Lättlästa beslut i korthet

Den 16 januari

Kommunstyrelsen ställer sig bakom köp av fastighet i syfte att starta HVB-hem för ungdomar. Budgeten för hela koncernen Karlstads kommun visar ett positivt resultat på 330 miljoner kronor. Och kollektivtrafiken ska utvecklas för både tåg och buss på sträckan Karlstad-Örebro. Det var några av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens januarimöte.

Kommunstyrelsens beslut

Det här beslutade kommunstyrelsen 

Karlstad positiv till Örebros förslag om ny översiktsplan

Örebro kommun har tagit fram ett förslag på ny översiktsplan. Nu har de bett Karlstads kommun att läsa planen och komma med synpunkter. Synpunkterna har skrivits ner i ett så kallat remissvar.
Syftet med översiktsplanen är att förbereda Örebro kommun på att ta hand om den växande befolkningen. Örebro får troligen nästan 50 000 nya invånare under de kommande 25 åren.
Kommunstyrelsen tycker att Örebros översiktsplan är intressant. Planen visar vilka utmaningar och möjligheter det finns i en kommun som får många nya invånare.

Beslut:
Kommunstyrelsen godkänner remissvaret som nu ska skickas till Örebro kommun.

Kinship Center ansöker om bidrag

Organisationen Kinship Center har ansökt om att få 2 miljoner kronor för ett arbetsmarknadsprojekt. I projektet vill de bland annat samla in information om migration. De som ska arbeta i projektet är i dag arbetslösa eller är anställda med så kallat lönebidrag från Försäkringskassan.

Beslut:
Kommunstyrelsen fattade fyra beslut:
1. Kinship Center får inte 2 miljoner kronor till sitt arbetsmarknadsprojekt.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden får 200 000 kronor för att samarbeta med Kinship Center i arbetsmarknadsprojekt under 2018.
3. De 200 000 kronorna ska tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.
4. Om nämnden och Kinship Center inte samarbetar under 2018, så ska pengarna ges tillbaka till kommunstyrelsen.

Så kan kollektivtrafiken mellan Karlstad och Örebro förbättras

E18-gruppen är ett samarbete mellan kommunerna Karlstad, Kristinehamn, Degerfors, Karlskoga, Lekeberg och Örebro. De har nu gett förslag på hur man kan förbättra kollektivtrafiken som kör mellan Karlstad och Örebro. Förslagen handlar om både buss och tåg.

E18-gruppen vill börja med att utveckla busslinje 500 som går mellan Karlstad och Örebro. De föreslår att man ökar antalet bussar som åker varje dag. De föreslår också att samma buss ska åka hela sträckan, så att resenärerna inte behöver byta buss.

E18-gruppen har också förslag som gäller tågtrafiken. De föreslår bland annat att det ska gå fler tåg på Värmlandsbanan och fler tåg till Karlstad C och Örebro C. Då kan man till exempel behöva ändra sträckorna för vissa tåg. Man kan också behöva samarbeta mer med andra aktörer.

Det pågår även ett projekt för att utveckla tågtrafiken på lång sikt. Det projektet heter "Oslo–Stockholm 2.55".

Beslut:
Kommunstyrelsen godkänner underlaget från E18-gruppen. Underlaget heter "Förslag avseende kollektivtrafikutveckling i stråket Karlstad-Örebro".

Karlstad C och resecentrum – hur går vi vidare?

Arkitekttävlingen för Karlstad C och resecentrum avgjordes i november. Efter det har de berörda parterna diskuterat hur arbetet ska gå vidare. Nu har de kommit med ett förslag.
Förslaget är att kommunen ska göra en utredning. De ska till exempel utreda hur trafiken ska regleras, var det ska finnas passager och var man ska placera hållplatser längs Hamngatan. De ska också utreda hur man kan bygga resecentrum så att besökarna får skydd mot regn och snö.

I utredningen ska kommunen följa det som står i målen för Karlstad C och resecentrum. De målen har bestämts tidigare. Enligt förslaget ska kommunen också arbeta för att området bredvid resecentrum ska börja användas på ett bra sätt.

Beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.

Polisens medborgarlöfte – att lyssna på invånarna i kommunen

I "Polisens medborgarlöfte" samarbetar polisen med kommunen. Medborgarlöftet handlar om att lyssna på invånarna i kommunen. Polisen och kommunen får då veta vad som är viktigt för att invånarna ska känna sig trygga.

År 2016 bjöd kommunen och polisen in invånarna till en medborgardialog. Dialogen handlade om vilka problem som kommunen och polisen ska prioritera att jobba med. Över 800 personer var med i dialogen. De beskrev många problem. Alla problem var kopplade till brottslighet som har att göra med narkotika och alkohol. Arbetet med "Polisens medborgarlöfte" har varit framgångsrikt. Därför föreslås att samarbetet med polisen förlängs till och med 31 december 2019.

Beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.

Politiskt initiativ - ny handelsplats på Monsénsberget

Kommunen har ganska länge diskuterat om det ska byggas en ny handelsplats på Monsénberget, precis bredvid Bergvik Köpcenter. Den politiska majoriteten har nu skrivit ett politiskt initiativ. De tycker att en ny handelsplats vore bra för ekonomin i både Karlstad och Värmland. Till exempel kan den locka fler företag till Karlstad, bland annat det stora företaget Thon-gruppen.

Den politiska majoriteten tillsammans med socialdemokraterna tycker därför att kommunen ska se till att det byggs en ny handelsplats.
Kommunstyrelsen menar att det finns många utmaningar med en stor handelsplats utanför centrum. Därför är det viktigt att planera ordentligt. Det måste vara en bra balans mellan affärer på handelsplatsen och på andra ställen.

Beslut:
Kommunstyrelsen godkänner det politiska initiativet. Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra det möjligt att utveckla en handelsplats på Monsénberget. Det ska de göra tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen medan de arbetar med den nya detaljplanen. Miljöpartiet ställer sig inte bakom förslaget.

Politiskt initiativ - utveckla kommunens firande på nyårsafton

Den politiska majoriteten har skrivit ett politiskt initiativ om Karlstads kommuns nyårsfirande. De vill att kommunen utvecklar nyårsfirandet. De skriver att många Karlstadsbor uppskattar det gemensamma fyrverkeriet och att det lockar flera tusen personer till Sandgrundsudden varje år. De tycker att det är viktigt att Karlstadborna får bli bjudna på denna fest.

Det gemensamma fyrverkeriet är också viktigt för att det ska vara lugnt i centrala Karlstad. Tidigare var det ofta stökigt på nyårsafton. Därför förbjöds fyrverkerier på Stora torget. Sedan började kommunen ha ett fyrverkeri för alla. Då kom många fler vuxna ut på stan och firandet runt Stora torget blev mycket lugnare. En tanke med det stora fyrverkeriet är att det ska minska antalet privata fyrverkerier. Det är till exempel bra för djur, eftersom bland annat hundar kan må dåligt av alla smällar.

Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunledningskontoret ska utreda hur kommunens nyårsfirande kan utvecklas. De ska göra utredningen i samarbete med de förvaltningar som påverkas. De ska också räkna ut hur mycket det kostar att utveckla nyårsfirandet.

Beslut inför kommunfullmäktige

Några av frågorna från kommunstyrelsens möte ska gå vidare till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har sagt vad de tycker, men det är fullmäktige som fattar beslutet. Det här ska kommunfullmäktige besluta om:

Koncernbudgeten visar positivt resultat på 330 miljoner kronor

Kommunen driver verksamhet i flera olika former – förvaltningar, bolag, stiftelser och kommunalförbund. Hela verksamheten kallas för kommunens koncern.Varje år görs en budget för koncernen, för att ge en bild av ekonomin i kommunens alla verksamheter. Budgeten ska godkännas av kommunfullmäktige.

Nu är koncernens budget för 2018 klar. Den visar att koncernen beräknas få ett överskott på 330 miljoner kronor, det vill säga ett positivt resultat. Investeringarna i koncernen beräknas bli 1 280 miljoner kronor. I koncernen ingår kommunens förvaltningar. De beräknas få ett överskott på 100 miljoner kronor, och deras investeringar beräknas bli 868 miljoner kronor.

Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår att koncernens budget godkänns.

Köp av central fastighet i Tingvallastaden

Teknik- och fastighetsnämnden föreslår att kommunen ska köpa en fastighet som heter Tingvallastaden 3:5. Nämnden ansöker därför om 25,3 miljoner kronor. I fastigheten kan kommunen starta ett HVB-hem. Hemmet ska vara för ungdomar som är mellan 14 och 18 år och som har psyko-sociala problem. HVB är en förkortning för "hem för vård eller boende". Fastigheten är i gott skick och ligger på en bra plats. Det gör att den passar som HVB-hem. Den kan också användas för andra kommunala verksamheter i framtiden. Köpet är därför en bra investering för kommunen.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade år 2017 att kommunen ska starta ett eget HVB-hem. Vid HVB-hemmet ska det finnas ett så kallat stödboende. Det fanns två skäl till nämndens beslut. För det första är det dyrt att låta ungdomar bo på HVB-hem som inte drivs av kommunen. För det andra är det bra för ungdomarna att få hjälp och stöd nära sitt hem.

Arbetsmarknads- och socialnämnden menar att ett kommunalt HVB-hem passar ihop med två av kommunens mål. Det är målet "Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre" och målet "Stärk förebyggande och tidiga insatser i syfte att fler barn ska få goda uppväxtvillkor".


Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår att köpet godkänns. De föreslår också att teknik- och fastighetsnämnden får 25,3 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att köpa fastigheten och anpassa lokalerna.

Uppdaterad den