Klipp häckar, träd och buskar på privat mark

Du som är fastighetsägare är skyldig att se till att sikten är fri vid utfarter och korsningar. Genom att klippa häckar, träd och buskar minskar du risken för olyckor orsakade av skymd sikt.

Klipp häcken - rädda liv

Du som fastighetsägare är skyldig att se till att växtlighet på tomten är klipps så att sikten är god för att begränsa risken för olyckor. Tänk på att växterna kanske inte bara skymmer sikten i vägkorsningar, utan även gömmer vägmärken och skymmer gatubelysning, vilket påverkar tillgängligheten. Du kan göra några enkla åtgärder före och under sommaren för att rädda liv!

Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Plantera därför häckar och buskar som är mer än en meter höga minst 60 cm från tomtgränsen. Träd och större buskar bör planteras minst två meter från tomtgränsen. Då riskerar de inte att växa utanför tomtgränsen.

Utfart mot gata

Vid en utfart ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gata eller gångbana.

Tecknad bild som visar hur hög en häck får vara.

Hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg.

Tecknad bild som visar mått för häckar.

Tillgänglighet och synliga vägmärken

Tänk på att rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan och buskar som tränger ut i gångbanan.

Du måste även se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att vägmärken med lätthet ska kunna läsas. Om vägmärken och skyltar inte kan läsas kan det leda till trafikolyckor eller att räddningstjänsten inte hittar rätt. Klipp även runt belysningsstolpar.

Tecknad bild visar höjdförhållanden mellan buss och cyklist.

Kontrollera att sikten är god

Sätt dig i en bil och titta tvärs över tomthörnet. Kan du se trafikanterna på den korsande gatan utan problem?

Tänk på att små barn inte syns om din häck, staket eller mur är för hög. Barn kan komma springandes ut från sidan.

Tecknad bild visar sikt och skymd sikt vid häck.

Häckar, buskar och träd ska växa inom din egen tomt

Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Plantera därför häckar och buskar som är mer än 1 m höga minst 60 cm från tomtgränsen. Träd och större buskar bör planteras minst 2 meter från tomtgränsen. Då riskerar de inte att växa utanför tomtgränsen

Kvinna klipper häck

Vad säger lagen?

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna fastigheten. Fastighetsägare ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om du inte gjort det kan du anses brista i din tillsyn över fastighetens inverkan på omgivningen. Om en olycka inträffar på grund av att du inte klippt din häck, dina buskar eller träd, kan det innebära att du som fastighetsägare hålls ansvarig.

Foldern Klipp häcken - rädda liv

Taggar för sidan

Gator
Trafikregler och trafiksäkerhet

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

22 Juli 2024