Beslut i korthet 2019

Kommunstyrelsens möte den 27 augusti

Några av nyheterna från kommunstyrelsens möte:

  • Överklagandet av bergtäkten i Ulvsby har gått vidare till en högre domstol.
  • Karlstads kommun vill ta emot samma andel ensamkommande och nyanlända som tidigare år.
  • En ny plan för Välsviken är klar. Förslaget innehåller nya arbetsplatser och 2 000 nya bostäder.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tog beslut om fyra ärenden på sitt möte.

Beslut om idrottsarenor har blivit överklagat

I juni beslutade kommunstyrelsen att bygga om och bygga nya idrottsarenor i Karlstad.
En medborgare har överklagat besluten. Personen anser att kommunen inte har rätt att ta sådana beslut.
Därför ska domstolen Förvaltningsrätten pröva om besluten var fel.

Kommunstyrelsen ska också yttra sig om frågan.
Kommunstyrelsen håller inte med. De anser att besluten var korrekta.

Beslut

Kommunstyrelsen skickar sitt svar till Förvaltningsrätten.

 

Överklagandet av bergtäkten i Ulvsby

I början av året beslutade Mark- och miljödomstolen att säga ja till en bergtäkt i Ulvsby.
Det handlar om att ett företag vill krossa berg och utvinna grus.

Kommunstyrelsen beslutade att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut.
Nu har ärendet gått vidare till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Därför ska kommunen yttra sig igen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att skicka ett yttrande till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Flera partier valde att inte delta i beslutet: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

 

Svar om mottagande av ensamkommande och nyanlända

Länsstyrelsen i Värmland har frågat hur många ensamkommande barn och nyanlända personer som kommunerna vill ta emot år 2020.

Länsstyrelsen behöver veta det, eftersom kommunerna i länet kan komma överens om att omfördela personerna mellan sig.

Karlstads kommun svarar:

  • Karlstads kommun vill ta emot samma andel ensamkommande barn som tidigare år. Till exempel betydde det 10 barn år 2018.
  • Karlstads kommun kan inte ta över andelar från andra kommuner.
  • Karlstads kommun säger ja till att ta emot cirka 100 nyanlända år 2020. Det är samma antal som år 2019.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna sitt svar till länsstyrelsen.
Sverigedemokraterna håller inte med, de reserverar sig mot beslutet.

 

Ny strategi för energi och klimat

Länsstyrelsen i Värmland har skapat en regional strategi för frågor som rör energi och klimat.
Strategins syfte är att länet ska nå de mål som riksdagen har beslutat.

Nu är strategin ute på remiss, och bland andra Karlstads kommun ska svara vad de tycker.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att skicka sitt remissvar till länsstyrelsen.

 

Beslut inför kommunfullmäktige

Vissa ärenden från kommunstyrelsens möte ska vidare till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har sagt vad de tycker, men det är fullmäktige som fattar besluten.

Den första frågan är en motion. En motion är ett förslag från kommunens politiker till kommunfullmäktige.

 

Motion: Gör om återvinningscentraler till centraler för återbruk

Karlstadspartiet Livskvalitet föreslår att kommunens återvinningscentraler i stället ska fokusera på återbruk.
Återbruk innebär att mer av det som slängs ska användas igen, i stället för att till exempel smältas ner och bli nya produkter.

Karlstadspartiet Livskvalitet menar att återbruk stämmer bättre med EU:s miljömål.
De föreslår att nya återbrukscentraler ska ingå i Solareturens uppdrag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska rösta nej till motionen.
Kommunstyrelsen menar att kommunen ska uppmuntra återbruk på andra sätt.

 

Fördjupad plan för Välsviken

I juli godkände stadsbyggnadsnämnden ny plan för området Välsviken.
Nu ska kommunfullmäktige ta beslut om planen.

Det här är några av förslagen i planen:

  • Cirka 2 000 nya bostäder.
  • Nya arbetsplatser. Handel, industri och service i området.
  • Utvecklat friluftsliv för både invånare och turister.

Om planen blir godkänd, så kommer den att ligga till grund för framtida byggande och annan planering av området.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska säga ja till den fördjupade planen för Välsviken.

 

Mer information

Hela protokollet från kommunstyrelsens möte publiceras på karlstad.se cirka en vecka efter mötet.

Om du har frågor kan du höra av dig till Kontaktcenter.
https://karlstad.se/sv-LL/Kommun-och-politik/Kontaktcenter/

Uppdaterad den