Äventyrslekplats - frågor och svar

{"X":0.2,"Y":0.0,"Width":0.6225,"Height":1.0}
Några av de lekredskap som planeras på lekplatsen

Äventyrslekplatsen planeras mellan parkeringsplatsen och badplatsen på Skutberget. Sedan byggstarten har äventyrslekplatsen fått mycket uppmärksamhet avseende strandskyddsdispens eftersom en del av lekplatsen är planerad och påbörjad inom strandskyddat område. Men vad har egentligen hänt och vad är på gång? Här hoppas vi att du hittar alla svaren.

  1. När vi 2017 frågade vad Karlstadsborna vill ha för aktiviteter på Skutberget stod en äventyrslekplats högt upp bland önskemålen. Lekplatsen finns med i visionen för Skutberget som antogs 2019 av kommunfullmäktige.
  2. Innan byggstart har kontakter tagits med bygglovsenheten i kommunen för att säkerställa att rätt tillstånd och lov söks. Bygglovsenheten bedömde att varken strandskyddsdispens eller bygglov krävs.
  3. Efter byggstart har lekplatsen anmälts och en tillsyn har genomförts på byggplatsen. Anmälan avskrevs eftersom bygglovsenheten gjorde samma bedömning som tidigare.
  4. Beslutet om att avskriva ärendet har överklagats till länsstyrelsen.
  5. Länsstyrelsen beslutade då att lämna tillbaka ärendet till kommunens bygglovsenhet eftersom länsstyrelsen anser att en strandskyddsdispens krävs.
  6. Efter länsstyrelsens beslut har all byggnation på äventyrslekplatsen upphört.
  7. Teknik- och fastighetsförvaltningen har nu lämnat in ansökan om strandskyddsdispens utifall det vid en kommande domstolsprövning skulle visa sig att det krävs. Samma förvaltning har också lämnat in en ansökan till stadsbyggnadsnämnden för att få prövat om lekplatsen överensstämmer med vissa krav i plan- och bygglagen, eftersom teknik- och fastighetsförvaltningen anser att åtgärden inte kräver bygglov. Det är alltså inte samma sak som en ansökan om bygglov.
  8. Kommunen kommer överklaga länsstyrelsens beslut om strandskyddet vilket innebär att beslutet inte gäller så länge domstolen inte har avgjort frågan.
  9. Stadsbyggnadsnämnden beviljade strandskyddsdispens den 24 mars.
  10. Stranskyddsdispensen godkändes av Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut har överklagats av Skutbergets wenner. Det är nu mark- och miljödomstolen som beslutar om strandskyddsdispensen ska gälla.

Vad innebär strandskyddet?

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Ligger hela lekplatsen inom strandskyddet?

Nej, endast delar av det ligger inom strandskyddet. Den del av lekplatsen som är inom strandskyddet består av en gångstig, en liten katt, mus, snigel och gris (4st totalt) i trä, två små kojor till de mindre barnen, två picknickbord, ett balanshinder, ett klätternät, två mindre spel och entréportaler. På kartan nedan ser du strandskyddsgränsen markerad.

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}

Är lekplatsen ett miljöbrott?

Bygglovsenheten har inför byggstart bedömt, utifrån gällande lagstiftning, att strandskyddsdispens inte krävs. Efter en anmälan och där på följande tillsyn på byggarbetsplatsen har bygglovsenheten stått fast vid sin ursprungliga bedömning att ingen strandskyddsdispens krävs eftersom lekplatsen inte strider mot strandskyddets syfte.
Länsstyrelsen har gjort en annan bedömning och anser att strandskyddsdispens krävs.
Länsstyrelsen och kommunen har gjort olika bedömningar i frågan och bedömningar är vad det ofta handlar om när det gäller lagen. Kommunen tänker överklaga länsstyrelsens beslut och då kommer frågan prövas och avgöras av mark- och miljödomstolen. Fram tills domstolen har avgjort frågan gäller inte länsstyrelsens beslut men det påbörjade arbetet med lekplatsen kommer ändå inte att fortsätta under den tiden. Tills högre instans har avgjort frågan råder det alltså olika uppfattning kring om lekplatsen är ett miljöbrott eller inte.

Hur funkar det med strandskyddsdispens, var fattas besluten?

Det är stadsbyggnadsnämnden som fattar beslut om strandskyddsdispens krävs. Dessa beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Om länsstyrelsen inte instämmer i beslutet kan ärendet återförvisas till stadsbyggnadsnämnden för vidare handläggning. Beslut som fattas av länsstyrelsen kan överklagas till mark- och miljödomstolen och därefter mark- och miljööverdomstolen. Det är inte förrän beslut fattats där som vi kan säga om den ursprungliga bedömningen anses vara felaktig.

Hur stort är det strandskyddade området på Skutberget?

Det generella strandskyddet är 100 meter vid alla sjöar och vattendrag, så även kring Vänern. Länsstyrelsen fick när strandskyddslagen ändrades 2009 möjlighet att besluta om utvidgat strandskydd på land upp till 300 meter för områden där det var särskilt motiverat. I ett beslut 16 december 2014 beslutade länsstyrelsen om utvidgat strandskydd för ett antal områden i Värmland, bl a delar av Skutberget. Vid äventyrslekplatsen är strandskyddsområdet 100 meter.

Sidan uppdaterad: 2023-05-23

3 Oktober 2023