Gammalt studiofoto på Anna Ljungkvist

Anna Ljungkvist - första kvinnan i Karlstads stadsfullmäktige

Så här på internationella kvinnodagen är det väl lämpligt att lyfta fram en av stadens egna förgrundsgestalter för kvinnliga rättigheter, Anna Ljungkvist.

Texten är skriven i mars 2018.

Uppväxt och yrke

Anna Maria Ljungkvist föddes i Husaby i Skaraborg den 4 februari 1872. Hon utbildade sig till folkskollärarinna i Skara och flyttade 1897 till Karlstad där hon sedan var verksam som lärarinna fram till uppnådd pensionsålder.

Utöver sitt lärarjobb var Anna engagerad både i rösträttsrörelsen och i olika kvinno- och nykterhetsrörelser. Mest känd för eftervärlden är hon dock som Karlstads första kvinnliga stadsfullmäktigeledamot.

Invald i stadsfullmäktige

I och med rösträttsreformen 1909 blev kvinnor valbara till alla kommunala förtroendeuppdrag, och som första, och enda, kvinna valdes alltså Anna in i stadsfullmäktige 1910 för gruppen Sparsamhets-, Nykterhets- och Reformvänner. Under sin tid i fullmäktige lämnade hon sammanlagt tolv motioner i spridda ämnen, men huvudfokus i hennes politiska gärning låg inom det sociala området.
Bland annat ville hon inrätta en husmoderskola där arbetarkvinnor skulle lära sig ta hand om hushåll och barn:

"Brutalt har storindustrien ryckt gångna tiders hemarbeten från hemmens kvinnor, och därmed nödgat kvinnor i mängd att söka arbete och utkomst i industriens och näringarnas tjänst utanför hemmen.

/.../Häri ligger en stor fara, ty känslan för hemmets värde och vård håller på att försvagas och lusten och förmågan att sköta ett hem är på väg att förloras hos en stor del av vårt lands kvinnor, som härigenom äro på väg att förlora förutsättningarna för att bilda egna för land och samhälle betryggande hem; ty att goda och ekonomiskt tryggade arbetarehem äro att räkna bland ett samhälles säkraste grundpelare, är en sanning av ingen motsagd, och att arbetarehemmens ekonomiska trygghet till stor del beror på ett ansvarsfullt, kunnigt, beräknande och idogt arbete inom hemmen, därom råder ej heller mer än en mening".

Annas motioner är välskrivna och ofta utförligt argumenterande. Ibland var hon också framsynt, som när hon fem år före den första riksdagsmotionen i ämnet föreslog en veckas betald semester åt stadens arbetare.

En handskriven motion av Anna Ljungkvist 1912, första kvinnan invald i stadsfullmäktige i Karlstad, om semester sid 1
En handskriven motion av Anna Ljungkvist 1912, första kvinnan invald i stadsfullmäktige i Karlstad, om semester sid 2

Anna Ljungkvists hela politiska gärning kan följas i stadsfullmäktiges arkiv hos Karlstads kommunarkiv.

Källor:

Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar år 1911-17.
Karlstads kommunarkiv, Karlstads stads stadsfullmäktiges arkiv, A1b:76.

Pionjärer, kravaller och fattiga bönder. Berättelser om Karlstad med omnejd under 150 år, 1863-2012, Karlstad 2012.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

19 Juni 2024