Jordbruksarrende

Vill du arrendera kommunens mark för jordbruk? Här kan du läsa vilka marker som finns tillgängliga och göra en intresseanmälan via vår e-tjänst. Din intresseanmälan innebär att vi kan höra av oss till dig när något som motsvarar dina önskemål finns ledigt.

Karlstads kommun har cirka 70 jordbruksarrenden som används både som betes-, slåtter- och åkermark, vilket bidrar till ett öppet landskap

Vad är jordbruksarrende?

Jordbruksarrende är en upplåtelse som ger nyttjanderätt till mark för jordbruksändamål. För att det ska uppfylla kraven för jordbruksarrende så ska det finnas en ersättning, oftast i form av en årlig avgift. Kostnaden för arrendet anpassas till markens avkastning och om det finns några särskilda skötselkrav arrendatorn måste ta hänsyn till, till exempel om det finns höga naturvärden.

Du kan även ha rätt till bidrag för att sköta mark och djur.

Intresseanmälan för jordbruksarrende

Det mesta av våran jordbruksmark är i dagsläget utarrenderad, men det finns några lediga marker att arrendera för bete. Du kan läsa mer om de lediga jordbruksarrendena nedan.

Vi har ingen kö för jordbruksarrenden men du kan göra en intresseanmälan både för de lediga arrenden vi har och även för annan kommunägd mark som kan vara lämplig för arrende. När vi har fått in en intresseanmälan för en viss typ av jordbruksmark eller ett visst område hör vi av oss till dig om något blir tillgängligt.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Lediga jordbruksarrenden

Fårbete
Fårbete Henstad

På Henstad finns ett ledigt arrende med betesmark för får.

Om arrendet

Syftet med arrendet på platsen är att hålla marken öppen, bidra till biologisk mångfald samt att betande djur ger ett mervärde för närboende.

Arrendet är totalt 2,7 hektar och uppdelat på två olika hagar. Stängsel finns uppsatt till båda hagarna. I hagarna finns både öppna ytor och träd som ger skugga åt djuren.

Karta över arrendet

Intresseanmälan

Karlstads kommun förbehåller sig rätten att fritt välja den arrendator kommunen anser är bäst lämpad för arrendet.

Hagmark med lövträd
Vänsberg fårhage

Karlstads kommun kan nu erbjuda ett arrende med betesmark för får i Vänsberg.

Om arrendet

Arrendet ligger i norra delen av natur- och friluftsområdet I2 i nära anslutning till Tuggelite. Området har höga värden för naturvård och friluftsliv.

Arrendet är på totalt ca 3 hektar naturbete inom fastigheten Trangärd 1:12. Stängsel finns uppsatt till hela hagen. Betessäsongen ska normalt sett vara mellan 15 maj till 15 oktober.

Karta över arrendet

Intresseanmälan

Karlstads kommun förbehåller sig rätten att fritt välja den arrendator kommunen anser är bäst lämpad för arrendet.

Äng med flera träd och buskar och snö på marken.
Jordbruksarrende Nyed

I Falkarsed har vi ledig betesmark som i första hand är lämplig för fårbete. Betesmarken ligger i Nyed, sydost om Molkom och består av öppen betesmark och skogsdungar.

Om arrendet

Områdets variation av miljöer är viktiga för både djur- och växtlivet. Syftet med fårbete är att öka hagens naturvärden och den biologiska mångfalden. Genom betande får kan igenväxning förhindras och bidra till ett öppet landskap.

Arrendet är totalt ca 4 hektar.

Karta över arrendet

Intresseanmälan

Karlstads kommun förbehåller sig rätten att fritt välja den arrendator kommunen anser är bäst lämpad för arrendet.

Äng med ett par träd intill Kroppkärrssjön
Jordbruksarrende Kroppkärr

På Kroppkärrs norra strand har vi ledig betesmark som är lämplig för fårbete. I hagen vid Kroppkärr finns öppen mark där fåren kan beta och skugga bland träden på talludden. Här finns ett vindskydd till fåren.

Om arrendet

Syftet med fårbetet är att öka hagens naturvärden och den biologiska mångfalden. Genom betande får kan landskapet hållas öppet, vilket ger ett mervärde för Kroppkärrssjöns friluftslivsområde.

Arrendet är totalt 0,9 hektar.

Karta över arrendet

Intresseanmälan

Karlstads kommun förbehåller sig rätten att fritt välja den arrendator kommunen anser är bäst lämpad för arrendet.

Betesförmedling

Länsstyrelsen har även en betesförmedling där de förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur och du som har mark kan få djur som betar den.

Taggar för sidan

Kommunal mark

Sidan uppdaterad: 2024-03-25

20 Juli 2024