Jakobsberg, västra – ungefär 2000 bostäder och ny bro över älven

Ska utredas

Kommunen ska utreda hur det gamla flygplatsområdet kan utvecklas. Det kan röra sig om ca 2000 bostäder, ny bro över västra älvgrenen och cirkulationsplats på Skoghallsvägen. Exakt förslag på hur det kan se ut är inte klart än.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Om förslaget

Kommunen vill skapa en ny, blandad, stadsdel på den västra delen av Jakobsberg. Området ska bestå av bostäder, skolor och förskolor, ytor för idrott och lek, samt lokaler för närservice, butiker, restauranger och arbetsplatser. Södra delen av området eventuellt planläggas separat i ett senare skede.

Bevara naturens kvaliteter och utreda trafiken

I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan kommen kommunen lägga stor vikt vid att Jakobsbergsskogens, älvens och strandens kvaliteter inte ska gå förlorade utan utvecklas för att kunna användas av fler.

Kommunen kommer även att se över trafiklösningarna i området och vad de innebär. Att öppna nya broar söder om staden innebär också förändringar i trafikmönster i staden i stort. På vissa gator ökar trafiken och på andra minskar den. Trafiken behöver utredas och belysas ytterligare under planarbetet.

Parallella uppdrag för utformningen

Under hösten 2017 har parallella uppdrag där två arkitektkontor tagit fram ett varsitt alternativt förslag för området.

Arkitektkontorens fullständiga presentationer kan du ladda ned under fliken handlingar nedan. Nedan rullar också illustrationer från arkitektkontorens arbeten. Just nu pågår utvärdering och bearbetning av förslagen.

Tidplan

Just nu pågår utvärdering och bearbetning av de alternativa förslagen för att ta fram ett samlat samrådsförslag för detaljplanen. Samråd är planerat att ske under våren 2018. Det är under samrådet som allmänheten får lämna sina synpunkter.

Västra Jakobsberg i 3D

Här kan du klicka dig runt området vid Västa Jakobsberg och se hur det kan komma att se ut. Kartan öppnas i nytt fönster och fungerar bäst i senaste versionen av Chrome.

Öppna 3D-modellen av Västra Jakobsberg.

Översiktsbild

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för västra Jakobsberg

Vem bygger?

Ej klart

Markägare

Karlstads kommun är markägare men del av området upplåts till Sommarro Golf genom arrende

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.