Stöd till kulturverksamhet

Det finns olika typer av ekonomiskt stöd som du kan söka om du bedriver en förening med kulturverksamhet. Är du enskild kulturarbetare finns fondpengar och projektstöd att söka.

Stöd för föreningar som bedriver kulturverksamhet

Stöd till kulturföreningar är ett ekonomiskt stöd till det ideella föreningslivet i Karlstads kommun. Karlstads kommun vill främja föreningslivets mångfald i hela kommunen och genom föreningarna erbjuda alla Karlstadsbor ett brett och varierat kulturutbud.

Tid för ansökan

Ansökan gör du via vår e-tjänst. Stödet söks en gång om året, senast 1 november och avser nästkommande år.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla en beskrivning av vilken verksamhet du planerar framåt, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, resultat- och balansräkning från föregående år. För ny förening ska också stadgarna bifogas.Vid stadgeändring skickas de nya stadgarna till kultur- och fritidsförvaltningen.

Vem kan få stöd?

Stödet kan sökas av ideella kulturföreningar inom Karlstads kommun. Föreningen ska bedriva kontinuerlig verksamhet inom kultursektorn med utåtriktade arrangemang och verksamheten ska ha betydelse för kommunens kulturella utbud och utveckling.

Har din förening blivit beviljad årligt stöd blir den automatiskt stödberättigad förening för det aktuella året. Det innebär bland annat lägre taxa när ni hyr kommunens lokaler.

Stödet kan inte sökas av privatpersoner, ekonomiska föreningar eller företag. För studieförbund och hembygds- och bygdegård gäller särskilda riktlinjer.

Kriterier

 • Verksamheten ska vara riktad till allmänheten snarare än föreningens egna medlemmar
 • Verksamheten ska genomföras i Karlstads kommun och vara tillgänglig för alla.
 • Verksamheten ska vara av större värde för Karlstads kulturliv och bredda kommunens kulturutbud.

Föreningen ska bedriva kulturarrangemang i huvudsak riktade till vuxna.

Verksamheten ska bygga på demokratiska grunder.

Belopp

Ett hundratal föreningar har stöd mellan 1 000 kronor och 300 000 kronor. Storleken på stöden varierar och beror på vilken verksamhet föreningen har.

Stödet till hembygds- och bygdegårdsföreningar är framförallt ett samlingslokalstöd som är avsett att hålla byggnaderna i gott skick och tillgängliga för uthyrning. Samlingslokalen ska vara en lokal som är tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet eller någon liknande verksamhet.

Tid för ansökan

Ansökan gör du via vår e-tjänst. Stödet söks en gång om året, senast 1 november och avser nästkommande år.

Vad ska ansökan innehålla

Ansökan ska innehålla verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, resultat- och balansräkning föregående år. Du ska även bifoga bilaga med sökt summa och motivering.

Vem kan få stöd?

Hembygds- och bygdegårdsföreningar i Karlstads kommun kan få driftsstöd till sin verksamhet. De har också möjlighet att söka stöd till investeringar och projekt.

Kriterier

Driftstödet
 • ett stöd till driften av byggnader och lokaler
 • inget samband med föreningens totalkostnader.
 • hänsyn tas till byggnadens/byggnadernas storlek, standard, skötsel och utnyttjandegrad
 • Det går inte att få stöd till kostnader för löner, räntor och amorteringar .
Investeringsstöd
 • ett stöd till större investeringar och renoveringar där föreningen bör stå för en rimlig del av totalkostnaden.
 • hänsyn tas till föreningens ekonomiska situation och förutsättningar.
Särskilt stöd
 • kan ges till en speciell aktivitet, program eller projekt.

Belopp

Driftstöd

Generellt delas föreningarna in i två grupper som schablonmässigt ges ett lägre eller högre driftstöd. 2025 är det lägre 10 000 kronor och det högre 15 000 kronor. Stödet betalas ut i början av verksamhetsåret och bygger på föregående års redovisning.

Investeringsstöd och Särskilt stöd

75 procent av stödet betalas ut i början av det år som stödet avser. De resterande 25 procenten betalas ut när föreningen genomfört projektet och skickat in en rapport till kultur- och fritidsförvaltningen.

Föreningar som har tillfälliga projekt, arrangemang eller mindre investeringsbehov kan söka tillfälligt ekonomiskt stöd. Kulturarrangemanget ska ha ett värde för Karlstads kulturliv.

Tid för ansökan

Ansökan måste ha kommit in till kultur- och fritidsförvaltningen senast en månad före arrangemanget. Vi beviljar inte stöd i efterhand.

För Tillfälligt stöd finns ingen blankett. För Förlustgaranti finns särskild blankett för både ansökan och slutredovisning, beställ blankett via frida.oskarsson@karlstad.se

Vad ska ansökan innehålla?

Tillfälligt stöd

Ansökan ska innehålla syfte, en beskrivning av arrangemanget och genomförandet, plats för genomförandet och hur arrangemanget ska marknadsföras.
Ansökan ska också innehålla en realistisk kalkyl med specificering av beräknade kostnader och intäkter. Om stöd även söks från annat håll ska detta anges i ansökan.

Förlustgaranti

Ansökan ska innehålla arrangör, medarrangör, projektbeskrivning, syfte, beskrivning av genomförandet, plats för genomförande, marknadsföring samt en specificerad budget. Särskild blankett finns.

Slutredovisning och utbetalning av stöd

Tillfälligt stöd

Tillfälligt stöd kan om så önskas betalas ut med 75 procent i förskott och resterande 25 procent efter inkommen redovisning. Redovisningen ska ske senast en månad efter arrangemanget.

Förlustgarantin

Förlustgarantin betalas ut efter att en ekonomisk redovisning skickats in till kultur- och fritidsförvaltningen. Slutredovisningen ska ske senast en månad efter arrangemanget på särskild blankett. Om ingen slutredovisning skickats in blir förlustgarantin ogiltig. Om föreningen inte behöver utnyttja förlustgarantin ska detta meddelas till kultur- och fritidsförvaltningen snarast. Utbetalning sker inte utan denna redovisning som visar den slutliga förlusten för arrangemanget.

Vem kan få stöd?

Tillfälligt bidrag/stöd

Kulturföreningar med utåtriktad arrangemangsverksamhet kan söka tillfälligt ekonomiskt stöd. Även föreningar utan annat kommunalt stöd kan söka.

Företag, kommunala institutioner eller privatpersoner kan inte söka.

Förlustgaranti

Kulturförening som planerar ett kulturarrangemang kan söka förlustgaranti. Föreningen behöver inte ha ett kommunalt stöd i botten. Även kulturföreningar med kommunalt stöd som planerar ett kulturarrangemang som ligger utanför föreningens ordinarie verksamhet kan söka.

Företag, kommunala institutioner eller privatpersoner kan inte söka.

Kriterier

 • Arrangemanget ska vara ett offentligt kulturarrangemang som bedöms ha ett värde för Karlstads kulturliv, äga rum i Karlstads kommun och annonseras i lokalpress, genom affischering eller digital annons.
 • Karlstads kommun ger inte stöd till fester och firande av högtider.
 • Kulturföreningar som i grunden har ett större kommunalt stöd beviljas sällan extra stöd om inte speciella skäl föreligger.
 • Om förlustgaranti beviljas ska ”med ekonomiskt stöd av Karlstads kommun” eller motsvarande finnas med i all information och marknadsföring av arrangemanget/programmet.
 • Alla projekt kan inte få stöd eftersom vår budget är begränsad. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer projektets konstnärliga kvalitet, planering, ekonomi med mera. Vi tar också hänsyn till mångfalden och balansen i kulturutbudet i Karlstads kommun.
 • Slutredovisning ska ha inkommit senast en månad efter programmet.

Belopp

Totalt fördelas cirka 100 000 kronor per år. Stödets storlek varierar men normalt ligger det mellan 2 000 och 5 000 kronor. Bedömningen görs från fall till fall med hänsyn till disponibla medel.

Studieförbunden är viktiga mötesplatser för kultur och bildning och bidrar till kommunens kulturella utbud.

Tid för ansökan

Ansökan ska skickas in senast 1 november. Ansökningsblankett skickas ut till alla studieförbund med verksamhet i Karlstads kommun.

Vad ska ansökan innehålla?

Uppgifter om att den information som finns i Folkbildningsrådets statistiktabell 20 E Studietimmar och 20 B Unika deltagare för varje studieförbund stämmer och kan ligga till grund för kommunalt stöd.

Material som ska bifogas ansökan är verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för senast genomfört verksamhetsår.

Eventuell verksamhetsplanering för nästkommande år.

Vem kan få stöd?

Studieförbund med dokumenterad verksamhet i Karlstad och vars riksförbund ingår i Folkbildningsrådet kan få kommunalt stöd.

Kriterier

Reglerna för stöd till studieförbunden har fastslagits av kommunfullmäktige och stödet fördelas i enlighet med inlämnat och godkänt statistiskt material.

Belopp

Ett grundstöd på 70 procent av senast genomförda verksamhetsårs stöd utgår till studieförbundens verksamhet årligen. Resterande stöd fördelas enligt verksamhetsandelar som beräknas på studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet som anges i de årliga redovisningarna

Syftet med projektstödet är att förbättra möjligheterna till arbete för professionella kulturarbetare i Karlstad och samtidigt stärka, bredda och vitalisera Karlstads kulturliv.

Tid för ansökan

Senast 15 februari aktuellt år. För stödet finns särskild blankett för både ansökan, beställ blankett via birgitta.collvin@karlstad.se . Ansökan mejlas till kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se

Vad ska ansökan innehålla?

Det här ska ansökan innehålla:

 • beskrivning av kulturarbetarens bakgrund,
 • projektbeskrivning,
 • hur projektet bidrar till konstnärlig utveckling samt stärker, breddar och vitaliserar Karlstads kulturliv.
 • hur projektet bidrar till kulturarbetarens konstnärliga utveckling
 • hur projektet når andra kulturarbetare och hur det blir tillgängligt för allmänheten.
 • Ansökan ska undertecknas av såväl kulturarbetaren som eventuell förening.

Vem kan få stöd?

Du som är professionell kulturarbetare eller förening som avser att arbeta ihop med professionell kulturarbetare kan söka projektstödet. Företag, kulturinstitutioner, utbildningsinstitutioner, kommunala förvaltningar eller bolag kan inte söka stödet.

Kriterier

 • Kulturarbetare ska ha högskoleutbildning eller minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet eller motsvarande
 • Projektet ska bidra till kulturarbetarens konstnärliga utveckling
 • Projektet ska bredda och stärka Karlstads kulturliv
 • Förening som söker ska ha sin hemvist i Karlstads kommun
 • Projektet eller produktionen ska genomföras i Karlstads kommun

Belopp

Stödet utbetalas med 75 procent i förskott och resterande del efter slutredovisning. Kommunen fördelar cirka 480 000 kronor i projektstöd inklusive arbetsstipendier för kulturarbetare.

Stödet är till för att göra tillvaron trivsammare genom kulturaktiviteter för personer på service-, vård- och omsorgsboenden i Karlstads kommun.

Tid för ansökan

Skickas in senast den 15 oktober varje år. Det finns ingen e-tjänst eller särskild ansökningsblankett för stödet. Ansökan skickas till Karlstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla kontaktuppgifter och en beskrivning av projektet med en realistisk budget. Dessutom en beskrivning av hur projektet kompletterar den nuvarande verksamheten och vad den nuvarande verksamheten består av.

Ansökan ska innehålla ett färdigt upplägg av aktiviteten med såväl program, kostnader, lokaler och hur man tänker nå publiken.

Vem kan få stöd?

Inbjudan till samarbete går varje år ut till bland annat kulturföreningar, olika institutioner, studieförbund och föreningar som är verksamma inom vård- och äldreområdet.

Kriterier

 • den som söker ska kunna visa att det inte rör sig om verksamhet som redan tidigare bedrivs och att de egna resurserna som läggs på kultur i vården från den sökandes sida inte har minskat.
 • För projekt riktade till äldre ska samråd och samordning om projektet göras med vård- och omsorgsförvaltningens aktivitetssamordnare innan ansökan lämnas in.
 • Projektet kan rikta sig såväl till äldre som till alla typer av vårdbehövande inom Karlstads kommun.
 • Det går inte att söka stöd för kostnader till mat, fika och egen administration.

Belopp

Det finns 200 000 kronor varje år att fördela till olika kulturaktiviteter.

Målet med stöd till barn- och ungdomskulturprojekt är att alla barn och ungdomar som bor i Karlstads kommun ska få möjlighet att vara delaktiga i konst- och kulturlivet.

Tid för ansökan

Du kan söka stödet löpande under året. Ansökan och återrapport görs via e-tjänst.

Vad ska ansökan innehålla?

I ansökan ska du bland annat informera om mål och syfte och beskriva projektet tillsammans med budget och en beskrivning hur projektet är inkluderade (det vill säga hur det når en bred målgrupp oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, religion, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning).

Återrapport

En återrapport ska lämnas in senast tre månader efter att projektet avslutats. I rapporten ska bland annat en utförlig budget finnas. Föreningen eller organisationen som beviljats stöd ska även ge två konkreta exempel på hur man aktivt motverkar kränkningar och diskriminering, antingen i projektet eller i föreningens ordinarie arbete/verksamhet. Dessa två exempel är obligatoriska att rapportera för att få stöd av Karlstads kommun.

Vem kan få stöd?

Föreningar, studieförbund, förskolor, skolor, kommunala förvaltningar och kulturinstitutioner i Karlstads kommun kan söka stödet.

Kriterier

Verksamheten ska ha ett tydligt kulturperspektiv
Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar (0-20 år)
Barn och unga ska ha möjlighet att påverka form och innehåll
Arrangören ska kunna garantera att verksamheten är drogfri och trygg att delta i

Belopp

För skolor och förvaltningar, undantaget kultur- och fritidsförvaltningen, gäller att den egna finansieringen ska uppgå till minst 50 procent av projektets kostnader.

Taggar för sidan

Föreningsliv och stöd
Kultur

Sidan uppdaterad: 2024-06-03

25 Juni 2024