Karlstads kommun ingår också.
Karlstad har tidigare hjälpt till att finansiera Leader Närheten.

Nu har kommunstyrelsen bestämt
att Karlstad ska ge mer pengar till Leader Närheten.
Kommunen ska ge 1 004 254 kronor varje år mellan 2016 och 2020.

Kommunen ska göra innovationsupphandlingar

Kommunstyrelsen har tidigare sagt att
de vill kunna upphandla innovativa lösningar på problem.
De har sagt att kommunen ibland har problem
som varken kommunen eller marknaden enkelt kan lösa.
Då kan en innovations-upphandling vara bra.
Kommunen bjuder in innovativa företag
och ber dem komma med olika lösningar på ett problem.
Styrelsen tycker att formen med upphandlingar
är bra för utveckling och innovationer.

Nu har kommunlednings-kontoret skrivit
hur en innovations-upphandling ska gå till.
De ska utbilda kommunledningen och chefer
om vad innovationsupphandlingar innebär.
Även de som ska beställa upphandlingar ska få en utbildning.
Upphandlings-enheten ska ansöka om pengar från Vinnova.

Medborgarförslag: Berätta hur vi ska agera om det händer något allvarligt

Göteborgs stad hade nyligen en kampanj som hette 72 timmar.
Syftet var att medborgarna skulle få veta
hur de kan klara sig i minst tre dagar (72 timmar)
om det händer något allvarligt i samhället.
Det kan till exempel vara att elen och vattnet slutar att fungera.

En gymnasieelev i Karlstad föreslår
att kommunen ska ha en liknande kampanj här.
Kommunstyrelsen tycker att det är en bra idé.
De har bett Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund
att ansvara för en sådan kampanj.

Medborgarförslag: Ersätt reklam med konst

En Karlstadsbo skriver att han vill
att reklam utomhus ska förbjudas.
Han tycker att Karlstads kommun ska ta reda på om det går.
Karlstadsbon vill att det ska vara konst eller något liknande
i stället för reklamen.

Kommunlednings-kontoret tycker
att Karlstads kommun redan tar ett stort ansvar
för reklam i kommunen.
Det finns redan olika riktlinjer för reklam.
Syftet med riktlinjerna är att skapa en stad
som är välkomnande, tillgänglig, attraktiv och bra att leva i.
Kommunen arbetar dessutom med
att visa konst och kultur på offentliga platser.
Konst är en naturlig del av stadens utseende.
Det finns därför alltid med när kommunen
planerar renoveringar eller nya byggnader.

Kommunstyrelsen håller med om
att Karlstad redan tar ett stort ansvar för reklamen i staden.
Därför avslår de medborgarförslaget.

Beslut inför kommunfullmäktige

Några av frågorna från kommunstyrelsens möte
ska gå vidare till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har sagt vad de tycker,
men det är fullmäktige som fattar beslutet.

Det här ska kommunfullmäktige besluta om:

Kommunen går plus tack vare tillfälliga inkomster

Kommunen gör ett så kallat delårs-bokslut i september.
Årets delårsbokslut visar att Karlstads kommun har en bra ekonomi.
De har fått 98 miljoner kronor över.
Kommunen tror att de kommer att ha
90 miljoner kronor över för hela året.
Resultatet beror bland annat på
att kommunen har fått tillfälliga inkomster
från fastigheter som de sålt
och sjukförsäkrings-pengar som AFA Försäkring har betalat tillbaka.
Kommunens största investeringar under året var
bland annat det nya vårdboendet på Oskarslund,
den nya vattenledningen på Sörmon samt Älvpromenaden.

För alla bolag i kommunens koncern
är resultatet ännu bättre.
Enligt delårs-bokslutet har de fått 206 miljoner kronor över.
Kommunen tror att de kommer att få 226 miljoner kronor över för hela året.
Det är lite mindre än de trodde när de gjorde budgeten för 2015.

Karlstads kommun jobbar med olika aktiviteter
som politikerna har bestämt för att kommunen ska nå målen
i den strategiska planen. Fram till 2017 har kommunen och bolagen
104 olika sådana aktiviteter. 16 av dem är klara, 79 pågår och
9 har inte börjat än.

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna
kommunens delårsbokslut och förväntade resultat.

Kommunen bör rädda Vindpark Vänern AB

Bolaget Vindpark Vänern AB behöver mer pengar
för att kunna leva vidare.
Aktieägarna i bolaget har lämnat över sammanlagt
50 miljoner kronor sedan i våras.
Alla ägare går in med lika stor del pengar som de har andel i bolaget.
Ägarna är Karlstads Energi som går in med 40 procent,
Karlstads Bostads AB med 30 procent
och Hammarö kommun med 30 procent.
De tre ägarna är också beredda
att gå in med 30 miljoner kronor till
om det behövs.

De 50 miljoner kronorna ska täcka förluster
för problem med driften, lägre elpriser och inköp av elcertifikat.

Kommunstyrelsen tycker att Karlstads Energi och Karlstads Bostads AB
ska få gå in med pengar i Vindpark Vänern AB.

Tydligare regler för attestering på kommunen

IT-enheten har varit dålig på att attestera,
det vill säga skriftligt godkänna,
resor och representation.
Därför har kommunen nu förtydligat
reglerna för attestering.
De har bland annat lagt till att en chef som har deltagit
vid arbetsmöten och internrepresentation
bara får slutattestera enklare mat.
Den närmast överordnade chefen ska alltid
godkänna utlandsresor i förväg
och slutattestera dem.
I reglerna står det nu också att kommunen inte ska betala något
för anhöriga som följer med på någons tjänsteresa.

Kommunen har också lagt till regler
för konferenser och resor för förtroendevalda.
Där är det nämnden eller styrelsen
som bestämmer om konferenser och resor.
Därför ska ordföranden eller dennes ersättare slutattestera.

Karlstad.se kan snart ha e-förslag

Karlstadsborna kan lämna medborgarförslag
till Karlstads kommun.
Nu föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslagen
ska ersättas av e-förslag.
Det innebär att en medborgare
kan lämna förslag precis som förut.
Men medborgare ska också kunna rösta på andras förslag
genom att ge tummen upp eller tummen ner.
Förslag som får minst 50 tummen upp hamnar hos
förvaltningen som det handlar om.
Sedan fattar nämnden ett beslut om förslaget.
Alla förslag kommer att stå på karlstad.se i 90 dagar.

Fördelarna med e-förslag är att medborgarna enkelt kan se förslagen
som kommunen får.
De kan också påverka genom att ge förslagen tumme upp.

Medborgare kan lämna e-förslagen
på karlstad.se eller på en pappers-blankett.

Ny handbok för dialog med medborgarna

Det är viktigt att Karlstads kommun
har en bra dialog med medborgarna.
Därför har kommunen skrivit en handbok för medborgar-dialog.
I den står det hur kommunen ska arbeta med
att göra medborgarna mer delaktiga
och att ge Karlstadsborna inflytande i olika frågor.
Just nu finns det bland annat en medborgardialog om
hur kommunen ska utveckla Stora torget.
Det är också viktigt att ha dialog med Karlstadsborna
när man arbetar med Mångfaldsforum och projektet Tåg i tid.

Motion: Erbjud alla anställda i Karlstads kommun
samma möjligheter till friskvård

Vänsterpartiet föreslår att alla anställda i Karlstads kommun
ska få samma möjligheter till friskvård.
De skriver att långtids-sjukskrivningarna ökar i kommunen,
framför allt i kvinnodominerade yrken.
Det är till exempel hemtjänsten och förskolan.
Vänsterpartiet skriver att det därför vore bra med
en större och mer likvärdig satsning på friskvård.
Det är Parvane Assadbegli, Susanna Göransdotter,
Lena Grip och Hans-Åke Scherp
som har kommit med motionen.

Enligt kommunstyrelsen har kommunfullmäktige
redan bestämt riktlinjer för friskvård för alla anställda.
De bestämde att friskvårdsbidraget
ska vara minst 1 000 kronor.
Varje förvaltning eller bolag får ge de anställda
ett högre bidrag om de vill.

Motion: Ingå i Sveriges Kommuner och Landstings nätverk
mot rasism och diskriminering

Vänsterpartiet föreslår att Karlstads kommun ska ingå
i Sveriges Kommuners och Landstings nätverk
mot rasism och diskriminering.
Det är Parvane Assadbegli, Susanna Göransdotter,
Lena Grip och Hans-Åke Scherp
som har kommit med motionen.

Kommunstyrelsen tycker att det är ett bra förslag.
De tycker att kommunen ska gå med i nätverket.

Tillbaka

Uppdaterad den