Beslut i korthet 2017

Den 11 april

Kommunstyrelsen har beslutat att den nya busslinjen i Karlstad ska gå genom Haga, Stora Torget och Järnvägsgatan. Busslinjen kallas för Karlstadsstråket. Under mötet behandlades även årsredovisningen för Karlstads kommun 2016.

Kommunstyrelsens beslut

Det här beslutade kommunstyrelsen.

Det ska bli lättare för anhöriga att få stöd

Majoriteten av kommunstyrelsen vill att det ska bli lättare att få stöd för anhöriga som vårdar en närstående. De vill därför erbjuda ett mer samordnat stöd till anhöriga. Nu finns det ett förslag på hur Karlstads kommun kan förbättra stödet till anhöriga. Förslaget togs fram av kommunlednings-kontoret, vård- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förslaget godkänns.

Nya busslinjen Karlstadsstråket har fått en bestämd sträcka

Det ska gå en ny busslinje genom Tingvallastaden. Busslinjen kallas Karlstadsstråket. Stadsbyggnads-förvaltningen har samlat in synpunkter om vilken sträcka busslinjen ska åka. Utifrån synpunkterna tog de fram tre alternativ:

  • Alternativ 1 via Haga, Stora Torget och Järnvägsgatan
  • Alternativ 2 via Tage Erlandergatan och Östra Torggatan
  • Alternativ 3 via Haga och Östra Torggatan.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att sträckan för busslinjen Karlstadsstråket blir alternativ 1 via Haga, Stora Torget och Järnvägsgatan.

Nya regler för bidrag till att utveckla landsbygden

Kommunlednings-kontoret ska utveckla Karlstads kommun på landsbygden, det vill säga utanför den centrala staden. Varje år får de 500 000 kronor i budget för det. Pengarna delas ut som bidrag till personer och organisationer som vill utveckla landsbygden. Det är mer pengar än tidigare. Därför har Kommunlednings-kontoret sett över reglerna runt bidraget. De föreslår att följande aktiviteter bör få stöd genom bidrag:

  • aktiviteter som utvecklar landsbygden
  • aktiviteter som höjer kompetensen på landsbygden
  • evenemang på landsbygden, till exempel inom kultur
  • marknadsföring som utvecklar landsbygden

Dessutom kan kommunen få bidrag om de hjälper till att finansiera olika aktiviteter på landsbygden. De som vill söka bidraget ska ha en icke-kommersiell verksamhet. Det innebär att de inte får ha som syfte att tjäna pengar. De ska även ha sin verksamhet på landsbygden. Dessutom ska själva aktiviteten ske på landsbygden.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunlednings-kontorets förslag.

Karlstads kommun vill stötta miljövänliga bilresor

Majoriteten av kommunstyrelsen vill stötta resor med miljövänliga bilar. Kommunlednings-kontoret får i uppdrag att ta fram förslag på hur de kan stötta miljövänliga bilresor. De ska bland annat beräkna vad de olika förslagen kommer att kosta och hur mycket utsläppen kan minska.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner initiativet.

Kommunlednings-kontoret föreslår strategisk plan och budget för 2018–2020

Kommunlednings-kontoret har tagit fram ett förslag till strategisk plan och budget för 2018–2020. I den strategiska planen finns det övergripande mål för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen lämnar förslag på sex delmål, som hör till de övergripande målen. De beskriver också åtgärder för att anpassa verksamheten till budgeten. Dessutom ansöker de om pengar för att driva och investera i den strategiska planen.

Alla nämnder ska yttra sig om förslaget. De ska också dela in de övergripande målen i delmål som är specifika för deras verksamhet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna förslaget till kommunlednings-utskottet, utan att ta ställning till det. Kommunlednings-utskottet ska nu bereda förslaget.

 

Beslut inför kommunfullmäktige

Några av frågorna från kommunstyrelsens möte ska gå vidare till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har sagt vad de tycker, men det är fullmäktige som fattar beslutet.

Årsredovisningen för koncernen Karlstads kommun 2016

Varje år undersöker kommunen hur nöjda medborgarna är. Undersökningen från 2016 visar att Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad. Karlstad får bäst betyg i landet för sitt utbud av aktiviteter inom kultur och fritid.

Under 2016 blev vi dessutom fler än 90 000 invånare i Karlstads kommun! I december förra året var vi 90 198 Karlstadsbor. Det föddes totalt 1 027 barn under året.

Dessutom var 2016 ett bra år ekonomiskt. Det gäller både för Karlstads kommun och för hela kommunkoncernen (som består av kommunala verksamheter och bolag). Kommunkoncernen visar ett positivt resultat på 326 miljoner kronor. Karlstads kommun visar ett positivt resultat på 154 miljoner kronor.

Förra året byggdes det som aldrig förr i vår växande stad. Över 680 nya bostäder blev färdiga, och kommunen beviljade 1 200 bygglov. Det är rekord. Under året beslutade kommunen bland annat att de ska bygga en ny gymnasieskola på Sundsta. Dessutom öppnade det nya vårdboendet Oskarslund med 95 vårdplatser.

Under 2016 gjordes investeringar för 538 miljoner kronor i kommunen. I koncernen som helhet gjordes investeringar för 844 miljoner kronor. Några stora investeringar var till exempel att bygga om Hultsbergsskolan, och att bygga ett nytt psykiatriboende på Stockfallet.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen för koncernen Karlstads kommun.

Redovisning av medborgarförslag som lämnades in 2016

Sedan 2004 kan Karlstadsbor lämna in förslag till kommunfullmäktige, så kallade medborgarförslag. Under 2016 tog kommunfullmäktige beslut om 88 medborgarförslag. Av dessa förslag godkändes 22 stycken, medan 54 stycken inte godkändes. Det återstår nu 12 förslag. Vissa av dem ingår redan i kommunens planer, medan andra kommer att få ett beslut längre fram. Här är två av medborgarförslagen som fick godkänt:

  • förslaget att erbjuda gratis broddar till de som är över 65 år
  • förslaget att bygga ett utkikstorn i skogen vid Tyrstugan.

Numera är medborgarförslagen utbytta mot e-förslag som lämnas in genom Karlstads kommuns e-tjänst.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna redovisningen av medborgarförslagen.

Redovisning av motioner som fick bifall under 2016

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla 15 motioner under 2016. Det innebär att de godkände motionerna, antingen helt eller delvis. De godkände bland annat en motion från Socialdemokraterna. Motionen handlade om att förbättra informationen om bristyrken i Karlstads kommun till personer som ska välja utbildning efter gymnasiet. Den motionen har verkställts. Kommunfullmäktige godkände även Vänsterpartiets motion om att använda biblioteken för att integrera personer i samhället och arbeta med demokratin. Den motionen har också verkställts under 2016.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner som har fått bifall.

 

Motioner

En motion är ett förslag från kommunens politiker till kommunfullmäktige.

Motion: En representant för arbetstagarna bör vara med när nämnderna gör studiebesök

I en motion föreslår en politiker från Vänsterpartiet (Parvane Assadbegli) att någon bör representera arbetstagarna vid varje studiebesök som nämnderna gör. Det kan vara en fackligt vald person, ett skyddsombud eller en representant för arbetsplatsen. Personen ska finnas på plats för att svara på frågor om verksamheten och meddela medarbetarnas åsikter. På så sätt skulle nämnderna få en tydligare bild av hur verksamheterna upplevs i kommunen.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige inte ska godkänna motionen. Kommunstyrelsen anser att det inte ska vara obligatoriskt att ha en representant för arbetstagare vid studiebesök. I stället bör varje enskild nämnd själva bestämma hur de vill göra.

Motion: Sluta investera i fossila bränslen

I en motion föreslår tre politiker från Vänsterpartiet (Parvane Assadbegli, Lena Grip och Hans-Åke Scherp) att kommunen inte ska tillåta investeringar i fossila bränslen. De föreslår att Karlstads kommun ska ändra finanspolicyn, så att man inte får investera i världens 200 största bolag för kol, olja och gas. De föreslår också att kommunen ska utarbeta en plan för att sälja befintliga investeringar inom tre år.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige inte ska godkänna motionen, eftersom Karlstads kommun inte har några pengar investerade i bolag för kol, olja och gas. Därmed behövs inga särskilda riktlinjer för den typen av investeringar.

Motion: Se över policyn för att upphandla livsmedel

I en motion föreslår Vänsterpartiet att Karlstads kommun ska undersöka om de kan ställa högre krav när de upphandlar livsmedel. Det kan finnas möjligheter att ställa högre krav nu, genom ett nytt EU-direktiv och förändringar i lagen om offentlig upphandling. De högre kraven skulle till exempel gälla djurhållning samt närodlade och ekologiska råvaror som levereras till kommunens kök. 

Beslut

Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad, eftersom de förändrade direktiven redan finns med i Karlstads kommuns livsmedelspolicy.

Motion: Bilda ett destinations-bolag för att fler ska besöka Karlstad

I en motion föreslår två Socialdemokrater (Anders Tallgren och Pernilla Edman) att Karlstads kommun ska bilda ett destinations-bolag. Syftet med bolaget är att få fler att besöka Karlstad och Karlstadsregionen. Bolaget skulle kommunen bilda tillsammans med företag och organisationer inom besöksnäring och turism.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige inte ska godkänna motionen. De föreslår också att kommunlednings-kontoret får i uppdrag att utreda och föreslå en effektivare lösning, tillsammans med Karlstadsregionen och besöksnäringen.


Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den