Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Frågor och svar

Det är många som har frågor om planerna för utvecklingen av Skutbergets friluftsområde och en eventuell etablering av en sagovärld på delar av området. Här har vi samlat frågor och svar för dig som vill veta mer.

Skutbergets utveckling – övergripande frågor

Varför kan inte Skutberget få fortsätta att vara som det är?

Efter att Karlstads kommun 1944 köpte huvuddelen av det område som idag är känt som Skutberget omvandlades området successivt från skogs- och jordbruksmark till en plats för friluftsliv.

Områdets popularitet är grundad i olika investeringar och insatser från kommunen, privatpersoner, föreningsaktiva och olika företag. Framgången bygger inte på att den värmländska urskogen har lämnats orörd, utan tvärtom på en stegvis anpassning av området för att möta samtidens krav.

Vi vill fortsätta på den inslagna vägen. Skutberget ska fortsätta att vara ett öppet naturområde med bad, motion och friluftsliv. Här ska också finnas funktioner som den som vill kan betala för att använda: däribland den camping som har funnits i området sedan 1950-talet, olika serveringar och i framtiden även en sagovärld för barnfamiljer.

Vilka av Karlstadsbornas önskemål från medborgardialogen finns med i visionen?

Medborgardialogen visade att de flesta vill att Skutberget ska utvecklas till något mer än det är idag och att det ska vara en plats för friluftsliv och rekreation i nära samklang med naturen. Följande som kom fram i medborgardialogen finns med i förslaget till vision:

 • Höghöjdsbana
 • Äventyrslekplats
 • Bryggor
 • Bastu
 • Fler grillplatser
 • Kompletterande mountainbikespår
 • Ny servicebyggnad med omklädningsmöjligheter och dusch
 • Fiske
 • Möjlighet till svampplockning
 • Minigolf

Varför följer inte kommunen det inriktningsbeslut om ett besöksområde på Skutberget som kommunstyrelsen tog 2007?

I beslutet som kommunstyrelsen tog 2007 finns tio utgångspunkter och kriterier för det fortsatta arbetet med att hitta en upplevelseanläggning till Skutberget. Kommunen bedömer att Muminvärlden passar väl in på ma­joriteten av dessa punkter. Att Muminvärlden är natur- och terränganpassad och passar väl in på Skutberget väger till exempel tyngre än att parkens tema ska ha lokal eller regional prägel. Kommunen har länge sökt lämplig aktör som uppfyller alla kriterierna.

Kommer Skutbergets friluftsområde att hamna bakom staket nu?

Nej, Skutbergets friluftsområde ska inte hägnas in av staket. Det är bara den del av området som föreslås bli sagovärld som kommer att ha ett staket.

Utanför sagovärldens säsong ska området vara öppet och tillgängligt för allmänheten. Det kommer då att på sikt vara möjligt att promenera på gångbro till ön Ytterholmen och längs nya gångstigar.

Varför har inte kommunen satsat på friluftsområdet tidigare?

Kommunen har genom åren gjort många olika investeringar i området. Bland annat när det gäller utveckling och underhåll av motionsspår, fotbollsplaner och att skapa möjlighet för olika fritidsaktiviteter.

Till det kommer insatser och investeringar från olika privatpersoner, föreningar och företag.

Varför fick inte Karlstadsborna tycka till om planerna för sagovärlden i medborgardialogen om Skutbergets friluftsområde som hölls 2017?

Medborgardialogen gällde utvecklingen av det öppna friluftsområdet.

Synpunkter på planen för utvecklingen av besöksområdet kunde lämnas under samrådet som genomfördes under våren 2018. Ytterligare synpunkter har kunnat lämnas under den så kallade granskningsfasen under 2019.

Varför villkorar kommunen utvecklingen av Skutberget med sagovärlden? Varför kommer inte förslagen till upprustning av friluftslivet som redovisas i planprogrammet/visionen bli verklighet om inte sagovärlden kommer till?

Vi ser utvecklingen av Skutberget som en helhet. Om det av något skäl inte skulle bli aktuellt med en sagovärld, behöver vi se över planen för hela området.

Varför har planerna gjorts i fel ordning? Varför görs inte visionen klar innan kommunen påbörjar planeringen för en sagovärld?

Planeringen för att utveckla Skutberget har pågått över ett decennium. Det första beslutet om att komplettera friluftsområdet med ett särskilt besöksområde fattades av kommunfullmäktige 2005.

Visionsarbetet påbörjades under 2016 efter att kommunen återtog driften av motionscentralen och Skutbergsgården från företaget som driver campingen i området. Därför sammanfaller nu planeringen för besöksområdet med utvecklingen av hela området.

Hur har föreningslivet varit involverade i att ta fram planprogrammet för friluftsområdet?

I september 2017 genomförde vi en medborgardialog i fyra delar, där skolor, föreningar, Karlstadsbor, barn och unga tillfrågades om hur de använder Skutberget, vad som fungerar bra och dåligt samt vad man vill göra på Skutberget i framtiden.

Under medborgardialogen genomfördes samtal med föreningar som är aktiva på området idag. Det skickades även ut 150 enkäter till stödberättigade föreningar som inte är aktiva på området idag. Vi har sedan haft fortsatta diskussioner med föreningar.

Är Skutberget en donation till kommunen från en privatperson?

Skutberget är inte en donation, den största delen av friluftsområdet köptes av Karlstads kommun på 1940-talet. Under åren har kommunen köpt upp omkring 50 strandnära fritidshus för att utöka allmänhetens friluftsområde.

Vad händer med strandskyddet på området om sagovärlden blir verklighet?

Vårt förslag är att strandskyddet upphävs inom det område som planeras för en sagovärld. Strandskyddet inom den största delen av Skutberget kommer att bli kvar som idag.

Det finns i huvdsak fyra anledningar till att upphäva strandskyddet inom det område som planeras för sagovärld:

 1. I verkligheten begränsas strandskyddet redan idag i delar av området. Det beror på att det finns ett antal privata fritidshus som gör att stranden inte upplevs som tillgänglig. Dessutom kan ön Ytterholmen bara nås via vattnet.
 2. Sagovärldens verksamhet är i Nådendal begränsad till sommaren samt enstaka veckor under skollov, det kommer förmodligen se liknande ut på Skutberget. Under resterande tid kommer allmänheten ha tillgång till hela området, även den del som idag inte är tillgängligt. På sikt kommer man kunna nå Ytterholmen via en bro.
 3. Sagovärlden är beroende av vatten för att fungera som tänkt.
 4. Sagovärldens etablering kan direkt kopplas till nationella mål för turism och tillväxt. En etablering skapar tillväxtmöjligheter lokalt och regionalt, arbetstillfällen, kompetensförsörjning och befolkningsökning. Det är inte bara arbetstillfällen i själva anläggningen som skapas utan även på andra platser inom besöksnäringen

Utveckling av en sagovärld

Hur mycket har arbetet med sagovärlden kostat kommunen fram till april 2021?

Totalt har det hittills kostat cirka 4,6 mnkr.

 • 4,1 mnkr är kostnader kopplat till planarbetet. I detta ingår tjänstepersonernas tid samt kostnader för utredningar, så som till exempel naturinventeringar och geoteknik.
 • 460 000 kr är kommunikationsstöd.
 • En liten del av totalbeloppet har gått till juridiskt stöd kopplat till avtalet mellan kommunen och Muminvärlden.
 • Ytterligare cirka 400 000 kr bedöms tillkomma för pågående processer kopplat till detaljplanen.

När marken upplåts får kommunen intäkter som täcker dessa kostnader.

Utöver de ovan nämnda beloppen har Bussiness Värmland bekostat HUI-rapporten med cirka 200 000 kr.

Varför måste Muminvärlden ligga på Skutberget? Det finns väl många andra platser i Karlstad där den kan ligga?

Ett inriktningsbeslut för området togs av kommunfullmäktige 2005. Beslutet innebar en förändring från ett friluftsområde till ett utpekat besöksområde som skulle attrahera externa besökare.

Ytterligare ett inriktningsbeslut för området togs av kommunstyrelsen 2007. Detta beslut innebar att det skulle skapas planeringsmässiga förutsättningar för en upplevelseanläggning på Skutberget.

Kommunfullmäktige antog Karlstads kommuns nu gällande översiktsplan 2012 och den vann laga kraft 2014. I översiktsplanen pekas hela Skutbergets Vänernära område ut för upplevelseanläggning. I planen listas också ett antal krav på en etablering av en upplevelseanläggning i Karlstad, bland annat att anläggningen ska vara en föregångare i anpassningen till den omgivande naturen och att Vänerns unika resurs ska tas tillvara.

Vi har gjort en lokaliseringsanalys och undersökt andra tänkbara placeringar för sagovärlden. Samtliga lägen som analyserats ligger vid Vänern eftersom ett innanhav är ett villkor för etable­ringen. Naturen, terrängen och den direkta kopplingen till vattnet utgör en grundläggande del i sagan och historien om Mumindalen.

Analysen kom fram till att Skutberget är det bästa alternativet utifrån våra önskemål om utveckling av Skutbergets friluftsområde, företagets krav på område (direkt koppling till Vänern samt kuperad, uppväxt skogsnatur) och samverkansfördelar med annan besöksnäringsverksamhet i Karlstad, såsom camping, hotell, restauranger och annat kulturutbud.

Skutberget har också ett mycket bra trafikläge med enkel tillfart direkt från E18, goda buss- och cykelförbindelser med Karlstads centrum, möjlighet till boende på den befintliga campingen samt möjligheter till bad och andra friluftsaktiviteter utanför själva upplevelseanläggningen.

Utifrån tidigare beslut och lokaliseringsanalysen är därför inga andra placeringar aktuella.

Hela lokaliseringsanalysen

Varför placeras inte sagovärlden i den västra delen av Skutberget?

Den västra delen av Skutberget är mest lämplig att utveckla för mer av bad och naturupplevelser, bland annat genom dess fina badklippor, strandbad och kopplingen till områdets stora skogsområden.

Är människor utanför Finland intresserade av Mumin?

Muminberättelserna har publicerats som romaner, bilderböcker och serier och översatts till nästan 50 språk. De tecknade filmerna har visats i 120 länder. Mest populära är Tove Janssons berättelser om Muminfamiljen i Japan och andra asiatiska länder, men även i Storbritannien, Norden och Polen.

Dagens Muminvärlden i Nådendal i Finland lockar cirka 200 000 besökare varje år och Tove Janssons böcker är fortfarande mycket populära både i Norden och Asien. Företaget Muminvärlden bedömer att en sagovärld i Karlstad skulle ha förutsättningar att locka minst lika många besökare som i Finland. Det bor omkring sex miljoner människor inom en radie av ungefär tre timmars bilresa från Karlstad.

Har det gjorts en marknadsanalys av hur attraktiv en sagovärld i Karlstad skulle vara?

Business Värmland och Visit Värmland har beställt en turistekonomisk analys av effekterna för Karlstads kommun av företaget HUI Research AB (HUI). Rapporten från analysen visar att en etablering skulle få positiva effekter turismekonomiskt för Karlstad och Värmland. HUI bedömer att den totala turismomsättningen vid 200 000 besökare i sagovärlden per år skulle uppgå till 140 miljoner kronor. Av denna summa skulle cirka 20 miljoner gå till handeln, 42 miljoner till hotell och camping samt 38 miljoner till restauranger och caféer (resterande skulle vara biljettintäkter). Förutom de 250 säsongsarbetstillfällen som parken i sig beräknas kunna skapa skulle den ökade omsättningen enligt HUI innebära ytterligare 68 årsarbetstillfällen till branschen.

Turistekonomisk analys

Hur mycket skulle en etablering av sagovärlden på Skutberget kosta skattebetalarna i Karlstad?

Totalt räknar vi med att kommunen kommer att göra investeringar för 73,5 miljoner kronor runt sagovärlden. Hela beloppet finansieras av de intäkter vi får från Muminvärlden.

Kostnader

Typ av insats:

Beräknad kostnad:

Badvik, flytt av motionsspår, båtramp, grillplatser mm

42 miljoner kr

Komplettering av cykelväg

1 miljon kr

Framtagande detaljplan

4,5 miljoner kr

Parkeringsplatser

8 miljoner kr

Ombyggnation korsning med busshållplats (för hela Skutberget)

10 miljoner

Vatten och avlopp

8 miljoner kr

SUMMA

73,5 miljoner kr

Av dessa 73,5 miljoner kr finansieras minst 57,5 miljoner kr genom tomträttsavgälden som Muminvärlden betalar till kommunen.

Resterande 16 miljoner finansieras genom särskilda avtal för parkeringen och för vatten och avlopp.

Muminvärlden betalar själv för parkens utformning, detta beräknas till 200 miljoner kronor.

Karlstads kommun har också tagit fram en handlingsplan kopplad till Visions- och planprogrammet för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde. I handlingsplanen redovisas kostnader som rör friluftsområdet.

Kommer Karlstads kommun att sälja mark till sagovärlden?

Kommunen kommer inte att sälja mark. Ett tomträttsavtal tecknas mellan Karlstads kommun och företaget för den del av området där sagovärlden skulle ligga. Avtalet innebär att sagovärlden skulle få använda marken mot en avgift och att kommunen äger marken.

En tomträtt ger sagovärlden samma rättigheter som en vanlig fastighetsägare och avtalet förlängs automatisk 20 år åt gången om inte kommunen väljer att säga upp avtalet. Det är bara kommunen som kan säga upp ett tomträttsavtal.

Ska det införas entréavgift till Skutberget?

Nej. Om en sagovärld etableras på en del av området kommer det att bli inträdesavgift till denna under den del av året den håller öppet, men inte till övriga delar av området.

Har det gjorts en upphandling av företaget Muminvärlden?

Upphandlingar är aktuella om en aktör ska driva något på uppdrag av kommunen. I det här fallet handlar det istället om att kommunen hyr ut mark åt ett privat företag som vill bedriva en viss verksamhet.

Kommunen kontaktas varje år av många olika aktörer som vill undersöka förutsättningarna för att investera i Karlstad. I det här fallet tog Muminvärlden kontakt med kommunen utifrån kommunfullmäktiges tidigare beslut om att försöka få till ett besöksområde på Skutberget.

Hur ska kommunen styra att sagovärldens gäster inte parkerar på friluftsområdet och vice versa?

Den planerade parkeringen för sagovärlden bedöms vara tillräckligt stor för att besökare som kommer med bil inte ska behöva parkera på annan plats.

Skulle parkeringsbehovet öka finns möjlighet att ordna med en tillfällig parkering inom Eriksbergsområdet, norr om E18.

På vilket sätt väger sagovärldens intressen tyngre än allmänhetens tillgång till området under hela året?

Skutberget är ett stort område. Sagovärlden är tänkt att ta en del av detta i anspråk. Kommunen eftersträvar en bra helhet med stora öppna ytor för friluftsliv, kombinerat med verksamheter som campingen och den nya sagovärlden som man behöver betala för att använda. Allmänheten kommer fortfarande att ha tillgång till mycket stora ytor intill Skutbergets strandlinje. En sagovärld kommer att öka Karlstads attraktionskraft och skapa jobb, både i sagovärlden och besöksnäringen i Karlstad. Vi bedömer att detta sammantaget väger tyngre än strandskyddet för den delen av Skutberget.

Hur kommer det sig att detaljplaneområdet och sagovärlden på Skutberget är större än den i Nådendal? Är det för att parken ska utvecklas till något mer? Vad i så fall?

Anledningen till att parken i Karlstad är större än den i Nådendal beror på att terrängen ser annorlunda ut här i jämfört med i Nådendal. Parken i Nådendal är mindre till ytan men har större höjdskillnader mellan olika delar av området, vilket skapar en känsla av att området är större än vad det faktiskt är när man vistas där. De olika ”rummen” i parken är viktiga för känslan och för att få till detta på Skutberget behövs en större yta. En stor del av ytan i Skutberget utgörs av vatten.

Hur kan kommunen ange att det blir små negativa miljökonsekvenser med alla åtgärder som krävs för att få till sagovärlden?

Bedömningen av vilka konsekvenser planförslaget för sagovärlden kommer att få på områdets natur-, vatten- friluftsliv- och kulturmiljö har gjorts av konsultfirman WSP som har stor erfarenhet av att göra miljöbedömningar. Metoderna för bedömningen följer den praxis som gäller för den här typen av bedömningar i hela Sverige.

Skutbergets utveckling – detaljfrågor

Processen kommer att ta lång tid, beslut i frågan kommer troligen att överklagas. Vad kommer att hända på Skutberget under tiden?

För kommunen är det viktigt att parallellt med planeringen av långsiktiga investeringar också se till att den löpande skötseln av området fungerar på ett bra sätt.

Under de senaste åren har vi bland annat byggt nya grillplatser, ställt ut nya soptunnor med källsortering, lagt nytt grus på parkeringen och skapat en särskild motionsslinga för funktionshindrade. Motionsspåren underhålls kontinuerligt och utsågs 2017 till Sveriges bästa motionsspår. Parallellt med detta har företaget som driver campingen på Skutberget byggt klart ett nytt servicecenter med butik och servering som är öppet för alla.

Vi ser löpande över vilka ytterligare åtgärder som behövs för att se till att Skutberget fortsätter att vara ett populärt besöksmål även fram till dess att de mer omfattande satsningarna inom området är genomförda.

Hur kommer trafiksituationen se ut med så många fler bilar som ska trafikera av- och påfarterna till E18?

Karlstads kommun har med hjälp av företaget WSP gjort en trafikutredning avseende Skutberget. Trafikverket har det övergripande ansvaret för trafiken på E18 och har varit samrådspart i trafikutredningen.

För att beräkna den förväntade trafikmängden har trafikutredningen utgått delvis från besöksantalet i Nådendal. Beräkningarna bygger på den förväntade trafiken under en dag med maximalt antal besökare samt på en dag med medianantal besökare där 80 procent av besökarna åker egen bil. De trafiksimuleringar som gjorts visar alla att det befintliga vägnätet klarar av trafiken som uppstår med anledning av sagovärlden. Mindre köbildning kan uppstå på rampen västerifrån men rampen är tillräckligt lång för att inte köbildningen ska nå ut till E18.

Trafikutredningen beskriver också möjliga lösningar om det skulle visa sig att den förväntade trafikmängden blir större och ger upphov till köbildningar.

Trafikverket arbetar för närvarande tillsammans med kommunen på åtgärdsval för utveckling av hela trafiklösningen till Bergvik och Skutberget. Vilka åtgärder som kommer att föreslås är ännu inte klart.

Trafikutredning

Hur ska kommunikationerna på Skutberget utvecklas?

Sagovärlden skulle få en egen parkering, helt skild från friluftsområdet.

Östra områdets parkering skulle flyttas lite längre norrut för att skapa fler aktivitetsytor nära stranden. Där skulle det bli ungefär lika många parkeringsplatser som idag. Busshållplatsen i östra delen skulle finnas kvar men ligga vid ett nytt entrétorg.

Nya parkeringsplatser skulle också byggas vid den västra entrén till området. I väster föreslås en ny busshållplats för besökare till en ny servicebyggnad och en ny badvik.

Cykelvägen från centrum skulle förlängas fram till östra entrén samt till västra entrén längs Bomstadsvägen.

Hur kommer tillgängligheten för de som åker buss eller cyklar att se ut?

Tillgängligheten förbättras genom nya busshållplatser och komplettering av saknade cykelvägar till området.

Är det möjligt att anlägga en ny badvik på området?

Ja. Både bottenfaunaunakartläggningen och provtagning från sediment pekar på att det finns goda förutsättningar för en ny badvik i den västra delen av Skutberget. Nästa steg är att utreda hur detta kan gå till – bland annat när det gäller att gräva, röja vass och fylla upp med sand.

Var skulle båtar läggas?

Lägen för båtramp håller på att utredas då det under samrådet framkom många synpunkter kring den föreslagna placeringen.
Sjösättningen av jollar kommer att ske från badviken i väster, på samma sätt som det görs idag vid badviken vid motionscentralen.

Kommer det att finnas ett nakenbad på området?

Nej. Skutberget ska vara ett öppet område dit alla känner sig välkomna. Därför planerar vi inte för att någon del av stranden ska användas för nakenbad.

Kommer det något nytt istället för dagens motionscentral?

Som del i planeringen för framtidens Skutberget undersöker vi förutsättningarna för att bygga en ny servicebyggnad på någon annan plats i området.

Sidan uppdaterad: 2023-05-23

Hittade du rätt information på sidan?