Beslut i korthet 2019

Kommunstyrelsens möte 12 november

Kommunstyrelsens möte handlade främst om förslag om Skutberget. Förslagen är att bygga en sagovärld och att utveckla friluftsområdet.
Kommunfullmäktige ska ta beslut om Skutberget på sitt nästa möte.

Andra ärenden på kommunstyrelsens möte var till exempel nya parkeringar, försäljning av vindkraftverk och ändrad avgift för bygglov.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tog beslut om fyra ärenden på sitt möte.

Det blir inga ”Mina sidor” för kommunens tjänster just nu

Det blågröna politiska styret ville skapa funktionen ”Mina sidor” för kommunens digitala tjänster.
Då skulle alla invånare kunna logga in på ett ställe och se sina pågående ärenden.

Nu har kommunledningskontoret utrett idén om ”Mina sidor”.
Det visade sig att idén inte går att genomföra.
Det skulle bli dyrt, ta lång tid, och kanske fungera sämre än innan.
I stället ska kommunledningskontoret arbeta med andra lösningar för att förbättra kommunens digitala service.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret ska arbeta med till exempel de här uppdragen:

 • Kommunledningskontoret ska undersöka vilka digitala tjänster som Karlstads invånare helst vill ha.
 • Kommunledningskontoret ska utveckla tekniken tillsammans med förvaltningar och bolag. Målet är att skapa en standard för inloggning och att samla mer information på samma ställe.

 

Fler parkeringar nära busshållplatser

Kommunledningskontoret har utrett var nya så kallade infartsparkeringar kan byggas.
Det handlar om att människor lätt ska kunna parkera sina bilar och sedan fortsätta resa med kollektivtrafik.

Nu är utredningen klar.
Enligt den behöver flera bytespunkter byggas ut, särskilt vid Välsviken och Bergvik. Där kanske det kan bli nya infartsparkeringar.
Karlstads kommun behöver också se över sina parkeringsplatser i allmänhet.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner utredningen.
Teknik- och fastighetsförvaltningen ska börja undersöka hur bytespunkten vid väg 63 kan byggas ut.

 

Rapport om läget för ”Agenda 2030”

Alla länder som är medlemmar i FN ställer upp på FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030. Målen handlar om jämlikhet och hållbar utveckling för människor och miljö.

Karlstads kommun arbetar för målen i Agenda 2030.
En ny rapport sammanfattar några exempel på vad kommunen gör:

 • Kommunen har arrangerat ”Globala Karlstad” med olika aktiviteter.
 • Miljöförvaltningen driver projektet ”Karlstad delar”.
 • Kommunen har ett eget Agenda 2030‑protokoll för ökad samverkan mellan företag och ideella organisationer.
 • År 2020 planerar Karlstads kommun att ansöka om att delta i projektet ”Glokala Sverige”.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

 

Brottsofferjouren och Frivilliga samhällsarbetare får bidrag

Kommunstyrelsen ger varje år bidrag till olika organisationer och föreningar.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

 • Brottsofferjouren Värmland får 555 000 kronor i bidrag för år 2020.
 • Föreningen Frivilliga samhällsarbetare i Karlstad/Hammarö får 15 000 kronor i bidrag för år 2019.

 

Beslut inför kommunfullmäktige

Vissa ärenden från kommunstyrelsens möte ska vidare till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har sagt vad de tycker, men det är fullmäktige som fattar besluten.

Ett av ärendena är en motion. En motion är ett förslag från kommunens politiker till kommunfullmäktige.

 

Avtal för att bygga en sagovärld på Skutberget

Karlstads kommunfullmäktige har tidigare beslutat att utveckla Skutberget. En del av utvecklingen är att bygga en temapark: en sagovärld.
Nu har teknik- och fastighetsnämnden tagit fram en detaljplan för det, som fullmäktige kan godkänna.
Samtidigt måste fullmäktige godkänna ett avtal med bolaget som ska bygga sagovärlden. Bolaget heter Muumimaailma Oy.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna avtalet.
Avtalets innehåll:

 • Karlstads kommun äger marken, men bolaget Muumimaailma Oy har rätt att använda marken i 20 år.
  Bolaget ska betala en avgift till kommunen varje år. Avgiften beräknas på priset på liknande mark.
 • Bolaget ska bygga temaparken, en sagovärld.
 • Bolaget ska bygga sagovärlden i flera faser.
  Den första fasen ska vara klar senast fem år efter att detaljplanen har blivit godkänd och börjat gälla.
 • Kommunen ska ansvara för allmänna anläggningar, till exempel busshållplatser, cykelvägar och vattenledningar.
 • På vintern kommer sagovärlden att vara stängd, och då är området öppet för allmänheten. Därför måste det finnas ett avtal om hur området ska skötas på vintern.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill inte godkänna avtalet. De reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

 

Detaljplan för en sagovärld på Skutberget

Stadsbyggnadsnämnden har ett förslag på en detaljplan för Skutberget.
Syftet är att bygga en sagovärld som är anpassad till vattnet och naturen.

Enligt förslaget ska sagovärlden byggas i nordöstra delen av Skutberget, inom ett område som är cirka 12 hektar stort.
I området ingår också ön Ytterholmen.
Stora byggnader som teater och restauranger ska byggas på ställen som nu är parkeringar och liknande.
Små byggnader får byggas i skogen.
Norr om sagovärlden ska det bli parkering och busshållplats.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna detaljplanen.
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna håller inte med, de reserverar sig mot beslutet.

 

Vision och plan för Skutbergets friluftsområde

Kommunstyrelsen har arbetat med att ta fram en vision och en plan för utvecklingen av Skutberget.
Under arbetet har alla som bor i kommunen haft chans att ge synpunkter på utvecklingen.

Nu är förslagen på vision och plan klara.
Kommunstyrelsen har räknat på vad de olika delarna kan kosta, och skapat en handlingsplan för åren 2020–2023.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår det här till kommunfullmäktige:

 • Visionen och planen ska godkännas.
 • Handlingsplanen för åren 2020–2023 ska godkännas.
 • Analysen som säger att planen inte kommer att påverka Skutbergets miljö negativt ska godkännas.
 • Ny bana för frisbee‑sport ska byggas i I2‑skogen. Banan har tidigare legat på Skutberget. Kommunledningskontoret ska ansvara för detta.
 • Teknik- och fastighetsnämnden ska ge förslag på en ny ramp för sjösättning av båtar i eller nära Skutberget. Förslaget ska vara klart i april år 2020.
 • Stadsbyggnadsnämnden ska ta fram en detaljplan för Skutbergets friluftsområde och camping.
 • Kommunledningskontoret ska undersöka vilka som är intresserade av att ha verksamhet i Fintatorps gård, till exempel föreningar.
 • Teknik- och fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska se över de lokaler som kommunen äger på Skutberget.
  I uppdraget ingår att beräkna vad det kan kosta att renovera lokalerna.

Sverigedemokraterna håller inte med, de reserverar sig mot alla punkter i kommunstyrelsens beslut.

 

Ny servicebyggnad på Skutberget

Kultur- och fritidsnämnden har utrett en ny servicebyggnad för besökare på Skutberget.
Nu är rapporten klar. Rapporten ger förslag på var servicebyggnaden kan ligga och hur den kan drivas.
Byggnaden kan till exempel innehålla toaletter, omklädningsrum och servering.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner rapporten.
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna håller inte med, de reserverar sig mot beslutet.


En del av Skutberget kan bli naturreservat

Teknik- och fastighetsförvaltningen utreder hur en del av Skutberget kan bli naturreservat.
Syftet är att skydda värdefull natur, samtidigt som det ska finnas möjlighet till friluftsliv och aktiviteter i området.
Allt underlag för att skapa ett naturreservat är inte klart ännu.
Men teknik- och fastighetsnämnden har skrivit en rapport om hur långt kommunen har kommit i processen.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner rapporten.
Sverigedemokraterna håller inte med, de reserverar sig mot beslutet.

 

Vindkraftverk kan säljas till nytt bolag

År 2016 beslutade Karlstads kommunfullmäktige att Vindpark Vänern AB skulle sälja sina vindkraftverk.
Vindpark Vänern AB ägs av Hammarö kommun och Karlstads Energi AB.
Nu har de hittat ett bolag som vill köpa vindkraftverken. Bolaget heter Innovent AB och är ett svenskt dotterbolag till ett franskt företag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna avtalet om försäljning av vindkraftverken.

 

Motion: Förläng tiden för tilläggsbelopp för elever med särskilda behov

Skolor som har elever med särskilda behov kan ansöka om pengar, så kallat tilläggsbelopp, från kommunen.
Pengarna går till att göra anpassningar för elever med särskilda behov.
Skolorna måste ansöka om nya tilläggsbelopp varje halvår.

Nu föreslår Ljubica Jasic Modin från Sverigedemokraterna att tiden för tilläggsbelopp ska bli längre.
Hon menar att det är onödigt mycket jobb för skolorna att ansöka varje halvår.
I stället borde tilläggsbeloppen gälla mellan ett och två år.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska säga ja till motionen.
Barn- och ungdomsnämnden ska undersöka hur tiden för tilläggsbelopp kan bli längre.

Det här gäller för grundskolan. Vad gäller gymnasium och vuxenutbildning så är tiden för tilläggsbelopp redan ett år.

Vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

 

Ny avgift för bygglov

Avgifterna för bygglov i Karlstads kommun behöver ändras, för att bättre motsvara vad det kostar att hantera ansökningarna.
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på ändring.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna förslaget.
I så fall ska bygglov för nya huvudbyggnader, som är mellan 130 och 179 kvadratmeter, kosta 23 213 kronor.
Varje år får stadsbyggnadsnämnden höja avgiften, beräknat på Sveriges kommuner och landstings prisindex.

 

Nya avgifter för Räddningstjänstens tillsyn

Räddningstjänsten föreslår att avgifterna för tillsyn ska ändras.
Tillsynen sker enligt två lagar: lagen om skydd för olyckor och
lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Det handlar till exempel om tillstånd för att ha brandfarliga varor i lager.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna förslaget.
I så fall ska avgifterna för tillsyn beräknas på att handläggningen kostar 1 068 kronor i timmen.
Varje år får Karlstadsregionens Räddningsförbund höja avgiften, beräknat på Sveriges kommuner och landstings prisindex.

 

Ny avgift för livsmedelskontroll

Miljönämnden är den myndighet som ansvarar för kontroll av livsmedel i kommunen.
Miljönämnden föreslår nu en uppdatering av reglerna för avgifterna, på grund av ett nytt beslut från EU.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna förslaget.
I så fall ska avgifterna för livsmedelskontroll höjas med 3,2 procent från och med 1 januari 2020.
Varje år får miljönämnden göra ändringar i avgifterna, beräknat på Sveriges kommuner och landstings prisindex.

 

Mer information

Hela protokollet från kommunstyrelsens möte publiceras på karlstad.se cirka en vecka efter mötet.

Om du har frågor kan du höra av dig till Kontaktcenter.

Uppdaterad den