Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Stöd till spontankultur

Karlstads kommuns stöd till spontankultur syftar till att öka möjligheterna för Karlstadsborna att spontant utöva olika typer av kultur på egen hand.

Stöd beviljas till aktiviteter vid enstaka tillfällen eller fasta installationer som bidrar till ökad kulturutövning i Karlstads kommun. Ett grundkriterium är att allmänheten alltid har kostnadsfri tillgång till aktiviteten eller installationen. Stöd kan beviljas till installationer, lokaler eller enklare förbrukningsmaterial men inte till ledarens eller initiativtagarens arvode.

Ansökan

Handläggningstid är cirka två månader. Ansökan görs genom e-tjänst.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla följande

  • information om vilken typ av objekt/aktivitet ansökan avser,
  • information om platsen där objektet/aktiviteten skall placeras,
  • beskrivning av syftet med objektet/aktiviteten,
  • en specifikation över beräknade kostnader.

Ansökan kan komma att behöva kompletteras med ytterligare handlingar om handläggare bedömer det som nödvändigt inför beslut.

Vem kan få stöd

Stödet kan sökas av alla Karlstadsbor, såväl föreningar som privatpersoner över 18 år.

Kriterier

Objektet/aktiviteten ska

  • bidra till att bredda kulturutbudet för Karlstadsborna,
  • alltid vara öppet för alla och inte kunna abonneras eller bokas,
  • vara kostnadsfritt för alla användare/deltagare,
  • vara placerat/genomföras där det inte uppfattas som störande för omgivningen,
  • ha ett tydligt kulturperspektiv.

Vid ansökan görs en bedömning av handläggare om ansökan faller inom ramen för spontankultur eller inte.

Belopp

Det finns inget maxbelopp för ansökt summa, men spontankultursstödet är avsett för investeringar av mindre omfattnin

Sidan uppdaterad: 2023-06-02

Hittade du rätt information på sidan?