Sundsta-Älvkullegymnasiet - om- och tillbyggnad

Pågående

Nu pågår förberedelserna för om- och tillbyggnaden av Sundsta – Älvkullegymnasiet. De två gymnasieskolorna Sundsta och Älvkullen blir nu en skola med plats för 2000 elever. 

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Om projektet

Det gamla Älvkullegymnasiet är slitet och lokalerna uppfyller inte dagens krav på en modern undervisningsmiljö och arbetsmiljö. Ersättningslokaler för Älvkullegymnasiet ska skapas genom att två gymnasieskolor förenas i en sammanhållen skolbyggnad där alla kan mötas, elever och personal, och lokaler samnyttjas på Sundstasidan. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 att anslå 426 miljoner kronor för om- och tilbygganden. Den nya gymnasieskolan dimensioneras för att rymma dagens 1000 Sundstaelever och 1000 Älvkulleelever, sammanlagt cirka 2000 elever. 

Vi är fortfarande tidigt i projektet och just nu pågår arbete med att ta fram projekthandlingar tillsammans med den upphandlade entreprenören Skanska. De första konkreta aktiviteterna som kommer att synas är när rivningen av lågdelarna vid Sundstagymnsiet påbörjas

Tidplan

  • Upphandling av entreprenör klart – Skanska
  • Projektering och framtagande av projekthandlingar pågår – våren 2017
  • Projektet klart 2021
Typ av projekt

Byggprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun, huvudentreprenör Skanska

Markägare

Karlstads kommun

Gällande detaljplan

Detaljplan för del av fastigheten Orion 1

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.