Beslut i korthet 2019

Kommunstyrelsens möte 15 oktober

Några av nyheterna från kommunstyrelsens möte:

 • Snart inför Karlstad nya avgifter för att driva uteserveringar.
 • Två nya chefer är utsedda: Jonas Gerborn blir säkerhetsskyddschef och Michael Wikstrand blir biträdande säkerhetsskyddschef.
 • Prognosen för kommunens ekonomi pekar mot ett positivt resultat på 40 miljoner kronor i år, vilket är 64 miljoner lägre än budgeterat. 
 • Kommunstyrelsen föreslår en skylt på Vasagatan, som ska hedra minnet av de judiska kvinnor som fick hjälp här efter andra världskriget.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tog beslut om tre ärenden på sitt möte.

Nya avgifter för att ha uteservering

Det kostar pengar att hyra offentliga platser på kommunens mark. Till exempel uteserveringar och torghandlare betalar avgifter för att hyra sina platser.
Nu har teknik- och fastighetsnämnden föreslagit att avgifterna ska ändras.

Kommunstyrelsen godkänner de nya avgifterna för uteserveringar. Hela listan finns i beslutet.

Men förslaget för torghandeln stämmer inte överens med andra, lokala regler. Därför måste teknik- och fastighetsnämnden utreda avgifterna för torghandel mer.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att införa nya avgifter för uteserveringar.
Avgifterna, eller taxan, ska variera under året. Det ska kosta mer att ha uteservering under sommarhalvåret, eftersom verksamheterna tjänar mer pengar då.

Taxa för uteservering under högsäsong, 1 april till 30 september:
Zon 1 Tingvallastaden: 27 kronor per kvadratmeter och vecka.
Zon 2 Haga: 15 kronor per kvadratmeter och vecka.
Zon 3 Herrhagen: 10 kronor per kvadratmeter och vecka.

Taxa för uteservering under lågsäsong, 1 oktober till 31 mars:
Zon 1 Tingvallastaden: 20 kronor per kvadratmeter och vecka.
Zon 2 Haga: 11 kronor per kvadratmeter och vecka.
Zon 3 Herrhagen: 7,50 kronor per kvadratmeter och vecka.

De nya avgifterna gäller från och med 1 december 2019.

Kommunstyrelsen beslutar också att teknik- och fastighetsnämnden ska utreda avgifterna för torghandeln igen. Om det behövs kan teknik- och fastighetsnämnden samtidigt föreslå ändringar i de lokala ordningsreglerna för torghandeln.

Teknik- och fastighetsnämndens utredning ska vara klar senast till kommunstyrelsens möte i februari år 2020.

 

Nya chefer ska jobba med säkerhet

Den svenska lagen om säkerhetsskydd handlar om att skydda Sverige mot terrorism, spioneri och sabotage.

Lagen om säkerhetsskydd gäller även kommuners verksamheter. Därför arbetar Karlstads kommun med säkerhetsskydd, och har en chef som ansvarar för det.
Nu har kommunen utsett nya personer som ska arbeta med säkerheten.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse dessa personer till nya chefer:

 • Jonas Gerborn blir säkerhetsskyddschef. Han har tidigare arbetat som ersättare för den gamla chefen.
 • Michael Wikstrand blir biträdande säkerhetsskyddschef.

 

Karlstad förbereder framtidens skolor

Karlstads befolkning ökar med cirka tusen personer varje år. Det blir fler och fler barn och unga i Karlstads tätort. Fler familjer som får barn väljer dessutom att bo kvar i innerstaden.

Alltså kommer Karlstad behöva fler skolor i framtiden, både förskolor och grundskolor.
Kommunens blågröna styre har förslag på hur Karlstad kan förbereda och planera nya skolor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget.
Det betyder att kommunledningskontoret ska arbeta med fyra frågor:

1. Skolor kan byggas och förvaltas på olika sätt. I Karlstad har det främst varit kommunens teknik- och fastighetsnämnd som har gjort det. Men i stället kanske fler privata eller kommunala bolag kan bygga och förvalta skolor.
Kommunledningskontoret ska jämföra de olika alternativen, och lista fördelar och nackdelar.
Kommunledningskontoret ska också föreslå en modell för hur kommunen ska planera och bygga skolor i framtiden.

2.  Kommunledningskontoret ska skapa riktlinjer för att bygga gårdar vid förskolor.
Syftet är att förskolors gårdar ska ha hög kvalitet och vara lagom stora.
Barnen ska kunna leka och lära, samtidigt som gårdarna ska vara trygga och tillgängliga.

3. Kommunledningskontoret ska ta fram en plan för hur kommunen kan skapa tillräckligt många förskoleplatser i centrala Karlstad de kommande åren.

4. Kommunledningskontoret ska föreslå en passande plats för en ny högstadieskola i centrala Karlstad.

Kommunledningskontoret ska vara klara med alla frågorna och ge sin rapport till kommunstyrelsen senast i april år 2020.

 

Beslut inför kommunfullmäktige

Vissa ärenden från kommunstyrelsens möte ska vidare till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har sagt vad de tycker, men det är fullmäktige som fattar besluten.

De tre sista frågorna är motioner. En motion är ett förslag från kommunens politiker till kommunfullmäktige.

 

Prognosen visar 64 miljoner kronor lägre än budgeterat

Karlstads kommun följer upp sin budget under året.
Kommunen har räknat med att gå plus. I budgeten räknade man med ett positivt resultat på 104 miljoner kronor för hela året.

Nu har kommunen analyserat sin ekonomi från januari till augusti.
Under den tiden har Karlstads kommun ett positivt resultat på 76 miljoner kronor.
När året är slut kan kommunen ha ett positivt resultat på 40 miljoner kronor, enligt prognosen.

Det är alltså mindre än vad kommunen räknade med i budgeten.
Samtidigt verkar resultatet bli bättre än vad prognosen pekade på i april.

Investeringar och strategisk plan

Vad gäller investeringar så visar prognosen för hela året på 921 miljoner kronor.
Det är också lägre än i budgeten.
Men Karlstad har ändå investerat mycket hittills under året, till exempel i att bygga om skolor.

För kommunens hela koncern, med alla bolag, pekar prognosen också på ett positivt resultat.

Koncernen jobbar också efter den strategiska planen.
Det verkar som att 12 mål av 22 kommer att uppnås i år.

Kommunstyrelsen vill lyfta fram några viktiga händelser under året:

 • Kommunen har godkänt byggande av sammanlagt 580 bostäder, två skolor och en förskola.
 • Några byggnader som har blivit klara är Västerstrandsskolan och Zakrisdals psykiatriboende.
 • Karlstad är landets fjärde bästa miljökommun, enligt tidskriften Aktuell hållbarhet.
 • Alla elever på kommunens högstadieskolor har nu tillgång till egen dator.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna bokslutet för januari–augusti, och prognosen för hela året.

Kommunstyrelsen vill också att alla kommunens nämnder ska fortsätta spara pengar. Nämnderna ska redovisa vad de har gjort för att spara under år 2019, och ha en plan för år 2020.

 

Högre avgifter för vatten och avlopp år 2020

För vatten och avlopp (VA) i Karlstad tar kommunen en avgift som är delad i två: en grundavgift, och en avgift som beror på hur mycket vatten man använder.

Nu föreslår teknik- och fastighetsnämnden att avgifterna ska höjas.
Höjningen kommer innebära att vatten och avlopp för en normal villa kostar cirka 7 000 kronor om året. För en lägenhet kan det bli runt 3 500 kronor om året.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska säga ja till de nya avgifterna:

 • Både grundavgiften och den rörliga delen ska höjas med 2 procent.
 • De nya avgifterna ska börja gälla 1 januari år 2020.
 • Nya allmänna bestämmelser för att använda kommunens vatten och avlopp ska börja gälla 1 januari år 2020.

 

Högre avgift för att driva vissa lotterier

Den 1 januari 2019 började en ny lag om spel att gälla i Sverige. Lagen ersatte den gamla lagen om lotterier.
Tidigare var det alla kommuners ansvar att ge tillstånd för lotterier.
Men med den nya lagen har kommunerna bara ansvar för så kallade registreringslotterier.
Skillnaderna mellan olika sorters lotterier handlar om hur mycket vinsterna är värda, och hur mycket pengar verksamheterna omsätter.

Kommunen ska alltså godkänna tillstånd för registreringslotterier.
Enligt lagen är varje tillstånd giltigt i fem år.
De som vill driva ett registreringslotteri måste betala en avgift.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska höja avgiften för registreringslotteri till 850 kronor.

 

Motion: Samverka för att hjälpa utrikesfödda kvinnor in på arbetsmarknaden

Kvinnor som är födda i andra länder har ofta svårare att få jobb.
På olika platser i Sverige har projekt kunnat hjälpa kvinnorna. Till exempel har en del kvinnor startat kooperativa företag.

Ferman Brodrej och Esteri Nilsson från Socialdemokraterna vill att Karlstad ska göra något liknande. De menar att utrikesfödda kvinnor har viktiga erfarenheter som kan användas i företag.

Därför föreslår de att kommunen ska börja med nya samarbeten. Syftet ska vara att starta projekt som stödjer utrikesfödda kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden. Kommunen ska samarbeta med till exempel företag och föreningar.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska säga ja till motionen. Men bara om det går att få pengar från Tillväxtverket för projekten.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska bevaka när Tillväxtverket utlyser stöd som går att söka.

 

Motion: Sätt upp en minnesskylt för de judiska kvinnor som fick hjälp i Karlstad

Efter andra världskriget kom judiska kvinnor till Karlstad. Många av kvinnorna hade suttit i läger och var sjuka i tuberkulos. De fick vård i Karlstad, och många som bodde i staden hjälpte till. 

Nu vill Christian Norlin och Anna Dahlén Gauffin från Socialdemokraterna att Karlstad ska sätta upp en minnesskylt. Skylten ska hedra kvinnorna och alla som hjälpte dem.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska säga ja till motionen.

I så fall ska minnesskylten sättas upp på Vasagatan. På skylten ska det stå om hur kvinnorna kom till Vasagatan och hur staden tog emot dem.
Skylten ska invigas den 27 januari 2020, eftersom det är minnesdagen för Förintelsen.
Ansvariga för uppdraget är kultur- och fritidsnämnden och skylthistoriska gruppen.

 

Motion: Erbjud Fixarservice inom digital teknik för äldre

Karlstads kommun har en service för personer som är över 75 år, eller som har trygghetslarm.
Servicen erbjuder hjälp med till exempel att flytta tunga saker, sätta upp gardiner eller byta batteri i brandvarnare.
Det här kallas för Fixarservice, och är gratis.

Ferman Brodrej och Maria Wågemo från Socialdemokraterna tycker att hjälp med digital teknik borde ingå i Fixarservice. Till exempel är internet en viktig del av livet i dag, men många äldre har svårt att delta.
Därför föreslår de att kommunen ska utreda om hjälp med digital teknik kan bli en del av Fixarservice.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska säga nej till motionen.
Vård- och omsorgsnämnden har inte råd att ge mer teknisk hjälp.

Socialdemokraterna håller inte med, de reserverar sig mot beslutet.

 

Mer information

Hela protokollet från kommunstyrelsens möte publiceras på karlstad.se cirka en vecka efter mötet.

Om du har frågor kan du höra av dig till Kontaktcenter.
https://karlstad.se/sv-LL/Kommun-och-politik/Kontaktcenter/

Uppdaterad den