Beslut i korthet 2019

Kommunstyrelsens möte den 12 mars

Några av nyheterna från kommunstyrelsens möte:

  • Kommunen ger bidrag till verksamheter som utvecklar landsbygden och främjar företagande.
  • Kommunstyrelsen överklagar domen om bergtäkt i Ulvsby.
  • Alla nätverk som används av barn och skolelever i kommunen ska få en spärr mot porrsajter.
  • De blågröna föreslår att kommunens digitala tjänster ska samlas som ”Mina sidor”, där invånare kan logga in.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tog beslut om åtta ärenden på sitt möte.

Föreningar får pengar för att utveckla landsbygden

Varje år får kommunledningskontoret 500 000 kronor som ska gå till att utveckla landsbygden.
Till landsbygden räknas de delar av kommunen som är utanför centrala Karlstad.

Pengarna delas ut som bidrag till exempelvis föreningar.
Bidraget kan användas till kultur, marknadsföring, kompetenshöjning med mera.
Kommersiella verksamheter, som företag, kan inte få det här bidraget.

Beslut

Alsters sockens hembygdsförening får bidrag på 91 000 kronor. 
Graninge fastigheter ekonomisk förening får bidrag på 70 000 kronor. 
Älvenäs Bygdegårdsförening får bidrag på 85 000 kronor.

Fler ärenden till Kontaktcenter

Många som bor i Karlstad kontaktar kommunens Kontaktcenter.
Kontaktcenter tar emot synpunkter, felanmälningar och önskemål för alla kommunala förvaltningar.

Nu redovisar Kontaktcenter sin verksamhet för år 2018.
Enligt redovisningen är de som bor i Karlstad nöjda med Kontaktcenters service och bemötande.
Fler och fler hör av sig till Kontaktcenter. De flesta ringer.
Under år 2018 tog Kontaktcenter emot 167 430 ärenden.

De vanligaste ämnena som folk frågar om är:

  • integration, försörjning och arbete
  • biståndskontor
  • planering och byggande

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner Kontaktcenters redovisning.

Kommunstyrelsen överklagar bergtäkt i Ulvsby

I början av året beslutade Mark- och miljödomstolen att säga ja till en bergtäkt i Ulvsby.
Det handlar om att ett företag vill krossa berg och utvinna grus.
Många som bor i Ulvsby är emot bergtäkten.

I februari beslutade kommunstyrelsen att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut.
Att överklaga kan leda till en ny dom om bergtäkten i Ulvsby.
Nu har kommunledningskontoret skrivit en bakgrund för att komplettera överklagandet.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag på komplettering av överklagandet.
Hela överklagandet skickas till Mark- och miljödomstolen.

Spärr mot porr i kommunens koncern

Socialdemokraterna har lagt ett förslag om att barn och unga inte ska kunna komma åt porr via kommunens digitala enheter.
Det gäller alltså att blockera porrsajter på till exempel datorer i skolorna.
Kommunledningskontoret har utrett hur blockeringen kan göras.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Porrsajter ska blockeras i nätverken för alla kommunens verksamheter.
Det är det enklaste och billigaste sättet.

Kommunens pengar ska användas mer effektivt

Karlstads kommuns koncern gör inköp för cirka tre miljarder kronor varje år.
Pengarna kommer från skatterna som alla i Karlstad betalar.

Kommunledningskontoret tror att pengarna kan användas på ett bättre och mer effektivt sätt.
Därför har de utrett frågan och skrivit ett förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag.
Kommunens koncern ska organisera inköp och upphandlingar på ett nytt sätt.
Det nya sättet blir en del av arbetet med budget och strategisk plan för åren 2020 till 2022.

Digital signering av dokument

Det politiska styret i Karlstad, de blågröna, vill att kommunen ska införa digital signering av alla dokument.

Många dokument måste skrivas under för att bli giltiga.
Det gäller till exempel beslut från kommunfullmäktige, men också bygglov och anställningsavtal.
Att signera papper för hand tar mycket tid.
Därför vill de blågröna att de som har uppdrag inom kommunen ska kunna sätta digitala signaturer på dokumenten i stället.

Beslut

Kommunledningskontoret ska utreda hur kommunen kan införa digital signering.
Senast i september 2019 ska kommunledningskontoret rapportera resultatet.

”Mina sidor” för kommunens verksamheter

Det blågröna politiska styret i Karlstad vill skapa funktionen ”Mina sidor” för alla kommunens digitala tjänster.
Det betyder att varje invånare ska kunna logga in på ett ställe och se sina pågående ärenden.
Ärenden kan vara till exempel ansökningar om förskoleplats eller färdtjänst och avtal om el.

Beslut

Kommunledningskontoret ska utreda hur funktionen ”Mina sidor” kan skapas för alla kommunens bolag och förvaltningar.
Senast i november 2019 ska kommunledningskontoret rapportera resultatet.

Stiftelsen Drivhuset får 350 000 kronor i bidrag

Drivhuset är en stiftelse som stödjer studenter som vill starta företag.
Under år 2019 vill Drivhuset ha 350 000 kronor i bidrag för att hjälpa studenter på Karlstads universitet att utveckla affärsidéer.
Det är viktigt för att skapa framtida företag i Värmland.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Drivhuset ska få 350 000 kronor i bidrag år 2019.  
Kommunstyrelsen godkänner samtidigt Drivhusets verksamhetsrapport för år 2018.

 

Hela protokollet från kommunstyrelsens möte publiceras på karlstad.se cirka en vecka efter mötet.

Du kan kontakta de olika partierna om du har frågor om egna förslag eller reservationer.

Uppdaterad den