Bergvik – mer handel vid Bergviks köpcentrum

Ska utredas

Eurocommercial AB vill bygga ut Bergviks köpcentrum med cirka 14 000 kvadratmeter handel, öppna en södra entré till område och ordna en stor parkeringsyta. Parallellt finns även önskemål att ha mer handel på Månsberget precis intill. Nu ska kommunen utreda om det är lämpligt.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Frågor att utreda

I utredningen kommer kommunen att se över om det är lämpligt med mer handel och i så fall hur mycket. Kommunen kommer även att undersöka trafiksituationen samt de naturvärden som finns i området.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår. Nästa steg är att gå ut med ett förslag på samråd där berörda kan lämna synpunkter. Tid för samråd är inte bestämt.

Handlingar

Plan-PM Köpet 2 979 kB
Plan PM Bergvik 1_37 mm 752 kB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Köpet 2 och Bergvik 1:37 m fl

Vem bygger?

Eurocommercial AB och Thon Property AB

Markägare

Eurocommercial AB och Thon Property AB

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.