Beslut i korthet 2019

Kommunstyrelsens möte den 21 maj

Några av nyheterna från kommunstyrelsens möte:

  • Det ser ut att bli underskott i kommunstyrelsens budget i år.
  • Utvecklingen av Skutbergets friluftsområde fortsätter, efter att alla synpunkter har sammanställts.
  • Bostadsrättsföreningen VS kan få ersättning av kommunen efter en översvämning.
  • Förslagen till kommunfullmäktige handlar till exempel om nya avgifter för att borra och gräva på kommunens mark.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tog beslut om två ärenden på sitt möte.

Prognos visar på underskott i kommunstyrelsens budget

Kommunstyrelsen har följt upp sin budget för år 2019.

Man har utvärderat månaderna januari–april och gjort en prognos för resten av året.

Enligt prognosen kommer kommunstyrelsens budget att ha ett underskott på 2,4 miljoner kronor vid årets slut.

Det beror bland annat på två saker:

  • Karlstad Innovation Park går inte bra ekonomiskt. Hyran kostar mer än vad verksamheten drar in.
  • I år skulle kommunen få in 2,2 miljoner kronor för ett nytt system som hanterar ärenden och dokument. Men upphandlingen av systemet är försenad.

Samtidigt har kommunstyrelsen lyckats spara in över 3 miljoner kronor de senaste två åren.

Och det finns ett överskott på 15,3 miljoner som gäller investeringar.

Det beror på att flera enheter har gjort av med mindre pengar än planerat.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Utvecklingen av Skutbergets friluftsområde fortsätter

Skutberget ska utvecklas som frilufts- och rekreationsområde.

För ett år sedan var de olika förslagen på samråd, och då fick alla som bor i Karlstad komma med synpunkter.

Nu har allt samlats i en så kallad samrådsredogörelse.

I den finns synpunkter, kommunens kommentarer och förslag på hur arbetet kan fortsätta.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen.

 

Beslut inför kommunfullmäktige

Några av frågorna från kommunstyrelsens möte ska vidare till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har sagt vad de tycker, men det är fullmäktige som fattar besluten.

De fyra frågorna i slutet är motioner.

En motion är ett förslag från kommunens politiker till kommunfullmäktige.

 

Förlikning mellan kommunen och bostadsrättsförening

Karlstads kommun har haft en tvist med bostadsrättsföreningen Vermelandia stugor.

Vermelandia stugor, som kallas VS, drabbades av översvämningen på Skutberget år 2014.

Därför har VS krävt skadestånd från kommunen.

Nu har kommunen och VS förlikats.

Det betyder att de har kommit överens om en lösning:

Kommunen ska betala 8,75 miljoner kronor i ersättning till VS.

VS ska få byta en del av sin tomtmark med kommunen.

Samtidigt slutar VS att driva ärendet i domstol.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna förlikningen.

 

Nya avgifter för att gräva på kommunal mark

Teknik- och fastighetsnämnden vill att kommunen börjar ta betalt för tillstånd att gräva eller borra på kommunens mark, och för att lämna in trafikanordningsplaner.

En trafikanordningsplan, eller TA-plan, innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut.

I dag kostar det inget att ansöka eller att lämna in en TA-plan i Karlstad.

Kommunen borde också kunna ta ut böter om entreprenörer börjar arbeta utan tillstånd eller TA-plan.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att följande taxor börjar gälla 1 juli 2019:

1. Avgiften för att ansöka om gräv- eller borrtillstånd på kommunens mark ska vara 1 500 kronor.

2. Avgiften för att lämna in trafikanordningsplan ska vara 1 500 kronor.

3. Vid akuta händelser kan entreprenörer få göra anmälan i efterhand.

Men avgifterna är då samma.

4. Om man börjar gräva eller borra utan att ha tillstånd eller trafikanordningsplan, kan man bli skyldig att betala vite till kommunen.

Vitet är 20 000 kronor för tillståndet och 20 000 kronor för trafikanordningsplanen.

 

Motion: Ordna en fullt tillgänglig offentlig toalett i centrala Karlstad

Det borde finnas en offentlig toalett som är helt anpassad för olika funktionsnedsättningar. En sådan toalett ska ha lift och ombytessäng.

Förslaget kommer från Yahye Ibrahim och Inga-Maj Thyberg (Socialdemokraterna).

De vill att kommunen ska undersöka vad det kostar att bygga en sådan toalett, och om den kan placeras i Resurscentrum.

Beslut

Kommunstyrelsen tycker att fullmäktige ska anta förslaget.

I Bibliotekshuset finns en tillgänglighetsanpassad toalett, och den ska få en taklyft.

 

Motion: Personalekonomisk redovisning i kommunens årsredovisning

Vänsterpartiet vill att det ska bli tydligare vad sjukskrivningar kostar.

När kommunen gör sin årsredovisning borde den också redovisa kostnader för personalens sjukfrånvaro och långtidssjukskrivningar.

Det är viktigt, eftersom kommunens kostnader för sjukskrivningar har ökat i flera år.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna motionen.

 

Motion: Kartlägg behovet av vårdplatser för kvinnor i missbruk och psykisk ohälsa

Kvinnor som lever i missbruk och psykisk ohälsa riskerar att drabbas av våld.

Vänsterpartiet vill att kommunen ska utreda om det finns tillräckligt många vårdplatser för de kvinnorna.

Det gäller till exempel så kallade tillnyktringsboenden som är bara för kvinnor.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna motionen.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska utreda frågan.

 

Motion: Bättre framkomlighet och trygghet på vintern

Det måste vara enkelt och tryggt att gå utomhus även när det är snö och is, anser Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet vill att kommunen ska ha bättre tillsyn över gångbanor.

De vill att kommunen ska påminna fastighetsägare om att de är ansvariga för vissa gångbanor. Kommunen kan behöva stötta fastighetsägarna, så att det blir enklare för dem att ta ansvar.

Beslut

Kommunstyrelsen tycker att fullmäktige ska säga nej till delar av motionen.

Kommunen har inte resurser till att ha tillsyn över alla fastighetsägare.

Däremot föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska anta den sista delen: mer och bättre information till fastighetsägare.

Teknik- och fastighetsnämnden kan i så fall arbeta mer med att informera privata fastighetsägare om snöröjning.

 

Hela protokollet från kommunstyrelsens möte publiceras på karlstad.se cirka en vecka efter mötet.

Uppdaterad den