Haga - bostäder, hotell och parkering

Ska utredas

Ägarna till fastigheterna bredvid Karlstad CCC vill utveckla dessa med ett nytt hotell och nya bostäder. Marken består idag av markparkering, ett parkeringsdäck samt en låg byggnad i anslutning till Östra bron.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Om förslaget

Karlstadhus Hyttan AB har begärt planbesked för att få detaljplan upprättad för i huvudsak bostäder samt en del lokaler inom fastigheten. Delar av befintliga, lägre, bebyggelsen skulle i så fall rivas och delar skulle bevaras och byggas på.

Ungefär samtidigt har Karlstad Hyttan 16 AB, Storebrand Fastigheter, begärt planbesked för fastigheten bredvid för att få detaljplan upprättad för hotell och bostäder ovan nytt samt befintligt parkeringsgarage. Förslaget innebär möjlighet att bygga samman hotellet med en länk till KCCC.

Nu ska kommunen ta ett gemensamt grepp om båda dessa önskemål för att få till en bra lösning för hela området.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår. Nästa steg är att gå ut med ett förslag på samråd, tid för samrådet är ännu inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för fastigheterna Hyttan 12, 16 och 18

Vem bygger?

Karlstad Hyttan 16 AB, Storebrand Fastigheter, Karlstadhus Hyttan AB

Markägare

Karlstad Hyttan 16 AB, Storebrand Fastigheter, Karlstadhus Hyttan AB

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Handlingar