Pensionärsverksamhet

Lokala pensionärsföreningar kan få bidrag från kommunen både för att bedriva sin ordinarie verksamhet och för projektverksamhet.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget är till för att underlätta finansieringen av pensionärsföreningars ordinarie verksamhet.

Bidragets storlek grundar sig på antalet medlemmar i senaste årsredovisningen. Med medlem menas den som vid senast avslutat verksamhetsår var registrerad som medlem och boende i Karlstad samt har betalat medlemsavgift, dock lägst 100 kronor/år.

Bidraget gäller för det år det utbetalas men grundar sig på uppgifter för föregående verksamhetsår.

Verksamhetsbidrag söks på förhand för nästkommande år och söks årligen. Ansökan ska vara ifylld, inskickad och levererad senast den 1 november.

Din ansökan måste innehålla

 • Ansökan
 • Verksamhetsberättelse
 • Resultat- och balansräkning
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan och budget för innevarande år

Då en förening består av flera sektioner är det huvudföreningen som ska ansöka om bidraget. En förening som är organiserad i kretsar och avdelningar ska söka bidrag via sin krets eller sin avdelning.

Ansök via e-tjänst

För att ansöka via vår e-tjänst så fyller du i dina uppgifter direkt på hemsidan. Vid ansökan via e-tjänst måste hela ansökan fyllas i samtidigt eftersom uppgifterna i din ansökan inte sparas. Du kan välja att bifoga alla handlingar i e-tjänsten eller skicka dem separat via post.

Ansök via post

För att ansöka om verksamhetsbidrag via post så fyller du i blanketten. Sen skickar den tillsammans med de andra ansökningshandlingarna till oss.

Projektbidrag

Projektbidraget är till för att pensionärsföreningar ska ha möjlighet att pröva ny verksamhet eller utöka sin verksamhet under en begränsad tid.

Bidrag till projektverksamhet fördelas efter prövning av varje enskild ansökan. Som projektverksamhet räknas:

 • Tidsbegränsade insatser som inte kan finansieras inom föreningens budget.
 • Insatser som inte är att betrakta som föreningens reguljära verksamhet, men som kan fortsätta i denna efter projektets slut.
 • Insatser av social karaktär.
 • Utveckling av brukarinflytande.

Projektbidrag kan sökas när som helst under pågående verksamhetsår. Ansökan görs alltid för ett år i taget. Projekt som pågår längre än tre år betraktas oftast som ordinarie verksamhet. Ansökan sker antingen via e-tjänst eller post.

Då en förening består av flera sektioner är det huvudföreningen som ska ansöka om bidraget. En förening som är organiserad i kretsar och avdelningar ska söka bidrag via sin krets eller sin avdelning

Ansök om projektbidrag via e-tjänst

För att ansöka via vår e-tjänst så fyller du i dina uppgifter direkt på hemsidan. Vid ansökan via e-tjänst måste hela ansökan fyllas i samtidigt eftersom uppgifterna i din ansökan inte sparas.

Ansök via post

För att ansöka om verksamhetsbidrag via post så fyller du i blanketten. Sen skickar den tillsammans med de andra ansökningshandlingarna till oss.

Föreningar som tidigare mottagit projektbidrag ska efter avslutat projekt eller i samband med ny ansökan fylla i en återrapportering av projektet och skicka den till oss.

Bra att veta om föreningsbidrag

Föreningar som har rätt till bidrag

För att din förening ska kunna ansöka om bidrag ska den

 • vara ansluten till en riksorganisation
 • verksam inom nämndens verksamhetsområde
 • bedriva kontinuerlig verksamhet och vara uppbyggd enligt demokratiska principer
 • ha stadgeenligt vald styrelse och revisorer och hålla årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelserna godkänns

Sammanslutningar av föreningar och avdelningar inom samma riksorganisation och med gemensam kretsstyrelse eller motsvarande kan också ha rätt till bidrag.

Föreningar som inte har rätt till bidrag

 • Föreningar som får motsvarande bidrag från annan kommunal nämnd eller styrelse
 • Skolföreningar
 • Föreningar (organisationer) inom Svenska kyrkan, som får stöd av skattemedel från den kyrkliga kommunen
 • Föreningar vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen, till exempel fackföreningar
 • Riksorganisationer, länsorganisationer eller studieförbund

Taggar för sidan

Föreningsliv och stöd
Äldre

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

15 Juni 2024