Översvämning

Eftersom Karlstad ligger i ett delta och har närhet till mycket vatten är det viktigt att ta hänsyn till översvämningsrisken både när det gäller att skydda befintlig bebyggelse och när vi bygger nytt.

Karlstad riskerar översvämning både från Klarälven och från Vänern. En översvämning från Vänern kan pågå under månader medan en översvämning från Klarälven kan pågå i en - två veckor. Vi kan också få översvämning genom att vatten tränger igenom marken och går upp på låglänta områden.

Dagvattenöversvämningar från regn är ofta kortvariga men kan ge mycket regn under kort tid. Även isproppar kan ge översvämning. Vintern 2008/2009 bildades det en ispropp vid Västra bron som gav höga älvnivåer uppströms proppen. Vintern 2012 bildades det en ispropp vid Skårebron som dämde upp vatten i Torpnoret.

Översvämningskartor, Flood Risk Maps

En viktig del i arbetet med att hantera översvämningsfrågorna är att undersöka vilka flöden och nivåer vi kan vänta oss i Karlstad så att vi kan anpassa oss därefter. Översvämningskartor är en viktig del i arbetet för att se hur Karlstad drabbas vid olika flöden.

Översvämningskartan för Klarälven

Översvämningskartan för Vänern

Information vid översvämning


Information vid en översvämning kan man få via kommunens hemsida, på kommunens Facebook sida samt på krisinformation.se

Du kan också ringa 113 13, som är Sveriges nya informationsnummer vid allvarliga olyckor och risker. Där kan du lämna och få information om allvarliga olyckor.

Klimat- och sårbarhetsutredning

Regeringens klimat- och sårbarhetsutredning, 2007, visar att mängden nederbörd förväntas öka i framtiden på grund av klimatförändringar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har inom arbetet med Översvämningsdirektivet utsett Karlstad till ett av områdena i Sverige med störst översvämningsrisk. Karlstads kommun arbetar med MSB och Länsstyrelsen Värmland med att hantera översvämningsrisken via Riskhanteringsplaner för översvämning. Under 2023 arbetar MSB med att ta fram skyfallskarteringar och en standard för dessa för hela landet.

Taggar för sidan

Översvämning
Sjöar och vattendrag

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

21 Juli 2024