Beslut i korthet 2019

Kommunstyrelsens möte den 15 april

Några av nyheterna från kommunstyrelsens möte:

 • Kommunens koncern ska använda mindre plast.
 • Det ska kanske skapas nya cykelparkeringar och laddstolpar vid kommunens arbetsplatser.
 • Teknik- och fastighetsnämnden vill köpa huset där Vitsippans förskola finns. Då kan förskolan bli kommunal och få plats för fler barn.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tog beslut om fyra ärenden på sitt möte.

Kommunens koncern ska använda mindre plast

Den politiska majoriteten vill att alla verksamheter i kommunens koncern ska använda mindre plast.
Vanlig plast görs ofta av olja som är ett fossilt bränsle.
Det är inte hållbart för miljön.

Kommunledningskontoret har utrett frågan.
Nu finns en utredning med förslag på hur alla verksamheter kan köpa fler hållbara alternativ, i stället för plast.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner utredningen.

Cykelparkeringar och laddstolpar för kommunens anställda

Den politiska majoriteten vill att de som är anställda i kommunen ska resa mer miljösmart.
Kommunledningskontoret fick i uppdrag att ta reda på hur de anställda lättare kan använda till exempel elcyklar.
Nu har kommunledningskontoret tagit fram flera förslag. 

Beslut

Det behövs kanske fler och bättre parkeringar för cyklar vid kommunens arbetsplatser.
Kommunledningskontoret och teknik- och fastighetsförvaltningen ska undersöka det.
De ska rapportera resultatet, och vad nya lösningar kan kosta, senast i januari år 2020.
De ska också utreda om det går att sätta upp laddstolpar.
Vid laddstolpar kan man ladda olika elfordon.
Kommunledningskontoret och teknik- och fastighetsförvaltningen kan sedan själva besluta om de ska sätta upp laddstolpar.
I så fall ska stolparna sättas upp vid kommunala arbetsplatser som ligger utanför Karlstads tätort.

Nämnderna har tyckt till om kommunstyrelsens budget

Kommunstyrelsen har ett förslag på budgetramar för åren 2020 till 2022.
I förslaget ansöker kommunstyrelsen om drygt 5 miljoner kronor.
Det mesta av pengarna ska gå till den planerade förändringen av hur kommunen gör inköp och upphandlingar.
Cirka en tredjedel av pengarna ska gå till att hantera frågor om turism mer effektivt. Det ska gå snabbare att fatta beslut om till exempel evenemang.

Nu har alla kommunens nämnder yttrat sig om förslaget på budgetramar.
Nämnderna har beskrivit hur de kan använda pengarna i sin verksamhet.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner nämndernas yttrande.

Utvärdering av koncernens interna kontroll

Kommunens nämnder och styrelser ansvarar för intern kontroll av sina verksamheter.
Det handlar om att kontrollera ekonomin och att alla lagar följs.
Men det är kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för att kommunen har en bra intern kontroll.
Därför har kommunstyrelsen läst alla kommunala nämnders och bolags rapporter, och utvärderat hur den interna kontrollen verkar fungera.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten om utvärdering av internkontroll för år 2018.

Beslut inför kommunfullmäktige

Några av frågorna från kommunstyrelsens möte ska vidare till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har sagt vad de tycker, men det är fullmäktige som fattar besluten.

De fyra frågorna i slutet är motioner.
En motion är ett förslag från kommunens politiker till kommunfullmäktige.

Årsredovisning för kommunens koncern

Sammanlagt har kommunens koncern gått bra ekonomiskt under år 2018.
Resultatet är plus 265 miljoner kronor.
Kommunen och koncernen har också investerat mycket pengar under förra året.
Några exempel på stora investeringar är Karlstadsstråket och ombyggnad av flera skolor.

Det har också blivit fler invånare i Karlstad under år 2018.
Nu har kommunen över 92 000 invånare.

Några viktiga händelser som beskrivs i årsredovisningen:

 • I december invigdes den nya snabbusslinjen mellan Rud och Stora Torget.
 • En familjecentral på Rud har startats.
 • Karlstad utsågs till Sveriges främsta idrottskommun år 2018.
 • Kommunen antog en ny plan, Digitala Karlstad.

Den innebär att så mycket som möjligt av kommunens service ska finnas tillgänglig digitalt.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen.

Kommunens nämnder måste spara pengar

Flera av kommunens nämnder gjorde av med för mycket pengar år 2018.
Hittills under år 2019 verkar det bli likadant.

I år planerar nämnderna att använda pengar de sparat från tidigare år.
Men det är ingen lösning för framtiden.
Nämnderna måste hålla sin långsiktiga budget.

Beslut

Kommunstyrelsen vill att de nämnder som inte verkar hålla sin budget i år, ska redovisa vilka åtgärder de planerar i framtiden.

Köp av Vitsippans förskola

Teknik- och fastighetsnämnden vill köpa huset där Vitsippans förskola finns. Det är en privat förskola.
Om nämnden får pengar för att köpa huset, så vill de även renovera och bygga ut förskolan.
I så fall blir Vitsippan en kommunal förskola med plats för dubbelt så många barn som nu.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att teknik- och fastighetsnämnden får pengar till att köpa Vitsippans förskola.

Region Värmland kan ta över färdtjänsten

Sedan januari 2019 har Region Värmland ansvar för kollektivtrafiken.
Det vore bra om de ansvarade för Karlstads färdtjänst och riksfärdtjänst också.
Region Värmland ansvarar redan för färdtjänst i alla andra kommuner i länet.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunen överlåter ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Värmland.
I så fall kan Region Värmland ta över ansvaret från och med 1 juni år 2019.

Plan för naturvård och friluftsområden

Nu finns ett förslag på en naturvårds- och friluftsplan.
Syftet med planen är att samla kunskap om var det finns värdefull natur, och vilka områden som passar för friluftsliv.
Planen beskriver också hur kommunen kan arbeta med naturvård, alltså att skydda den värdefulla naturen.

Naturvårds- och friluftsplanen består av tre delar: en handlingsplan, samlad kunskap, och en webbkarta.
Det är teknik- och fastighetsförvaltningen som har tagit fram planen.
Den gäller till och med år 2020.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

1. Att kommunfullmäktige ska godkänna planens mål och åtgärder, så att nämnderna kan börja arbeta efter dem.

2. Att kommunledningskontoret ska undersöka vilka områden som kan bli naturreservat.

3. Att kommunledningskontoret ska hantera åtgärderna i förslaget, men det är kommunstyrelsen som är högst ansvarig.

4. Att kommunledningskontoret ska rapportera hur de arbetat med handlingsplanen efter år 2020.

Planering av bostäder och andra byggen

Varje år gör stadsbyggnadsförvaltningen en plan för de kommande två åren.
Planen kallas för planarbetsprogrammet.
Planen visar till exempel vilka byggen som är prioriterade, och hur kommunen kan samordna sina resurser.
Att bygga bostäder fortsätter att vara det viktigaste för Karlstad.

Beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att planarbetsprogrammet för år 2019–2020 ska godkännas.

Men kommunstyrelsen vill lägga till två ändringar:

 • Att Vålberg och Edsvalla ska behandlas gemensamt när man planerar byggen.
 • Att kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans ska fortsätta att utveckla kommunens mindre tätorter.

2. Kommunstyrelsen föreslår också att kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen ska se över hur många nya bostäder som behöver stå klara varje år.

Ny avfallsplan och renhållningsordning

Alla kommuner måste ha regler för hur man ska hålla rent och hantera sopor.
Det kallas för en renhållningsordning.
I den ingår till exempel en avfallsplan, och bestämmelser om vem som är ansvarig för vad.

Nu finns ett förslag på ny renhållningsordning.
Alla i kommunen haft möjlighet att tycka till om förslaget.

Den nya avfallsplanen innehåller åtgärder för att minska avfallet, och för att avfallet ska vara så ofarligt som möjligt.
Därför handlar planen särskilt om avfall från textil, mat, plast, el och bygg. Men också om nedskräpning utomhus.
Planen gäller för åren 2019 till 2023.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner ny avfallsplan och renhållningsföreskrifter.

I så fall börjar de gälla 1 juni 2019.

Nya taxor för renhållningen

Om kommunen antar den nya renhållningsordningen, så behöver några fler förändringar göras.
För det första ska teknik- och fastighetsnämnden ta över ansvaret för att tömma fettavskiljare.
Då behövs nya avgifter, taxor, och regler kring dem.
För det andra måste dokumentet ”Renhållningstaxa och taxeföreskrifter för Karlstads kommun” uppdateras.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att de nya dokumenten antas: ”Taxa och taxeföreskrifter för tömning av fettavskiljare” och ”Renhållningstaxa och taxeföreskrifter för Karlstads kommun”.
I så fall börjar de gälla 1 juni 2019.

Nya avgifter för att få sälja tobak

I juli börjar en ny lag gälla i Sverige.
Den nya lagen säger att alla som säljer tobak måste ha tillstånd.
Det finns cirka hundra butiker i Karlstad som säljer tobak, och de måste då ansöka om tillstånd.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget på avgifter för att ansöka.
I så fall börjar avgifterna gälla 1 juli 2019.

Förslag på avgifter för att ansöka om tillstånd att sälja tobak:

 • Att ansöka om tillstånd för att sälja tobak ska kosta 8 000 kronor.
 • Att ansöka om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak ska kosta 5 000 kronor.
 • Planerad tillsyn av försäljning av tobak ska kosta 5 000 kronor.
 • Att ansöka om tillstånd för att sälja elektroniska cigaretter ska kosta 2 000 kronor.
 • Planerad tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter ska kosta 2 000 kronor.

Motion: Ta fram ny vision för koncernen Karlstads kommun

Arbetet med att ta fram en ny vision för kommunens koncern måste gå snabbare.
Det tycker Linda Larsson och Anders Tallgren från Socialdemokraterna.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner motionen.
Kommunstyrelsen ska ta fram förslag på en ny vision.

Motion: Anlägg Hälsans stig i Karlstad

I många delar av landet finns ”Hälsans stig”.
Det är promenadvägar där det ska vara lätt att gå för alla.
Tanken är att till exempel äldre enklare ska kunna motionera.
Det är föreningen HjärtLung som står bakom idén Hälsans stig.

Karlstad borde ha minst en Hälsans stig, tycker Christer Alnebratt och Lena Nilsson från Socialdemokraterna.

Beslut

Kommunstyrelsen tycker inte att kommunfullmäktige ska anta motionen.
Det är onödigt, eftersom kommunen redan arbetar med att skapa tillgängliga promenadslingor.

Motion: Belys och vinterväghåll Borgmästarholmen

Promenadvägen mellan Scandic Klarälven och Borgmästarholmen borde ha belysning, och man borde röja bort snö och is från vägen på vintern.
Det tycker Anita Rundlöf och Ljubica Jasic Modin från Sverigedemokraterna.

Beslut

Kommunstyrelsen tycker inte att kommunfullmäktige ska anta motionen.
Flera av kommunens förvaltningar har redan planer på att förändra området.
Det är bättre att vänta på att det påbörjade arbetet fortsätter.

Motion: Gång- och cykelväg mellan Edsvalla och Vålberg

Sverigedemokraterna föreslår att kommunen ska utreda om det går att skapa en upplyst gång- och cykelbana mellan Vålberg och Edsvalla.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska ses som besvarad.
Trafikverket utreder redan frågan, i dialog med Karlstads kommun.

Vad händer sedan med motionerna?

Kommunfullmäktige har bestämt att alla motioner som blir antagna ska följas upp.
Kommunledningskontoret ska varje år redovisa hur det går med uppdragen.

Nu är en sådan redovisning klar.
År 2018 sa kommunfullmäktige ja till 13 motioner.
I redovisningen står hur långt förvaltningarna har kommit i arbetet att genomföra motionerna.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna redovisningen av motioner för år 2018.

Hela protokollet från kommunstyrelsens möte publiceras på karlstad.se cirka en vecka efter mötet.

Uppdaterad den