Beslut i korthet 2019

Kommunstyrelsens möte den 17 september

Några av nyheterna från kommunstyrelsens möte:

 • Enligt delårsbokslutet ska kommunstyrelsen få ett överskott på 2 miljoner kronor vid årets slut.
 • För Vålberg och Edsvalla finns nya förslag för att utveckla näringsliv, föreningsliv och service.
 • Naturreservatet Sörmon ska bli större. Det ska också bli fler friluftsaktiviteter i området.
 • I november har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kongress. Karlstads kommun skickar två förslag till kongressen: om regionala flygplatser och om att få utföra arbetsmarknadsinsatser.
 • Kommunen ska arbeta mer mot hedersvåld och för trygghet. 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tog beslut om nio ärenden på sitt möte:

Överskott i kommunstyrelsens delårsbokslut

När åtta månader av året har gått ska kommunens alla nämnder göra en ekonomisk sammanställning som kallas delårsbokslut.

Kommunstyrelsen är nu klar med sitt delårsbokslut.
Enligt prognosen verkar kommunstyrelsen få ett överskott på 2 miljoner kronor vid årets slut.
När det gäller investeringar visar prognosen också ett överskott, drygt 19 miljoner kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet.

 

Kommunstyrelsen lämnar nytt yttrande om Visit Karlstad AB

Frågan om Karlstads kommun har gjort fel i fallet Visit Karlstad AB fortsätter att prövas i förvaltningsrätten.

Bakgrund:

 • År 2008 beslutade Karlstads kommun att vara med och finansiera Karlstad CCC, en ny anläggning för kultur och kongresser. Kommunen var med och bildade ett aktiebolag, Visit Karlstad AB, för att driva Karlstad CCC. 
  Kommunen äger 49 procent av aktierna i bolaget Visit Karlstad.
 • Visit Karlstad gick inte så bra ekonomiskt. 
  Därför beslutade kommunfullmäktige i december 2016 att ge ett så kallat villkorat aktieägartillskott till Visit Karlstad. 
  Tillskottet kan bli nästan 1,5 miljon kronor.
  Kommunfullmäktige beslutade också att ge ett stöd på 3 miljoner kronor om året till Visit Karlstad, fram till år 2020.
 • Andra företag menade att kommunens beslut bröt mot lagen om offentlig upphandling.
  Därför överklagade de Karlstads kommuns beslut.

Fallet är fortfarande inte avgjort.
Karlstads kommun håller inte med om att beslutet från år 2016 strider mot lagen.
Processen fortsätter nu i den domstol som kallas förvaltningsrätten.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att skicka ett nytt yttrande till Förvaltningsrätten i Karlstad.

 

Digital signering av handlingar

Nu börjar kommunen införa digital signering i vissa verksamheter.

Många handlingar måste skrivas under för att bli giltiga. Att göra det för hand tar onödigt mycket tid.
För medborgarna är det enklare att ha kontakt med kommunen om de kan både signera och identifiera sig digitalt.

Kommunledningskontoret har utrett hur kommunen kan börja med digital signering av olika dokument.

Kommunledningskontoret säger att det är viktigt att signering via internet verkligen är säkert, så att personlig information inte hamnar på fel ställe.
De säger också att kommunen måste se till att det finns flera sätt att använda e-tjänster, till exempel för dem som inte har mobilt bank-ID.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att börja med digital signering i vissa verksamheter: 

 • Kommunledningskontoret ska genomföra arbetet med digital hantering av politiska arvoden under år 2020.
 • Kommunledningskontoret ska påbörja arbetet med digital signering av anställningsavtal och protokoll från facklig samverkan under år 2020.
 • Kommunledningskontoret ska stödja arbetsmarknads- och socialnämnden när de börjar med digitala beslut i ärenden som rör till exempel socialjouren. 
 • Koncernens förvaltningar och bolag ska börja ta fram egna rutiner för att signera sina handlingar digitalt.

 

Utveckling av området Vålberg-Edsvalla

I december 2018 beslutade kommunfullmäktige att utreda hur området Vålberg-Edsvalla kan utvecklas.
Nu är kommunstyrelsen och nämnderna klara med utredningen.

I utredningen finns många förslag som rör näringslivet, föreningslivet och offentlig service.
Ett förslag är att kommunen ska skapa något unikt för Vålberg och Edsvalla, något som alla som bor eller arbetar där kan vara stolta över.

Beslut

Kommunstyrelsen tycker att förslagen är bra. Förslagen ska tas med i arbetet med det kommande Byggvision Norsbygden och i kommunens nya översiktsplan.

 

Naturreservatet Sörmon ska bli större

Länsstyrelsen ska utvidga Sörmon, som är ett naturreservat.
Syftet är både att skydda naturen och att ge möjligheter till friluftsliv.
Länsstyrelsen har frågat vad Karlstads kommun tycker. Nu har kommunledningskontoret utrett frågan.

Kommunen tycker att länsstyrelsens planer är bra.
Men kommunen har ändå några förslag och krav:

 • Kommunen föreslår att en bit natur inte ska vara med i reservatet, i det sydvästra området. Där kan det i stället utvecklas kommersiella verksamheter, som paintball eller höghöjdsbana.
 • Vattenskyddet är viktigt. Reservatet får inte hindra kommunens tillgång till reservvattentäkten i Östra Sörmon.
 • När reservatet blir större kan det påverka de verksamheter som redan finns i Sörmon. Kommunen kräver att länsstyrelsen ska betala kompensation för det. 
 • Kommunen kräver att det ska vara möjligt att fortsätta utveckla friluftslivet i reservatet, till exempel mountainbike-leder.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets utredning.

 

Motion till SKL:s kongress: Låt regioner och kommuner upphandla flygtrafik

Karlstads kommun har skrivit en motion till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

I motionen föreslår kommunen:

 • Att SKL ska arbeta för att staten ska ta tillbaka ansvaret för alla regionala flygplatser.
 • Om det inte går, ska SKL arbeta för att staten snabbt ska utreda hur kommuner och regioner själva kan få upphandla flygtrafik.

Kommunen vill att SKL ska anta förslaget på sin kongress i november.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna in motionen till SKL:s kongress.
Vänsterpartiet håller inte med, de reserverar sig mot beslutet.
Miljöpartiet väljer att inte dela i beslutet.


Motion till SKL:s kongress: Låt kommuner utföra statliga arbetsmarknadsinsatser

Karlstads kommun har skrivit en motion till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

I motionen föreslår kommunen:

 • Att SKL ska arbeta för att kommuner ska få utföra vissa arbetsmarknadsinsatser. Det gäller insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden.
 • Att SKL ska se över de regler som handlar om kommuners ansvar för arbetsmarknadspolitik. Reglerna behöver bli tydligare.
 • Att SKL ska arbeta för att kommuner som utför uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken ska få ekonomisk ersättning direkt från staten. Arbetsförmedlingen ska inte vara mellanhand.

Kommunen vill att SKL ska anta förslaget på sin kongress i november.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna in motionen till SKL:s kongress.


Fler åtgärder mot hedersvåld

Alla människor i Karlstads kommun ska kunna leva ett liv fritt från diskriminering, våld och förtryck.
Det blågröna styret i Karlstads kommun vill att kommunen ska analysera sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.
De vill också undersöka om kommunen kan samarbeta mer med föreningar som arbetar med hedersfrågor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge två uppdrag till kommunledningskontoret:

 • Kommunledningskontoret ska samla och analysera hur alla nämnder arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. De nämnder som saknar riktlinjer ska skapa sådana.
 • Kommunledningskontoret ska ge konkreta förslag på utveckling av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det är bra om förvaltningarna kan samarbeta mer med till exempel myndigheter och föreningar.

Kommunledningskontoret ska vara klara med uppdraget senast i mars år 2020.

 

Mer trygghet med inspiration från andra städer

Det blågröna styret i Karlstads kommun vill att kommunen ska förbättra tryggheten.
Kommunen har redan i dag ett bra samarbete med polisen. På Trygghetscenter finns polis, kommun, räddningstjänst och Brottsofferjouren samlade.
Kommunen arbetar även för bättre belysning utomhus, och mot alkohol och droger.

Det blågröna styret vill utveckla arbetet med trygghet mer, och har skrivit ett förslag om hur.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det blågröna styrets förslag.

Kommunledningskontoret får ett uppdrag i fem delar:

 1. ”Ungdomar för trygghet” är tjejer och killar mellan 18 och 23 år som är anställda av Räddningstjänsten, med uppgift att vara bra förebilder för unga.
  Kommunledningskontoret ska ta fram ett konkret förslag för hur Ungdomar för trygghet kan utökas, och hur det kan finansieras.
 2. Kommunen vill också skapa ”Vuxna för trygghet”. Kommunledningskontoret ska skapa en egen Karlstadsmodell för det arbetet, och ge konkreta förslag på hur Vuxna för trygghet kan startas och finansieras.
 3. Kommunledningskontoret ska analysera andra städers trygghetsarbete och lära sig av det. Sedan ska kommunledningskontoret analysera Karlstads trygghetsarbete och ge förslag på utveckling.
 4. Kommunledningskontoret ska undersöka om Karlstad kan använda mer kamerateknik i sitt trygghetsarbete. Kommunledningskontoret ska jämföra hur andra städer använder övervakningskameror, till exempel Helsingborg, Örebro och Köpenhamn.
 5. Kommunledningskontoret ska undersöka hur otrygga platser i Karlstad kan övervakas med kameror.
  Om det är möjligt ska kommunledningskontoret ta fram förslag på var, när och hur kameraövervakning kan ske och hur det ska finansieras.

Kommunledningskontoret ska vara klara med uppdraget senast i mars år 2020.

 

Beslut inför kommunfullmäktige

Vissa ärenden från kommunstyrelsens möte ska vidare till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har sagt vad de tycker, men det är fullmäktige som fattar besluten.


Karlstads Parkerings AB tar över ansvaret för parkeringar

I Karlstads kommun har teknik- och fastighetsnämnden ansvarat för parkeringsfrågor.
Nu har kommunfullmäktige bestämt att ansvaret ska flyttas till Karlstads Parkerings AB, som är ett kommunalt bolag.

Kommunstyrelsen har utrett hur detta påverkar ekonomin, och hur olika regler måste uppdateras.

Beslut

Kommunstyrelsen vill att kommunfullmäktige ska anta dessa fyra förslag:

 • Karlstads Parkerings AB ska ta över ansvaret för all avgiftsbelagd parkering i kommunen.
 • En ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Karlstads Parkerings AB.
 • Nya regler för teknik- och fastighetsnämnden, som börjar gälla 1 oktober 2019.
 • Verkstaden för parkeringsmätare ska flyttas till Karlstads Parkerings AB.

 

Nya avgifter för att gräva, borra och lämna in trafikanordningsplaner

Teknik- och fastighetsnämnden vill att kommunen börjar ta betalt för tillstånd att gräva eller borra på kommunens mark, och för att lämna in trafikanordningsplaner.
En trafikanordningsplan innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut.

I dag kostar det inget att ansöka om tillstånd eller att lämna in trafikanordningsplaner i Karlstad.
Teknik- och fastighetsnämnden har ett förslag på avgifter, eller taxor, för detta.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att följande taxor börjar gälla 1 november 2019:

 • Avgiften för att ansöka om gräv- eller borrtillstånd på kommunens mark ska vara 1 500 kronor.
 • Vid akuta händelser kan entreprenörer få göra anmälan i efterhand. Men avgifterna är då samma.
 • Avgiften för att lämna in trafikanordningsplan ska vara 1 500 kronor.
  Det gäller även om entreprenören lämnar in en gammal plan i efterhand.
 • Om entreprenören börjar gräva eller borra utan att ha tillstånd eller trafikanordningsplan, kan den bli skyldig att betala vite till kommunen.
  Vitet är 10 000 kronor.

 

Mer information

Hela protokollet från kommunstyrelsens möte publiceras på karlstad.se cirka en vecka efter mötet.

Om du har frågor kan du höra av dig till Kontaktcenter.
https://karlstad.se/sv-LL/Kommun-och-politik/Kontaktcenter/

Uppdaterad den