Dingelsundet, södra – omvandling från fritidshus till permanentboende

Ska utredas

Fastighetsägare vill ändra befintlig detaljplan för att göra det möjligt för permanentboende och att bygga större hus än idag. Kommunen ska utreda om det är lämpligt. Inom området kan de även bli aktuellt att bygga ett mindre antal nya hus.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Utgår från den fördjupade översiktsplanen

För Dingelsundet finns en fördjupad översiktsplan som antogs 2014. I den finns riktlinjer som anger att en fortsatt omvandling av fritidsbebyggelse till permanentboende och komplettering med nya byggnader är en attraktiv möjlighet inom planområdet. Vid planering när en befintlig bebyggelse ska omvandlas krävs detaljplanering för klargörande av VA-anslutning, översvämningsrisk, dagvattenhantering, tillgänglighet etc.

Några nya hus

Inom föreslaget nytt planområde ingår också ett mindre område på kommunens mark som i den fördjupade översiktsplanen är utpekat som eventuellt nyetableringsområde. Vidare planarbete ska därför också utreda möjligheten att bygga ett mindre antal hus där (3-8), på Dingelsundsbergets västra sluttning, med stor hänsyn till den naturvärden som finns på platsen.

Trafikstrukturen ska utredas

Tillfartsvägen är delvis mycket smal med mötesplatser längs med och anpassad efter fritidshusbebyggelse. Vägarna är enskilda och ingår i olika gemensamhetsanläggningar. En viktig fråga att behandla i planarbetet är därför bland annat trafikstrukturen.

Tidplan

  • Kommunens förslag till detaljplan beräknas komma ut under 2017.
  • Planen beräknas kunna antas 2018.

Handlingar

Plan-PM 915 kB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Dingelsundet södra

Vem bygger?

Privat

Markägare

Privat

Gällande plan

Fördjupade översiktsplanen för Dingelsundet samt att det inom Dingelsundet finns två detaljplaner sedan tidigare. För fritidsbebyggelsen längs Dingelsundsvägen finns en detaljplan från 1976 som medger en bostadsyta om 60 kvm per fastighet. För udden längst ut finns en detaljplan från 1997 som medger två huvudbyggnader om tillsammans max 110 kvm per fastighet.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.