Väse - mötesspår och planskild korsning

Planerad

Trafikverket ska bygga ett nytt mötesspår och en passage under järnvägen, så kallad planskild korsning, i Väse. Trafikverket planerar för byggstart sommaren 2021 och förberedande arbeten pågår under våren.

Mötesspår kortar restiderna

Ett mötesspår gör att tågen inte längre behöver stanna för att släppa fram mötande trafik. Det förbättrar möjligheterna för tågen att hålla tiderna mellan Stockholm-Karlstad-Oslo och kortar restiderna. Det gör det också möjligt för fler tåg, både persontåg och godståg, att trafikera sträckan Kristinehamn-Karlstad-Arvika.

Säkrare trafikmiljö

Den planskilda korsningen som ska byggas i Väse betyder att gång-, cykel- och biltrafik leds i en passage under järnvägen. Det innebär i sin tur en säkrare trafikmiljö i Väse och möjlighet till utveckling av centrala Väse.

Byggstart sommaren 2021

Byggprojektet i Väse kommer att ske i två etapper. Den första etappen omfattar nya plattformar, en planskild korsning samt en gång- och cykelbro över Storgatan, norr om mötesstationen. Dessutom förlänger vi befintligt mötesspår med cirka 600 meter västerut mot Karlstad. Trafikverkets plan för byggstart är sommaren 2021.

Arbeten innan byggstart

Under våren 2021, innan byggstart sker, kommer ett antal förberedande arbeten att göras.

Detta gör kommunen:

  • River fastigheten på Storgatan 44. Här ska det bli en tillfällig väg under byggtid.
  • Bygger en tillfällig väg.
  • Lägger dagvattenrör i Arnövägen.
  • Kopplar in ett antal serviser för vatten och avlopp.

Detta gör Trafikverket:

  • Inventerar fastigheter avseende buller.
  • Besiktar fastigheter i Väse tätort.
  • Fältgeologisk markundersökning. 

Vägomledningar april-juni

Under de förberedande arbetena kommer vi att behöva leda om trafiken i två etapper under våren:

  • Vecka 15-17 gör vi ny anslutning till vatten och avloppssystemet i höjd med Storgatan 25. Trafiken kommer under denna period ledas om via Norra Järnvägsgatan och Hantverksgatan.
  • I maj och juni, under cirka 6 veckor, byter vi dagvattenledning i Arnövägen. Under denna tid kommer trafiken att ledas på Hammargatan och längs järnvägen ut på Storgatan igen. Återvinningsstationen längs Arnövägen kommer att kunna nås, vi återkommer med hur det ska ske.

Se en karta på omledningarna här.

Utveckling i Väse

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för Väse i dialog med Väseborna som har fått vara med och påverka hur samhället ska utvecklas. Karlstads kommuns arbete med att ta fram en ny detaljplan för Väse startade i september 2014. Väseborna blev inbjudna till ett informationsmöte och två workshoppar där en mindre grupp invånare fick vara med och bidra med synpunkter och idéer.
Läs mer om detaljplanen för Väse centrum.

Mer information

Projektet är en del av Tåg i Tid, läs mer

Läs mer om projektet hos Trafikverket

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturprojekt

Vem bygger?

Trafikverket

Markägare

Trafikverket och Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.