Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Boka scenen i kvarteret Almen

I kvarteret Almen finns det möjlighet för föreningar, institutioner, organisationer och privatpersoner att hyra utomhusscenen.

Hur gör jag för att hyra scenen i kvarteret Almen?

Du ansöker online i vår e-tjänst och efter att ha skickat in ansökan kommer du att bli kontaktad.

Det är viktigt att du har läst igenom villkoren och reglerna som finns för att hyra scenen i kvarteret Almen.

Innan hyresperioden komer du att få skriva på ettt avtal med regler och villkor samt en nyckelkvittens.

Du kommer njudas in till ett obligatoriskt visningstillfälle av scenen. Där visar vi hur du öppnar och stänger samt hur ljudutrusntingen fungerar.

Tillstånd för allmän sammankomst sökder du som arrangör själv hos polisen.

Regler och villkor

 • Scenen lånas kostnadsfritt av stödberättigade kulturföreningar. Professionella kulturutövare och organisationer som företräder näringslivet debiteras en avgift. Scenen är inte bokningsbar för näringsidkare.
 • Evenemangen ska vara gratis för allmänheten. Undantag kan göras för kulturföreningar som behöver täcka omkostnader.
 • Scenen får endast bokas för kulturevenemang som är öppna för allmänheten
 • Arrangören ska uppfylla Kultur och fritidsförvaltningens demokrativillkor.
 • Hyresgästen påtar sig det fulla juridiska ansvaret för arrangemangets innehåll och utförande.
 • Det är inte tillåtet att ha/dela kommersiell reklam på arrangemangen.
 • Avtalet gäller för bestämt datum/tidsperiod. Upplåtelsen upphör efter avtalets sista dag utan särskild uppsägning. Ingen förlängning av avtalet medges. Nyttjanderättshavaren har inget besittningsskydd.

 • Kultur-och fritidsförvaltningen upplåter lokalen utan ersättning till nyttjanderättshavaren under hela avtalets giltighetstid.
 • Lokalerna upplåts för konserter, kulturaktiviteter/evenemang och därmed förenligt ändamål. Nyttjanderättshavaren ansvarar för att för verksamheten erforderliga tillstånd erhålls. Lokalerna får inte användas till annat ändamål än vad som anges i detta avtal eller som skriftligen har godkänts av kultur-och fritidsförvaltningen.
 • Lokalerna uthyrs i befintligt skick, och scenhuset med befintlig ljud- och ljusanläggning. Lokalerna är inte uppvärmda.
 • Nyttjanderättshavaren påminns om att fastigheten är en kulturminnesmärkt byggnad samt att inga ingrepp i fastigheten får utföras.
 • Det åligger nyttjanderättshavaren att teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring samt övriga erforderliga försäkringar för den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Kommunen, via teknik- och fastighetsförvaltningen, svarar för försäkring av kommunen ägd egendom.
 • Nyttjanderättshavaren förbinder sig tillse att för verksamheten av myndighet fastställt högsta antalet personer som samtidigt får vistas i lokalerna ej överskrids.
 • Det åligger nyttjanderättshavaren att alltid hålla tillhörande tomtmark i väl vårdat och städat skick, enligt bifogat informationsbrev med praktisk information.
 • Nyttjanderättshavaren svarar för alla krav på ersättning från besökare eller annan tredje man såvitt gäller skada uppkommen inom objektet.
 • Kultur-och fritidsförvaltningen ansvarar ej för egendom tillhörig nyttjanderättshavaren eller besökare i dennes verksamhet vid stöld, inbrott eller skadegörelse.
 • Nyttjanderättshavaren svarar för alla upphovsrättsliga anspråk som kan uppkomma till följd av verksamheten såsom exempelvis ersättning till Svenska Tonsättares internationella Musikbyrå – STIM – kan komma att fordra med anledning av verksamheten.
 • Nyttjanderättshavaren ansvarar för öppning, stängning och bemanning av lokalen. Lokalen skall vara öppen för allmänheten under med kultur-och fritidsförvaltningen överenskomna tider. Eventuella avvikelser från dessa tider ska godkännas av kultur-och fritidsförvaltningen.
 • Nyttjanderättshavaren får inte utan kultur-och fritidsförvaltningens skriftliga medgivande överlåta, upplåta i andra hand eller inteckna denna nyttjanderätt.
 • Vid avflyttning skall nyttjanderättshavaren överlämna samtliga till lokalerna hörande nycklar, avlägsna alla nyttjanderättshavarens tillhörigheter och samt lämna lokalerna väl avstädade i samma skick som den togs i bruk på tillträdesdagen.

Praktisk information

Skiss på scenbyggnad

Ljudanläggning

 • Det finns två högtalare i taket och möjlighet att koppla in två basar i uttag avsedda för bas.
 • I ljudanläggningen kan du ansluta dig med Bluetooth eller teleplugg.
 • Det finns ett headset och en handmick.
 • Om befintligt PA (ljudanläggning) önskas användas med fler kanaler finns anslutning för extern mixer.

Toalett

I ekonomibyggnaden finns två toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad.

Övriga utrymmen

Det finns två utrymmen i ekonomibyggnaden som kan användas för omklädning eller annan verksamhet. Om detta önskas behöver det anges vid bokning.

Sittplatser

Behövs bänkar, bord och stolar kan de bokas via IP-Skogen mot en avgift

Stöd

För kulturföreningar finns möjlighet att söka arrangemangsstöd på upp till 10 000 kronor.

Polistillstånd

Tillstånd för allmän sammankomst söker arrangören själv hos polisen.

Mer information

Sidan uppdaterad: 2024-04-11

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida