Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Detta har hänt på Skutberget på Skutberget

Detaljplan för en planerad temapark på en mindre del av Skutberget, en vision och ett planprogram samt en detaljplan för friluftsområdet. Det är huvuddelarna i det som hänt kring hur Skutbergets framtid ska formas. I och med mark- och miljödomstolens beslut att upphäva temaparkens detaljplan faller nu de övriga delarna också och vi vet idag inte exakt hur Skutberget kommer att utvecklas. Det är en fråga som våra politiker kommer att ta ställning till. På de här sidorna har vi samlat material som inte längre är aktuellt men som kan vara värdefullt att bevara.

Information om sagovärlden och detaljplanen för friluftsområdet

Ett förslag till detaljplan för friluftsområdet har arbetats fram och samrådet kring planen genomfördes. Planens främsta syfte är att säkerställa att friluftsområdet långsiktigt avsätts som allmänt tillgängligt friluftsområde och att ge skydd åt befintliga, kulturhistoriskt, värdefulla byggnader. Eftersom denna plan innehåller insatser som hade kunnat genomföras om detaljplanen för temaparksområdet vunnit laga kraft pausas nu arbetet med friluftsområdets plan.

Detaljplanen upphävdes av mark- och miljödomstolen i maj 2021.

Vårt förslag till utveckling av Skutberget bestod av tre delar. En vision för frilufts- och rekreationsområdet (även kallat planprogram), ett förslag till detaljplan och en detaljplan för en sagovärld. Visions- och planprogramet ligger till grund för detaljplanen för friluftsområdet.

Under september 2017 genomfördes en medborgardialog om utvecklingen av Skutberget. Förutom en enkät på karlstad.se innehöll dialogen även möten med alla föreningar som är aktiva på Skutberget, en enkät till föreningar i Karlstad med verksamhet för barn och unga samt workshops med barn och unga på fem grundskolor.

Dialog kring sagovärldens detaljplan hölls i form av samråd samt granskning vid två separata tillfällen.

Här hittar du en film som beskriver den nu inaktuella, planerade, utvecklingen.

Stugorna på Skutberget hyrs inte ut

Vi har fått en del frågor om uthyrning av kommunens stugor på Skutberget. Stugorna hyrs inte ut. Det finns inget beslut om vad som kommer hända med stugorna framöver. Det är en fråga som våra politiker kommer att ta ställning till. Om det blir aktuellt med uthyrning i framtiden kommer en del av stugorna först att behöva rustas upp.


Sidan uppdaterad: 2023-06-30

Hittade du rätt information på sidan?