Utbildningsformer

SFI - Utbildning i svenska för invandrare

Vux Värmland
Fyra elever studerar tillsammans med datorer och papper på bordet.

Sfi är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Du får lära dig att både prata och skriva svenska. Du får också veta mer om det svenska samhället.

Du läser svenska utifrån dina egna förutsättningar och söker när som helst under året. Undervisningen är gratis och består av tre studievägar.

Studieväg 1 - kurs A, B, C och D

För dig som inte har gått i skola eller som har kort skolbakgrund och inte kan läsa och skriva.

Studieväg 2 - kurs B, C och D

För dig som har grundskoleutbildning från ditt hemland.

Studieväg 3 - kurs C och D

För dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland.

För att kunna göra sig förstådd och förstå andra rekommenderas att alla läser till minst kurs D.

Kommunen är skyldig att erbjuda sfi inom tre månader efter registrerad ankomst.

Du kan gå sfi om du:

  • är folkbokförd i en kommun
  • har svenskt personnummer

För mer information om sfi och yrkes-sfi ska du ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare eller personal på sfi-enheten i den kommun där du är folkbokförd.

Uppdaterad den