Två äldre damer med dator och surfplatta på café
April

Först i Sverige med unik upphandling

Karlstads kommun och DigitalWell Arena är först i Sverige med en unik upphandling för att öka vårdens förståelse för kognitiv svikt. Eftersom tjänsten ännu inte existerar ska vi upphandla ett utvecklingsarbete där flera företag kan anlitas för att tillsammans med kommunen utveckla en digital lösning.

I dagsläget har cirka 150 000 personer i Sverige en demenssjukdom. Lägger man till andra former av kognitiv svikt blir antalet betydligt högre. För att kunna ge en individanpassad vård och omsorg behöver vi öka förståelsen kring hur det är att leva med kognitiv svikt. Därför söker vård- och omsorgsförvaltningen nu en digital lösning som kan förmedla den upplevelsen i utbildningen av personal.

"Utifrån kundens behov"

I arbetet finns flera kompetenser samlade. Mikael Nordström, upphandlingsledare på vård- och omsorgsförvaltningen, ansvarar för själva upphandlingsdelen. Ann-Sophie Gustafsson, utvecklingsledare på vård- och omsorgsförvaltningen, processleder arbetet från verksamheten så att alla behov kommer med.

– Vi har initierat behovet av ett digitalt kompetensstöd med syfte att utveckla en upplevelse för medarbetare i hur det är att leva med en kognitiv svikt. Det kan handla om demens, neuropsykiatriska funktionshinder eller annan funktionsvariation. Målet är att vi med ett sådant verktyg ska rusta våra medarbetare att bättre förstå hur det är att vara beroende av stöd och att vi med ett digitalt verktyg utvecklar bemötande och genomförande på bästa sätt utifrån kundens behov, säger Ann-Sophie Gustafsson.

"Förbättra våra arbetssätt"

Kognitionsteamet deltar utifrån expertis om målgrupper och behov.

– I verksamheten är det lätt att det uppstår en situation där man fokuserar på vad som stämmer på ”min kund”. Det är därför lätt att lägga över ansvaret på kunden, där man inte har förstått vad svårigheten är och att det egentligen handlar om de flesta kunder. Med en teknisk lösning vill vi öka förståelsen genom en upplevelse av kognitiv svikt, så att vi på sikt kan förbättra våra arbetssätt och bättre tillgodose kundernas behov, säger Maria Andersson, kognitionsombud.

Unik på flera sätt

Upphandlingen är unik på flera sätt. Eftersom tjänsten ännu inte existerar på marknaden är syftet att upphandla ett utvecklingsarbete där flera företag anlitas för att tillsammans med kommunen utveckla en lösning. Metodiken bygger på att driva parallella processer, där företagens samarbete med kommunen ska ge ökade insikter om både behov och möjliga lösningar.

I samverkan med DigitalWell Arena

Upphandlingen sker i samverkan med DigitalWell Arenas efterfrågeaccelerator. Ett krav på de upphandlingar som kan bli aktuella för efterfrågeacceleratorn är att en potentiell lösning ska vara intressant för offentlig sektor i ett större perspektiv.

Företagen som deltar i upphandlingen utvecklar en lösning som inte bara är relevant för den beställande kunden, utan som också är skalbar och kan spridas till fler. Rättigheterna för de tjänster och produkter som skapas tillfaller de utvecklande bolagen.

DigitalWell Arena bistår företagen med olika stödtjänster i utvecklingsarbetet för att öka möjligheterna att effektiva välfärdstjänster når en större marknad.

"Gynnar både företag och kund"

Tomas Wernerheim är utvecklingsstrateg på kommunledningskontoret.

– Att skalningsperspektivet finns med från början innebär att den första kunden i offentlig sektor, i det här fallet Karlstads kommun, inte betalar hela kostnaden för utveckling, vidareutveckling, drift och underhåll, utan att den kostnaden kan delas mellan flera kunder på sikt. Om tjänsten kan skalas upp och når en större marknad ökar också möjligheterna att den underhålls och förbättras över tid, vilket gynnar både företaget och kunden, säger Thomas Wernerheim.

Ann-Sophie Gustafsson fyller i:

– Det handlar om att utifrån vårt behov och efterfrågan låta leverantör tillsammans med oss utveckla en ny tjänst. Idag finns det inget på marknaden med stöd för den process vi beskriver. Då lämpar sig upphandling för innovationspartnerskap väldigt bra. DigitalWell Arena ansvarar för stödet till leverantören under processen, men också att stödja i uppskalning av tjänsten till offentlig sektor efter att upphandlingen är klar.

Byråkrati som kan hindra innovation

Enligt Per Danielsson, stadsjurist i Karlstads kommun, försvåras försök att hitta nya, innovativa upphandlingslösningar av byråkratin. I upphandlingar där det ställs krav på referenskunder blir innovation rent av omöjlig.

Den metod som nu prövas ska ge större handlingsutrymme att upphandla en tjänst eller produkt man ännu inte kan se framför sig, men som i slutändan bättre löser behovet.

– Det är viktigt att vi följer lagen så att vi säkerställer att konkurrens tas tillvara och att vi får valuta för våra skattepengar. Samtidigt så anger lagen just det, den beskriver hur vi ska gå till väga när vi gör inköp, inte vad som ska köpas eller hur ett samarbete ska se ut, säger Per Danielsson.

Lösningar och företag utvärderas

De kontrakt som initialt kan tilldelas flera företag i utvecklingsprocessen är i Karlstads fall värda 25 000 kronor. Under processens gång utvärderas sedan både lösningarnas och företagens potential, där något eller några företag stegvis väljs ut för att fullfölja utvecklingsarbetet. Att alla företag som deltar i ett tidigt skede får en liten summa, och därmed upphandlas, innebär att de inte kan diskvalificeras i ett senare skede av upphandlingen på grund av sina förkunskaper.

Här hittar du mer information om Karlstads aktuella upphandling och metodiken i DigitalWells efterfrågeaccelerator.